חיסונים לתינוקות וילדים

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
חיסונים לתינוקות וילדים by Mind Map: חיסונים לתינוקות וילדים

1. יודגש ש"חסינות העדר" היא חלקית בכל מקרה. אם ילד לא מחוסן יבוא במגע ישיר עם חולה מדבק, אותו ילד יכול להדבק ולחלות למרות שסביבתו הקרובה מחוסנת. ההישענות על "חסינות העדר" וההסתמכות על כך שהם "מוגנים" מהדבקה בגלל השיעור הגבוה של ילדים מחוסנים סביבם - אינה ערובה לבריאותם, בשל הסיבות הבאות:

1.1. ירידה בכיסוי החיסונים במספר אוכלוסיות כיסוי חיסוני לא אחיד ברחבי העולם מטיילים ותיירים הנחשפים לאוכלוסיות שונות נדידת אוכלוסיות, כולל ילדים חולים, מהגרים, עולים, עובדים זרים, שאינם מחוסנים יוצרת מקורות סיכון חדשים.

2. הנגיפים שבחומר החיסון אינם יכולים להחליש את מערכת החיסון של התינוק. –יתר על כן, הדבקה טבעית עם נגיפים מסויימים עשויה להחליש את מערכת החיסון. גורמים לחולשה החיסונית הזו כפי שגורמים הנגיפים טבעיים. הנגיפים החיים המוחלשים שמצויים בחיסונים כנגד אבעבועות רוח וחצבת שונים מאוד מנגיפי מחלות אלו, אשר כנגדם אנו מחסנים.

3. קשר בין חיסונים ואוטיזם

4. האם חיסונים מסוכנים יותר לתינוקות מהמחלה אשר הם מונעים?

5. האם תינוקות הינם צעירים ורכים מדי מכדי לקבל חיסונים?

5.1. לא נכון, תינוקות נולדים עם מערכת חיסונית מפותחת המגינה עליהם מפני רוב החיידקים אליהם הם נחשפים מרגע היוולדם. חיסונים הניתנים לתינוק מאפשרים לו לפתח הגנה טובה מפני מחלות אליהן נחשף והמסכנות אותו. .

5.1.1. יש מחלות המהוות סיכון מיוחד לתינוקות ולפיכך ניתן ורצוי להגן על תינוקות מפניהן על ידי מתן חיסונים. מסיבות אלו ונוספות, חשוב מאוד שתינוקות יהיו מחוסנים באופן מלא כנגד מחלות כבר בינקותם. מערכת החיסון של תינוקות רכים מגיבה בצורה טובה מאוד ומפתחת חסינות טובה כנגד נגיפים וחיידקים

6. האם/עדיף לחלות במחלות באופן טבעי מאשר לקבל חיסונים מלאכותיים

6.1. .רשק ןיא ןוסיחש םירקחמ יאצממ הלוע ןכו םילודגה םיחמומה לכ לע לבוקמ .םזיטואל םרוג וניא (MMR) תמדאו תרזח ,תבצח דגנ וכירפה רשא םיברה םירקחמהמ העברא לש ריצקת ןלהל .םזיטואל םרוג MMR -ש תורשפאה תא ובש בטיה רקובמ רקחמ ועציב ויתימעו Brent Taylor רולייט טנרב רקוחה 1999 תנשב 498 ונחב םה .םזיטוא תוחתפתהו MMR ינוסיח תלבק ןיב ןילמוגה יסחי תא ונחב Autism like) םייטסיטוא םיווק תולעב תוערפה םעו םזיטוא םע םידלי לש תומושר North זוחמב םייטסיטוא םידלי לע םימושרמ וחקלנ רקחמב וללכנש םידליה .(disorder MMR ןוסיחב שומישה תא וסינכה הב הנשה)1988 ינפלש הפוקתהמ הילגנאב Thames ולא) הצובק לכב םזיטואה תוחיכש תא ןחב רולייט רקוחה .הירחאלו (הרגשה תכרעמל תא םג קדב אוה . (1988 ינפל , ותוא ולביק אלש ולאו 1988 ירחא ןוסיח ולביקש : (3) ויאצממ .םזיטואה לש הנחבאה תעב דליה לש וליג .םזיטוא אלב םידליבו םזיטוא םע םידליב המוד היה ונסוחש םידליה זוחא אלש ולא ןיבל ןוסיחה תא ולביקש םידליב םזיטוא לש הנחבאה ליגב ינוש אצמנ אל .(3) ןוסיחה תא ולביק הנוש היה ןוסיחה ןתמ דעומ ןיבו םזיטוא לש םינימסתה תלחתה דעומ ןיב ןמזה קרפ םיכמות םניא ולא םיאצממ . (םישדוח השש וא העברא ,םיינש רובעכ) הרקמל הרקממ .(3) האולחתל ןוסיחה ןיב יגולויב רשק לש ןונגנמב תעה בתכב (Natalie Smith) תימס ילטנ תרקוחה המסרפ רשא םירחא םירקחמ קי'ג לשרה רקוחהו ,– Journal of American Medical Association יעדמה םידלי לע םיחווידב היילעהש וארה British Medical Journal ןותיעב Hershel Jick .MMR ינוסיחב שומישב היילעב הרושק הניא םזיטואמ םילבוסה חווד םזיטוא ןיבו MMR ינוסיח ןיב ןילמוגה ירשק תא רקח רשא רתויב לודגה רקחמה רבמבונ שדוחב the New England Journal of Medicine יאקירמאה יתרקויה ןותיעב .אל םקלחו ןוסיחה תא ולביק םקלח רשא קרמנדמ םידלי 537000 וללכ הז רקחמב .2002 םידליב ההז התייה םזיטואה תוחיכשש אצמנ .ןוסיחה תלבק ירחא םינש שש וקדבנ םה .הז ןוסיח ולביק אלש םידליבו MMR ןוסיח ולביקש תועפות ) תורחא תולחמ וא םזיטואל תבצח ןוסיח ןיב רשקה תא וקדבש םירקחמה לכ האולחתל ןוכיסה תא הלעמ אל תבצח דגנ ןוסיחש קהבומ ןפואב ואצמ (תויגולוריונ .תויגולוריונ תועפות וא םזיטואב ומוסרפ םע הזה חוכיווה תא תיצהש רמאמה תא וימושירמ ריסה טצנלה ןותיע 2010 תנשב רדעה רשויה רסוח ןכו רקחמב םישק םייוקיל ויה רמאמה תרסהל תוביסה .1998 תנשב .רבחמה דצמ הייעטהו תוירחאה

