Nội thất Toàn Tâm

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nội thất Toàn Tâm by Mind Map: Nội thất Toàn Tâm

1. Pháp Luật

1.1. Sửa đổi Hiến Pháp

1.2. Luật Doanh Nghiệp

1.3. Luật Đầu Tư NN

1.4. Luật chống độc quyền

1.5. Luật Bảo vệ Môi Trường

1.5.1. Xu hướng Chọn Vật liệu của DN

1.5.1.1. Gỗ CN

1.5.1.2. Kim loại và các vật liệu khác

2. Chính Trị

2.1. CS thuế

2.1.1. Thuế DN

2.1.1.1. Cao

2.1.1.1.1. Giảm LNST

2.1.1.2. Thấp

2.1.1.2.1. Giảm số tiền phải nộp NSNN, LN tăng

2.1.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.1.2.1. Cao

2.1.2.1.1. Hạn chế các SP đồ gỗ NK vào nước ta

2.1.2.2. Thấp

2.1.2.2.1. Tăng lượng HH NK vào nước ta, làm giảm thị phần của DN

2.2. CS Tiền tệ

2.2.1. Mở rộng

2.2.1.1. Tăng cung tiền

2.2.1.1.1. tạo điều kiện cho DN dễ dàng vay vốn, mở rộng đầu tư

2.2.2. Thu hẹp

2.2.2.1. Giảm cung tiền

2.2.2.1.1. Khiến cho DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn

2.3. Chính sách phát triển các TPKT

2.4. Chính sách tài chính

2.4.1. Nới lỏng

2.4.1.1. giảm thuế

2.4.1.1.1. Tăng LNST cho DN

2.4.1.2. tăng chi tiêu

2.4.2. Thắt chặt