Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NSVL by Mind Map: NSVL

1. Stalini valitsemisajal

1.1. 1924 - 1953

1.2. Poliitika

1.2.1. kommunistlik totalitaarne diktatuur

1.2.2. üheparteisüsteem

1.2.2.1. NLKP

1.2.3. isikukultus

1.2.4. terror

1.2.4.1. GULAG-i laagrid

1.2.5. totaalne kontroll

1.2.6. õiguste ja vabaduste puudumine

1.2.7. julgeolekuorganid (KGB)

1.3. Majandus

1.3.1. käsumajandus

1.3.2. üliindustrialiseerimine

1.3.3. plaanimajandus

1.3.3.1. 5-aastaku plaan

1.3.4. kollektiviseerimine

1.3.4.1. sovhoosid, kolhoosid

1.3.4.2. kulakud - jõukad talupojad

1.3.5. tööstus natsionaliseeritud

1.3.6. kõrge sõjaväestatus

1.4. Kultuur

1.4.1. tsensuur

1.4.2. meedia kontrollimine

1.4.3. riikliku ideoloogia propaganda

1.4.4. sotsialistlik realism kunstis ja kirjanduses

1.4.5. ateismi propaganda

1.4.6. šovinism ja vähemusrahvuste represseerimine

1.4.6.1. massiküüditamised

1.4.6.2. rahvusliku intelligentsi hävitamine

2. Hruštšovi valitsemisajal

2.1. 1953 - 1964

2.2. Hruštšovi sula

2.2.1. lõpetati massirepressioonid

2.2.2. laienes sõnavabadus

2.2.3. GULAG-i likvideerimine

2.2.4. süütult represseeritute rehabiliteerimine

2.3. 1956.a. - NLKP XX kongress

2.3.1. kõne isikukultusest ja selle tagajärgedest

2.4. Majandus

2.4.1. eelisarendati rasketööstust

2.4.2. põllumajandus

2.4.2.1. kampaanialikkus

2.4.2.2. uudismaade kasutuselevõtt

2.4.3. elamuehituskampaania

2.4.3.1. nn hruštšovkad

2.5. Langus

2.5.1. 1960.a. algus - majanduse allakäik

2.5.1.1. raskused toiduainetega varustamises

2.5.1.2. käsumajandus oli ebaefektiivne

2.5.1.3. inimestel puudus huvi paremini töötada

2.5.2. Hruštšovi tähe kustumine

2.5.2.1. harimatus ja matslikus

2.5.2.2. haritlaste eiramine

2.5.2.3. välispoliitilised apsud

2.5.2.4. ropp kõnepruuk

2.5.3. 1964.a. oktoober

2.5.3.1. veretu riigipööre

2.5.3.1.1. Hruštšov tagandati ja saadeti pensionile

3. Brežnevi valitsemisajal

3.1. 1964 - 1982

3.2. Majandus

3.2.1. tööviljakus oli madal

3.2.2. toodete kvaliteet madal

3.2.3. toodangu kasv

3.2.3.1. uued tehased, loodusvarad

3.2.4. põhisissetulek

3.2.4.1. loodusvarade müük

3.3. Kultuur

3.3.1. lõpetati Stalini isikukultuse kritiseerimine

3.3.2. tugevdati tsensuuri

3.3.3. ideoloogilise surve kasv

3.3.4. teisitimõtlejate tagakiusamine

3.3.5. poliitilised kohtuprotsessid

3.4. 1970ndad

3.4.1. stagnatsioon

3.4.2. elatustase madal

3.4.3. defitsiit

3.4.4. tehniline mahajäämus läänest

3.4.4.1. v.a. sõjatööstus

3.4.5. nafta ja maagaasi müük

3.4.6. korruptsiooni kasv

3.4.7. süvenes Brežnevi isikukultus