Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и...

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове. by Mind Map: Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове.

1. Производствена мощност

1.1. Същност - Максималното количество продукция, което може да бъде произведено за определен период от предприятието, или неговото резделение, в съответствие с наличните производствени машини, оборудване, персонал, прилаганата технология и организация на производството.

1.1.1. Establish checkpoints

1.1.2. Acquire team resources for stage

1.1.3. Conduct stage kick-off meeting

1.2. Видове

1.2.1. Производствена мощност(входяща) - към 1.01 тя съответства на наличните условия

1.2.2. Производствена мощност(изходяща) - към 31.12 тя съответства на наличните условия

1.2.3. Средно-годишна производствена мощност

1.3. Определяне(изчисляване) на производствената мощност - определяне на ефективния фонд работно време

1.3.1. Feф=PB.Tсм.Ксм.Кисв

1.3.2. Fефi=Fеф.Mi(1-tp/100)

1.3.3. PBнi = СуматаQij.tij

1.3.4. коеф. за натоварване= PBнi/Feфi

1.3.5. След като са определени тези коефиценти се откриват т.нар. тесни места в производството

1.4. Анализ и повишаване на производствената мощност за групите машини или групи техническо оборудване с коефицент над 1

1.4.1. Fеф . DP.Tсм.Ксм.Кисв

1.5. Преизчисляване на коефицента за натоварване

1.5.1. Кнатi = PBнi/Fефj

1.5.2. Кнат=(Сумата на Кнатi + Mi)/Сумата на Mi

2. Себестойност на продукцията и услугите

2.1. Същност

2.1.1. Определение - съвкупността на разходите за производство и реализация на определен обем себестойност(Cq) или единица продукция (Ceд)

2.1.2. Себестойността се различава от стойността

2.1.2.1. Количествена разлика - Себестойността изразява само разход.Стойността изразява разход и печалба

2.1.2.2. Качествена разлика - Себестойността изразява индивидуалния разход, а стойността изразява средните разход и печалба

2.1.3. Значение на категорията:

2.1.3.1. Повишаване на печалбата

2.1.3.2. Повишаване възвращаемостта на инвестициите

2.1.3.3. Намаляване на цените и подобряване на конкуренцията

2.2. Видове себестойност

2.2.1. Според равнището на което се определя

2.2.1.1. Индивидуална себедтойност

2.2.1.2. Средна производствена себестойност

2.2.2. Според разходите

2.2.2.1. Технологична себестойност - разходите за изпълнение на технологичния процес

2.2.2.2. Пълна себестойност - Сумата от търговската себестойност и разходите за организация и управление

2.2.2.3. Търговска себестойност - сумата на технологичната себестойност и разходите за реализация

2.2.3. Според ролята за предприятието

2.2.3.1. Планова себестойност - предвижданото равнище на разходите за бъдещ период

2.2.3.2. Фактическа себестойност

2.2.3.3. Оперативна себестойност - определя се текущо, ако възникне някакъв проблем

2.2.3.4. Нормативна себестойност - съответства на най-добрите организационно-технически и икономически условия за бранша.

2.3. Видове разходи

2.3.1. Класификация на разходите по икономически елементи - икономическият елемент представя група еднородни разходи,независимо от предназначението и мястото на извършване

2.3.1.1. Материални разходи

2.3.1.2. Разходи за външни услуги

2.3.1.3. Разходи за амортизационни отчисления

2.3.1.4. Разходи за работна заплата

2.3.1.5. Разходи за социално-здравни осигуровки

2.3.1.6. други разходи

3. Производствена програма

3.1. Същност - Производствената програма представя и изразява количеството продукция, което предстои да бъде произведено за година, 6 месеца, 3 месеца или месец, от определено звено на предприятието или от самото предприятие

3.1.1. Recruit Project Sponsor

3.1.2. Recruit Project Manager

3.1.3. Review Related Projects and Lessons Learned

3.1.4. Prepare Project Initiation Plan

3.1.5. Brief the Initial Project Team

3.1.6. Review Project Kick-off Plans and Presentation Map

3.1.7. Hold Project Kick-off Meeting

3.2. Най-висок дял имат:готова продукция,услуги, полуфабриканти за собствени нужди, ремонт, строителство и др.

3.2.1. Establish Project Objective

3.2.2. Establish Project Scope

3.2.3. Map Requirements

3.2.4. Map Solution

3.2.5. Map Training Requirement

3.2.6. Review Project Scope

3.3. Измерители и начини на представяне на производствената програма

3.3.1. Натурален измерител- използва се за нейното съгласуване с производствената мощност.

3.3.2. Измерване в човеко-часове - съгласуване на производствената програма с числеността, и структурата и др. на персонала

3.3.3. Стойностно изражение - използва се за определяне на приходите, разходите и финансовия резултат.

3.4. Характеристики на производствената програма

3.4.1. Номенклатура - изразява видовете произведени продукти и показва степента на специализация

3.4.2. Асортимент на продукцията - изразява се чрез количеството продукция по отделни видове

3.4.3. Асортимент на структурата - същностното значение на разходи, приходи, финансов резултат и др

3.4.4. Качество на продукцията - степента, в която даден продукт задоволява индивидуална или обществена потребност

3.4.5. Себестойност

3.4.6. Цена