Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове.

by Денис Ангелов 12/09/2013
520