Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія by Mind Map: Психологія

1. 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Предмет психології

1.1.1. Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка.

1.2. Методи психології

1.2.1. Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги: — психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності; — метод психологічного дослідження має бути адекватним предметові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи властивості.

1.3. Розвиток психіки і свідомості

1.3.1. Поведінка — це своєрідна активність, прояв життєдіяльності живих істот, завдяки якій вони пристосовуються до свого оточення й задовольняють свої біологічні потреби.

2. 2. ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ

2.1. Психологія особистості

2.1.1. Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційнми, вольовими та фізичними властивостями

2.2. Соціальні групи

2.2.1. Групою можна назвати будь-яке об’єднання людей незалежно від того, якого характеру зв’язки виявляються між її членами. Групи можна поділити на великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні.

3. 5. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ

3.1. Емоції і почуття

3.1.1. Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності.

3.1.2. Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо.

3.2. Воля

3.2.1. Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямваної регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених цілей.

4. 6. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

4.1. Темперамент

4.1.1. Темперамент (від лат. temperare — змішувати в належних співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність.

4.2. Здібності

4.2.1. Здібності — це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху.

4.3. Характер

4.3.1. Характер — це сукупність стійких індивідуально психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишньої дійсності та самої себе.

5. 3.ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Психологічний аналіз діяльності

5.1.1. Потреба — це стан живої істоти, в якому виявляється її залежність від конкретних умов існування

5.2. Мова і мовлення

5.2.1. Мова є специфічно людським засобом спілкування, що існує об’єктивно в духовному житті людського суспільства і становить собою систему знаків, які функціонують як засоби такого спілкування.

5.3. Спілкування

5.3.1. Спілкування — явище глибоко соціальне.

5.4. Увага

5.4.1. Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.

6. 4. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

6.1. Відчуття

6.1.1. Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності.

6.2. Сприймання

6.2.1. Сприймання — це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому, у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття.

6.3. Мислення

6.3.1. Мислення — це процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів та явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях.

6.4. Уява

6.4.1. Уява — це специфічно людський психічний процес, що виник і сформувався у процесі праці.

6.5. Пам’ять

6.5.1. Пам’ять — неодмінна умова психічного розвитку людини.