IPL Club

IPL Club Brainstorming Ideas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IPL Club by Mind Map: IPL Club

1. IPL Knowledge Pool

1.1. Đã làm

1.1.1. Chọn lọc tri thức hay

1.1.2. Xuất bản & Lưu trữ

1.2. Chưa làm được

1.2.1. Duy trì

2. IPL Instructors

2.1. Đã làm

2.1.1. Tạo và mở rộng: IPL Networking Community

2.1.2. Thảo luận về 1 vấn đề nhiều bạn trẻ quan tâm

2.1.2.1. IPLers vs Những Bạn trẻ

2.1.2.2. Những Bạn trẻ vs Chuyên Gia

2.2. Chưa làm được

2.2.1. Duy trì!

2.2.2. Mở rộng hơn nữa!

2.2.3. Tính hiệu quả!

3. IPL Hub

3.1. Đã làm

3.1.1. Tìm người đầu tư & đồng hành cho ý tưởng

3.1.2. Cầu nối với những dự án cộng đồng

3.1.3. Cầu nối với những doanh nghiệp

3.2. Chưa làm được

3.2.1. Duy trì

3.2.2. Mở rộng hơn nữa

3.2.3. Chưa lan tỏa được với nhiều comminity khác

4. IPL Activities

4.1. Đã làm

4.1.1. Sự kiện

4.1.2. Giao lưu

4.2. Chưa làm được

4.2.1. Duy trì

4.2.2. Mở rộng hơn nữa