การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านอวกาศ

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=ZDaFQsdNNgU

1.2. http://www.youtube.com/watch?v=pfipHdVNI3M

1.3. http://www.youtube.com/watch?v=ZTo6-Zt6caY

2. ด้านการท่องเที่ยว

2.1. http://www.youtube.com/watch?v=vFN_IhZHL5

2.2. http://www.youtube.com/watch?v=8_o2AJikbAk

2.3. http://www.youtube.com/watch?v=xCVgCHK1Obs

2.4. http://www.youtube.com/watch?v=y-_5W_LThuM

2.5. http://www.youtube.com/watch?v=N0iccYCVd_M

3. ด้านตำรวจ

3.1. http://www.youtube.com/watch?v=zBVas8utZ1A

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=jsYRvLmaXrU

4. ด้านการทหาร

4.1. http://www.youtube.com/watch?v=TfzJYpVVoLg

4.2. http://www.youtube.com/watch?v=wruzhpzd30s

4.3. http://www.youtube.com/watch?v=t8ZPC8MDPSc

5. ด้านการแพทย์

5.1. ใช้เป็นบทเรียนการสอนด้านการแพทย์

5.2. เป็นสื่อการเรียนการสอน

5.3. http://www.youtube.com/watch?v=HBIYwiktPsQ

6. การศึกษา

6.1. http://www.youtube.com/watch?v=GcGXNTeoPfY

6.2. http://www.youtube.com/watch?v=sXHZ1yoFlDk

6.3. http://www.youtube.com/watch?v=mgHMjNs2XEw