7. האם/עדיף לחלות במחלות באופן טבעי מאשר לקבל חיסונים מלאכותיים

7.1. לא, ההבדל שבין התחסנות על-ידי חיסונים לבין הדבקה הטבעית במחלה הוא המחיר שהתינוק צריך לשלם כדי לקבל את החסינות הזו. המחיר שמשלמים ילדים שמקבלים חיסון הוא אי הנוחות שבקבלת מספר זריקות ומדי פעם כאב במקום הזריקה. המחיר שמשלמים, לעומת זאת, בהדבקה בתחלואה טבעית הוא בדרך כלל מחלה קשה: שיתוק בהדבקה טבעית בנגיף הפוליו, פיגור שכלי כתוצאה מהדבקה בנגיף המופילוס אינפלואנזה b, אי ספיקת כבד מזיהום טבעי בנגיף דלקת כבד נגיפית מסוג B, חירשות או דלקת ריאות כתוצאה מהדבקה טבעית בנגיף אבעבועות רוח. כל אלו הם מחירים גבוהים יותר מדי למען השגת חסינות כנגד מחלה.

8. אני מודאג מכך שיש חיסונים רבים מדי

8.1. למרות שהילדים כיום מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו לפני כמאה שנה (אז המליצו רק על חיסון אחד כחיסון שגרה למניעת מחלות: חיסון כנגד אבעבועות שחורות), הרי שהודות לטכנולוגיה המודרנית של חומרי החיסון הופחתו מספר החלבונים והסוכרים והפכו את החיסונים ליותר בטוחים עם פחות תופעות לוואי.

8.1.1. החיסון הישן כנגד אבעבועות שחורות הכיל כ- 200 חומרי חלבון שונים. לעומת סך של 50 חומרים חלבוניים וסוכריים שמכילים אשר 13 חיסוני השגרה הניתנים כיום. חשוב להדגיש - ילדים מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו לפני חמישים שנה וכתוצאה התחלואה, האשפוז והתמותה ירדו בצורה חדה.

8.2. למרות שהילדים כיום מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו לפני כמאה שנה (אז המליצו רק על חיסון אחד כחיסון שגרה למניעת מחלות: חיסון כנגד אבעבועות שחורות), הרי שהודות לטכנולוגיה המודרנית של חומרי החיסון הופחתו מספר החלבונים והסוכרים והפכו את החיסונים ליותר בטוחים עם פחות תופעות לוואי.

8.2.1. החיסון הישן כנגד אבעבועות שחורות הכיל כ- 200 חומרי חלבון שונים. לעומת סך של 50 חומרים חלבוניים וסוכריים שמכילים אשר 13 חיסוני השגרה הניתנים כיום. חשוב להדגיש - ילדים מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו לפני חמישים שנה וכתוצאה התחלואה, האשפוז והתמותה ירדו בצורה חדה.

9. האם הילדים מקבלים יותר מדי חיסונים שפוגעים במערכת החיסון

9.1. כשמתייחסים לשאלה זו, יש לציין שחיסונים הינם רק חלק קטן ממה שהמערכת החיסונית של הפעוטות נדרשת להתמודד עמו מדי יום ביומו. מערכת החיסון של ילודים נחשפת לשפע של זיהומים סביבתיים. מהדקה הראשונה להיוולדם, אלפי חיידקים שונים מתיישבים וחיים על פני העור של הילוד, ברירית שבנחיריו, בלוע שלו ובמעי שלו. תינוקות מונעים מחיידקים לפלוש לזרם הדם שלהם על ידי תגובה חיסונית מהירה לאותם זיהומים.

