Gocnhin.org

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gocnhin.org by Mind Map: Gocnhin.org

1. Fact

2. Barrier

3. Goal

3.1. Personal

3.1.1. Phong cách 2.0

3.1.1.1. Effective

3.1.1.1.1. Các công cụ đánh giá

3.1.1.1.2. Các công cụ làm việc

3.1.1.2. Proactive

3.1.2. Personal brand

3.2. Social

3.2.1. Hệ thống website

3.2.1.1. Feedback

3.2.1.2. Collaboration

4. Strategy

4.1. Biến thông tin thành tri thức

4.1.1. Lọc

4.1.2. Tổng hợp

4.1.3. Lập chỉ mục

5. Insight ( Bản chất )

5.1. Social

5.2. Personal

5.3. Formal

5.3.1. Content

5.4. Informal

5.4.1. Context

5.4.2. Selective

6. Purpose

6.1. Xây dựng những con người toàn diện ( personal )

6.2. Xây dựng mô hình chia sẻ tầm nhìn ( social )

7. Value

7.1. Chân thực

7.2. Đa chiều

7.2.1. Selective

7.3. Sáng tạo

7.3.1. Innovation

8. Vision