การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านความบันเทิง

1.1. - มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น

1.2. - เว็บไซต์ทีวี

1.3. - เกมส์ออนไลน์

2. ด้านการฝึกอบรม

2.1. - มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน เรียกว่า e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพทางบุคลากรเป็นอย่างมาก

2.2. - ปัจจุบัน มีการพัฒนาเว็บสำหรับอบรมของสถาบันฝึกอบรมหลายแห่ง เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.guruonline.in.th

3. ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก ในการ

3.1. - นำเสนองาน นำเสนอสินค้า

3.2. - ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ในการ

4.1. - นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร

4.2. - การโฆษณาและการถ่ายทอด

4.3. - ตู้ประชาสัมพันธ์

5. ด้านความเป็นจริงเสมือน

5.1. - ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

6. ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

6.1. - เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบการใช้โมบายเทคโนโลยี M-Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M-Messaging

7. ด้านการศึกษา

7.1. - ด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ

7.2. - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง จัดการ ใช้งานและประเมินผล

7.3. - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย

7.4. - เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

7.5. - เกิดการเรียนรู้ทางไกล