UnivMOOC

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UnivMOOC by Mind Map: UnivMOOC

1. 1. - Contextualització del projecte a la URV

1.1. Característiques i objectius de l’organització

1.2. Estructura i funcionament

1.3. Recursos disponibles

1.4. Instal·lacions i infraestructura

1.5. Cultura organitzativa

2. 2. - Anàlisi de necessitats de la URV

2.1. Què ha de saber o saber fer la població objectiu (Definir continguts)

2.2. Adequació solució e-learning (Definició modalitat)

2.3. Població objectiu (Capacitats; coneixements previs; habilitats; estils i hàbits d’aprenentatge; metes; motivacions intrínseques i extrínseques)

3. 3. - Objectius del projecte

4. 4. - Model pedagògic dels cursos MOOC

4.1. Conductisme/constructivisme

4.2. Centrat en el professorat, en els mitjans o en l’estudiant.

4.3. Entorn d’aprenentatge (definició, característiques i selecció de l’EVA)

5. 5. - Model organitzatiu

5.1. Càrrecs

5.2. Habilitats i capacitacions

5.3. Organigrama

6. 6. - Disseny tecnopedagògic

6.1. Opció tecnològica

6.2. Materials

6.3. Formació inicial

7. 7. - Anàlisi dels processos docents que s’hi desenvolupen

7.1. Metodologia de treball i de comunicació

7.2. Sistema d’avaluació

7.3. Flexibilitat i personalització

7.4. Planificació estudi

7.5. Sistemes d’atenció i suport

7.6. Serveis d’orientació

7.7. Seguiment estudiants

8. 8. - Gestió i implantació del projecte

8.1. Valoració recursos disponibles

8.2. Anàlisi de riscos (barreres tecnològiques o organitzatives; resitències o conflictes)

8.3. Prova pilot (disseny; desenvolupament; anàlisi resultats)

8.4. Planificació

8.5. Avaluació projecte (anàlisi impacte previst)

9. 9. - Anàlisi econòmica.

9.1. Anàlisi de costos (categories de cost personal; maquinari; programari; instal·lacions; costos fixos)

9.2. Valoració beneficis previstos

9.3. ROI