Ảo hóa

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ảo hóa by Mind Map: Ảo hóa

1. Hạn chế ảo hóa

1.1. Các điểm mù thông tin (Communication Blind Spots)

1.2. Tấn công giữa các máy ảo và tổn hại lớp nền tảng ảo hóa (Inter-Vm attacks and hypervisor compromises)

1.3. Lỗ hỗng tức thời (Instant-on gaps)

1.4. Sự tranh giành tài nguyên (Resource contention)

2. Lợi ích ảo hóa

2.1. Quản lý đơn giản

2.2. Triển khai nhanh

2.3. Phục hồi và lưu trữ hệ thống nhanh

2.4. Cân bằng tải và phân phối tài nguyên linh hoạt

2.5. Tiết kiệm

2.6. Tăng cường tính liên tục

3. Khái niệm ảo hóa

3.1. Ảo hóa

3.2. Ảo hóa hệ thống máy chủ

3.2.1. Virtualization Management layer(Hosted)

3.2.2. Dedicated Virtualization(bare-metal)

3.3. Máy ảo(Vituarl Machine)

4. Phân loại ảo hóa

4.1. Network Virtualization (Ảo hóa hệ thống mạng)

4.2. Storage Virtualization (Ảo hóa hệ thống lưu trữ)

4.3. Application Virtualization (Ảo hóa ứng dụng)

4.4. Hosted Virtualization (Ảo hóa hệ thống máy chủ)

4.4.1. Hypervisor

4.4.2. Kiến trúc Host-based

4.4.3. Hypervisor-based