การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์

1. ด้านบันเทิง

1.1. ฟังเพลง (Music)

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=VmNs1McZtg4

1.2. โรงภาพยนตร์และฟิล์ม (Theater and Film)

1.3. เล่นเกมส์

2. ด้านการแพทย์

2.1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป

2.2. งานทะเบียนและประวัติคนไข้

2.3. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน

2.4. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

2.5. การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลองด้านการแพทย์

2.6. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค

2.7. การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์

3. ด้านการศึกษา

3.1. ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3.2. การลงทะเบียน

3.3. การตรวจข้อสอบปรนัย

3.4. การตัดเกรด

3.5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI)

3.6. การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

4. งานวิศวกรรม

4.1. ช่วยในการเขียนแบบ

4.2. ช่วยในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน

4.3. ช่วยในการคำนวณโครงสร้างวางแผน ควบคุมการก่อสร้าง