การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้าน บันเทิง

1.1. - มัลติมีเดียได้รับความแพร่หลายในวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนต์ คาราโอเกะ เกมส์ ข่าว ละคร เป็นต้น - เว็บไซต์ทีวี - เกมส์ออนไลน์

1.2. การเล่นเกมส์ ต่างๆ http://www.youtube.com/watch?v=G65oAxIJMYU

2. ด้าน ธุรกิจ

2.1. - นำเสนองาน นำเสนอสินค้า - ประชุมทางไกล ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.2. http://www.youtube.com/watch?v=MAl3fMldnZQ

3. ด้าน การแพทย์

3.1. เป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ หรือเรื่องต่างๆ ที่เกียวกับการแพทย์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เรียนเรื่องต่างในทางการแพทย์

3.2. http://www.youtube.com/watch?v=9NHbRuBU5Ok

4. ด้าน ความเป็นจริงเสมือน

4.1. - ความจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการเรียนรู้ และสัมผัสผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน

4.2. เกมส์ที่ใช้ อุปกรณ์ VR http://www.youtube.com/watch?v=l9lA9S40pts

5. ด้าน การศึกษา

5.1. - ด้านการศึกษานั้นได้นำเอามัลติมีเดียไปพัฒนาใช้และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วยสอนต่างๆ มากมาย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ - สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นเครื่องมือช่วยรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง จัดการ ใช้งานและประเมินผล- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เผยแพร่การเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น

5.2. http://www.youtube.com/watch?v=ktBfORi0C08