Eines i estratègies d' avaluació- Cas 1

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines i estratègies d' avaluació- Cas 1 by Mind Map: Eines i estratègies d' avaluació- Cas 1

1. Treball individual

1.1. Registre d' avaluació continuada (RAC)

1.1.1. Pertsonalització dels retorns valoratius

1.2. Debat

1.2.1. Qualitat i quantitat de les aportacions individuals

1.3. Wiki

1.3.1. Valoració de l'eina com un espai de trobada social

1.4. Autoavaluació personal- Questionari, Taules, Rúbriques

1.4.1. Capacitat d'anàlisis i crítica com a mitjá d'aprenentage

1.5. Autoavaluació compartida

1.5.1. Consideració dels elements definitoris de la sua trajectòria dins del treball en grup

1.6. Tauler de l'aula-Fórum-Bústia personal

1.6.1. Caràcter retroactiu de l'estudiant-Exposar informacions-Fer seguiment

1.7. Feedback o retorn avaluatiu

1.7.1. Projectar a l'alumne l'evolució i situació de l'aprenentage

2. Treball grupal

2.1. Debat

2.1.1. Valorar intervencions

2.2. Espai de : tauler, reflexions grupals...

2.2.1. Controlar, reflectir la comunicació, argumentar

2.3. Área de fitxers- wiki, googledocs, marcadors socials

2.3.1. Visualitzar el treball

2.4. Planificació individual

2.4.1. Coordinar i planificar

2.5. Bústia personal-correu

2.5.1. Comunicar flüidament

2.6. Formularis

2.6.1. Guiar coavaluació

2.7. Programació didáctica grupal

2.7.1. Presentar activitats

3. Procés d' avaluació

3.1. Tauler

3.1.1. Potenciar la reflexió final a nivel individual i grupal

3.1.2. Taules de control- Facilitar un registre òptim de l’evolució de l’estudiant, tot i que resulte més fàcil la tasca de fer una valoració envers allò que s’ha anat controlant.

3.1.3. Plantilla Feedback grupal-Valorar com el grup ha gestionat el treball en grup partint de variables com: tems, organització, diseny,procés de comunicació, etc.

3.2. RAC (Registre d’Avaluació Continuada)

3.2.1. Valorar la participació d’un estudiant tenint la possibilitat de fer-ho mitjançant nota i mitjançant comentari

3.3. NFA (Nota Final de l’Assignatura)

3.3.1. PACs (Activitats d’Avaluació Continuada)-Analitzar el procés seqüenciat de les activitats desenvolupades durant el procés d'ensenyament-aprenentatge

3.3.2. PF(Pràctica final)- Avaluar el producte final d'un procés

4. Eines

5. Estratègies