การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ทางการแพทย์

1.1. มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

1.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=rpEWhOZ0fA8

2. ทางการศึกษา

2.1. สร้างเกมส์ 3D ด้วย KODU

2.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=DznzTp1U1Hs

2.2. สอน flash วิธีการทำ banner แสงวิงค์

2.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=DEeymNjNgtU

3. ทางการทหาร

3.1. เทคโนโลยีด้านการทหาร

3.1.1. https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&sm=3

4. ทางด้านอวกาศ

4.1. การออกแบบเทคโนโลยีด้านอวกาศ

4.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=SUdY8sZ2Mxs

5. ทางด้านการท่องเที่ยว

5.1. Helmet Media (หมวกกันน็อคฟังเพลงได้)

5.1.1. https://www.youtube.com/watch?v=Cz0vd4jTCjM

5.2. โครงการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น รณรงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวีย­น ให้กับองค์กรกรีนพีซ(ประเทศไทย)

5.2.1. https://www.youtube.com/watch?v=Y2ukSR3BbDo