ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย by Mind Map: ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. อุปสรรคและปัญหา

1.1. ขาดเอกภาพในการทำงาน

1.2. ไม่มีความชัดเจนในการทำงาน

1.3. ไม่มีความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร

1.4. แนวคิดการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปตามความคิดผู้มีอำนาจ

1.5. ครูและผู้บริหารขาดจิตสำนึกของคนทำงาน กศน.

1.6. ผู้ปฏิบัติขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2. กิจกรรมในการเรียนรู้

2.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

2.2. กระบวนการกลุ่ม

2.3. คิดวิเคราะห์จากปัญหา

2.4. เรียนรู้จากการอภิปรายและถกเถียงปัญหา

2.5. วิถีชีวิตการทำงาน

2.6. การทำโครงงาน เข้าค่าย

2.7. การศึกษาวิจัย

2.8. ฝึกการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูล

2.9. ใช้เทคนิคกระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหา

2.10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขปัญหา

3. พัฒนาการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.1. ยุคทองไม่รู้ร้อน

3.2. ยุคทองเนื้อแท้

3.3. ยุคทองโบราณ

3.4. ยุคทองคำเปลว

4. หลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.1. สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน

4.2. ให้โอกาสเท่าทียมกัน

4.3. บูรณาการให้เข้ากับวิถีชีวิต

4.4. คำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านร่างกายและจิตใจ

4.5. ให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม

4.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง

4.7. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่

4.8. มิได้จำกัดตัวครูในสถานศึกษาเท่านั้น

5. ปรัชญา กศน.

5.1. ปรัชญา คิดเป็น รู้จักคิด รู้จักใช้ปัญญาผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาส และแหล่งการเรียนรู้