דין איסור שנתערב בהיתר

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
דין איסור שנתערב בהיתר by Mind Map: דין איסור שנתערב בהיתר

1. כללי: איך בודקים לפי המחבר

1.1. האם אפשר על ידי גוי?

1.1.1. בית יוסף:

1.1.1.1. קפילא אינו משקר - שלא יפסיד אומנותו

1.1.1.2. בגוי רגיל - דוקא במסיח לפי תומו נאמן- - וכן הזכיר בסעיף א

1.1.1.3. טור: צריך תרתי, קפילא המסיח לפי תומו

1.1.1.3.1. ש"ך בשם מחותנו, דאל"כ אין הוא מבחין בטעמים.

1.1.2. גמרא:

1.1.2.1. בגוי מסיח לפי תומו נאמן רק באיסורי דרבנן, חוץ מעדות אשה

1.1.2.1.1. תרומת הדשן:קפילא עדיף מזה

1.1.2.1.2. ש"ך בשם יש מתרצים: הכא שאני דלא איתחזיק איסורא, אולם דוחק - שהרי בעדות אשה (שבויה) לא אתחזיק איסורא

1.1.2.1.3. ש"ך בשם עצמו -כיון דאיכא למיקם עלה דמילתא (ע"י קפילא) סמכינן עליו

1.1.3. הרמ"א

1.1.3.1. אין נוהגין לסמוך עליו

1.1.3.1.1. עי' רעק

1.1.3.1.2. ומה עם איסור דרבנן?

1.1.3.1.3. ראה בפתחי תשובה סק"ח שאין אנו נוהגים לסמוך עליו כלל - אפילו להקל

1.2. האם אפשר על ידי ישראל

1.2.1. ללקק בלשונו

1.2.1.1. במרה מותר - יו"ד סימן מב

1.2.1.1.1. ש"ך שם: משום דקרוב לודאי שלא יכשל. עפ"ז בספק רגיל כגון בשר שספק אם הומלח אסור - עי' פתחי תשובה

1.2.1.1.2. ט"ז כאן: משום דבמקום ספק מותר, ואם כן הוא הדין בבשר שספק אם נמלח. (אבל הדם צריך לשטוף)

1.2.1.2. באיסור פגום מותר משום דהוי שבות דשבות - צ"צ הקדמון

1.2.1.2.1. פתחי תשובה: משמע אפיו לטעום בפיו, והוא הדין בכל איסור דרבנן

1.2.1.2.2. בנודע ביהודה: הוא התכוון דוקא בלשון, ודוקא באיסור פגום דקיל טפי

1.2.2. עי' בש"ך ס"ק ה' - דכדי לברר דבר שאין בטעימה עצמה חשש איסור, סמכינן אישראל

1.2.3. ללעוס בפיו

1.2.3.1. אסור- וכאן בענין פה דוקא כדי להבחין

1.2.4. בהיתר שתערב בהיתר - כגון תרומה ונדרים

1.2.4.1. שך: סמכינן עליו, וכן משמע ברמא כאן שהדגיש גוי

1.2.4.2. עט"ז - אין נוהגין לסמוך גם על יהודי

2. מה דרוש כדי להתיר מדאורייתא?

2.1. מה נתערב במה?

2.1.1. מין במינו

2.1.1.1. צריך רוב

2.1.1.1.1. משום דאחרי רבים להטות. עי' ט"ז ס"ק ג, וש"ך סק"ו - ורק מדרבנן צריך ס

2.1.1.2. לשיטת רבי יהודה ורש"י אוסר במשהו? שך סקו

2.1.2. מין בשאינו מינו

2.1.2.1. צריך שלא יהיה טעם

2.1.2.1.1. משום שטעם כעיקר

2.1.2.1.2. בס' אין טעם

2.1.2.2. ביבש סגי ברוב מה"ת- ורק חז"ל גזרו שמא יבשל אותם יחד, ואז יתנו טעם זה בזה - עי' שך ססקז.

3. מה דרוש כדי להתיר מדרבנן

3.1. המחבר: לבדוק האם ההיתר נותן טעם משובח (או שסופו להשביח) של האיסור לתוך ההיתר?

3.1.1. כן

3.1.1.1. אסור

3.1.2. לא

3.1.2.1. מותר

3.1.3. אי אפשר לבדוק

3.1.3.1. ?האם יש ס' כנגד האיסור

3.1.3.1.1. כן

3.1.3.1.2. לא

3.1.3.1.3. אי אפשר לבדוק

3.2. הרמ"א: האם יש ס' כנגד האיסור?