Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія by Mind Map: Психологія

1. 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Предмет психології

1.1.1. Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка.

1.2. Методи психології

1.2.1. Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги: — психічні явища потрібно вивчати в їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності; — метод психологічного дослідження має бути адекватним предметові дослідження, розкривати істотні, а не випадкові, другорядні особливості досліджуваного психологічного процесу, стану чи властивості.

1.3. Розвиток психіки і свідомості

1.3.1. Поведінка — це своєрідна активність, прояв життєдіяльності живих істот, завдяки якій вони пристосовуються до свого оточення й задовольняють свої біологічні потреби.

2. 2. ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ

2.1. Психологія особистості

2.1.1. Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційнми, вольовими та фізичними властивостями

2.2. Соціальні групи

2.2.1. Групою можна назвати будь-яке об’єднання людей незалежно від того, якого характеру зв’язки виявляються між її членами. Групи можна поділити на великі та малі, реальні, умовні, офіційні, неофіційні та референтні.

3. 3.ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Психологічний аналіз діяльності

3.1.1. Потреба — це стан живої істоти, в якому виявляється її залежність від конкретних умов існування

3.2. Мова і мовлення

3.2.1. Мова є специфічно людським засобом спілкування, що існує об’єктивно в духовному житті людського суспільства і становить собою систему знаків, які функціонують як засоби такого спілкування.

3.3. Спілкування

3.3.1. Спілкування — явище глибоко соціальне.

3.4. Увага

3.4.1. Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.

4. 4. ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

4.1. Відчуття

4.1.1. Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності.

4.2. Сприймання

4.2.1. Сприймання — це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому, у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття.

4.3. Мислення

4.3.1. Мислення — це процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів та явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях.

4.4. Уява

4.4.1. Уява — це специфічно людський психічний процес, що виник і сформувався у процесі праці.

4.5. Пам’ять

4.5.1. Пам’ять — неодмінна умова психічного розвитку людини.

5. 5. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ

5.1. Емоції і почуття

5.1.1. Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності.

5.1.2. Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо.

5.2. Воля

5.2.1. Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямваної регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставлених цілей.

6. 6. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

6.1. Темперамент

6.1.1. Темперамент (від лат. temperare — змішувати в належних співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність.

6.2. Здібності

6.2.1. Здібності — це своєрідні властивості людини, її інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій діяльності і є необхідною умовою її успіху.

6.3. Характер

6.3.1. Характер — це сукупність стійких індивідуально психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, до інших людей, праці, навколишньої дійсності та самої себе.