Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Производителност на труда

1.1. фактори, от които зависи производителността на труда

1.1.1. с технически характер

1.1.2. организациоони фактори

1.1.3. със социален характер

1.1.4. с икономически характер

1.1.5. свързани с технологичните процеси

1.2. Методи за изменение производителността на труда

1.2.1. натурален- ясна и нагледна представа за резултатност на труда; не може да се направи сравнение;

1.2.2. трудов - изисква много точно нормиране на труда

1.2.3. стойностен - има висока универсалност; зависи от динамиката на цените, за това приложението му трябва да се основава на т.нар. съпоставими цени;

1.2.4. правилно е и 3-те метода да се използват заедно

1.3. повишаването на производителността на труда има съществено значение за производството на по-голям обем продукция и възвръщаемост на работния процес

1.4. количеството прозведена продукция за определено време или времето необходимо за произвеждане на определяно количество продукция

2. Работна заплата

2.1. това е цената на стоката "работна сила"

2.1.1. социално-икономическа ф-я - източник на доходи за работниците

2.1.2. разпределителна ф-я - според количеството и качеството на труда

2.1.3. стимулираща ф-я

2.2. принципи за образуване на работната заплата

2.2.1. за договаряне на работната заплата

2.2.2. за равнопоставеност при договарянето

2.2.3. за отразяване на условията на труд

2.2.4. образование, квалификация, значимост на дейността и др.

2.2.5. за единство на интересите

2.3. форми и системи на заплащане на труда

2.3.1. на парче - количеството качествено произведена продукция; зависи от условията на работа

2.3.2. повременна форма - отработено време; прилага се в случай, в които резултатите зависят пряко от работника

2.3.3. акордна форма - обем работа за определено време

2.3.4. основно трудово възнаграждение

2.3.5. допълнително трудово възнаграждение

2.3.6. доплащания над трудовото възнаграждение

2.3.7. доплащания на средства за социално-битови нужди

2.3.8. допълнителни доплащания за платен отпуск

3. Работна сила

3.1. съвкупността от физически, морално-волеви, духовни и др. качества на персонала, които се използват в производствения пеоцес и водят до произвеждане на продукция

3.2. работната сила има динамичен характер

3.3. работната сила се оформя в резултат на специално обучение