Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BIG C by Mind Map: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BIG C
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BIG C

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Khối Trung tâm thu mua

Bộ phân tiếp thị (Marketing)

Bộ phận mua hàng

Bộ phận chuỗi cung ứng

Bộ phận vệ sinh và chất lượng

Khối Thương Mại

Cửa hàng miền Bắc

Cửa hàng miền Trung

Cửa hàng miền Nam

Khối Văn Phòng chính

Bộ phận Nhân Sự

Bộ phận vi tính

Bộ phân đào tạo

Bộ phận xuất khẩu

Bộ phận quan hệ công chúng

Bộ phận Tài chính và Hành chính

Bộ phận hành lang thương mại

Bộ phận quản lý khu ẩm thực

Bộ phận Dự án

Bộ phận phát triển