9.1.1. חשוב להדגיש - ילדים מקבלים יותר חיסונים ממספר החיסונים שילדים קיבלו לפני חמישים שנה וכתוצאה התחלואה, האשפוז והתמותה ירדו בצורה חדה.

10. האם חיסונים מחלישים את מערכת החיסון של התינוק?"

10.1. התשובה היא לא, הנגיפים שבחומר החיסון אינם יכולים להחליש את מערכת החיסון של התינוק. –יתר על כן, הדבקה טבעית עם נגיפים מסויימים עשויה להחליש את מערכת החיסון.

10.1.1. החומרים שבחיסונים הינם שונים ואינם גורמים לחולשה החיסונית הזו כפי שגורמים הנגיפים טבעיים. הנגיפים החיים המוחלשים שמצויים בחיסונים כנגד אבעבועות רוח וחצבת שונים מאוד מנגיפי מחלות אלו, אשר כנגדם אנו מחסנים.

11. מדוע אי אפשר לסמוך על כך שכל האחרים מתחסנים?"

11.1. מניעת תחלואה בקרב אנשים לא מחוסנים כתוצאה מזה שרוב הסביבה מחוסנת נקראת "חסינות עדר"

12. איזה מחלות ירדו באופן משמעותי בעקבות חיסונים?"

12.1. HAEMOPHILUS INFLUENA Aדלקת כבד נגיפית מסוג Bדלקת כבד נגיפית מסוג שיתוק ילדים חרת אדמת חצבת טטנוס דיפתרייה שעלת

13. קשר בין חיסונים לאוטיזם

13.1. אין קשר בין חיסונים לאוטיסים. אני אדבר על שני מחקרים שהפריכו את הקשר בין חיסונים לאוטיזם

13.1.1. מחקר: בשנת 1999 החוקר ברנט טיילור ועמיתיו ביצעו מחקר מבוקר שבו בחנו את יחסי הגומלין בין קבלת חיסוני MMR והתפתחות אוטיסים. החוקר טיילור בחן את שכיחות האוטיסים בכל קבוצה, בדק גם את גילו של הילד בעת האבחנה של אוטיסים ומצא :1.אחו הילדים שחוסנו היה דומה בילדים עם אוטיסם ובין ילדים בלא אוטיסים 2. לא נמצא שוני בגיל האבחנה של אוטיסים בילדים שקיבלו את החיסון לבין אלו שלא קיבלו את החיסון. 3. פרק המן בין מועד התחלת התסמינים של אוטיסים ובין מועד מתן החיסון היה שונה ממקרה למקרה, ממצאים אלו אינם תומכים במנגנון של קשר ביולוגי בין החיסון לתחלואה. קישור למחקר: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673699012398

13.1.2. מחקר 2: גם במחקר אחר אשר פרסמה החוקרת נטלי סמית בכתב העת המדעי Journal of American Medical Association הראה שהעלייה בדיווחים על ילדים הסובלים מאוטיסים אינה קשורה בעלייה בשימוש בחיסוני MMR. קישור למחקר: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=193604

14. האם תינוקות הינם צעירים ורכים מדי מכדי לקבל חיסונים?

14.1. לא. תינוקות נולדים עם מערכת חיסונית מפותחת המגינה עליהם מפני רוב החיידקים אליהם הם נחשפים מרגע היוולדם. חיסונים הניתנים לתינוק מאפשרים לו לפתח הגנה טובה מפני מחלות אליהן נחשף והמסכנות אותו. יש מחלות המהוות סיכון מיוחד לתינוקות ולפיכך ניתן ורצוי להגן על תינוקות מפניהן על ידי מתן חיסונים:

14.1.1. מחלת שעלת - המחלה מסוכנת בעיקר לתינוקות רכים ולפעוטות בגלל הסיבוכים הקשים של דלקת ריאות ודלקת במוח העלולה לגרום לנכות קבועה ואף למוות. זיהום פולשני הנגרם על ידי חיידק המופילוס אינפלואנזה מסוג B - חיידק הגורם לדלקת קרום המוח בתינוקות. ילדים מתחת לגיל שנתיים נמצאים בסיכון גבוה פי 500 מבני גיל אחר לחלות במחלה. דלקת כבד נגיפית B - לפני השימוש בחיסון נגד המחלה, מדי שנה נדבקו ילדים רבים בשנות החיים הראשונות שלהם מאחד ההורים או מבן בית אחר. אצל תינוקות כ- 90% מאלו שנדבקו בנגיף מתחת לגיל שנה, המשיכו לשאת את הנגיף בגוף. נשאות זו גורמת לסיכון מוגבר לפתח מחלת כבד ממושכת.