Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Разделение на труда

1.1. Обособяване на конкретни трудови дейности, изискващи специални знания, умения, опит и др.

1.2. Общо разделение

1.2.1. Обособяване на материално производство

1.2.2. Обособяване на нематериално производство

1.3. Частно раделение

1.3.1. За индустрията : енергетика, металургия, добив на нефт и въглища, електронна индустрия, производство на строителни материали, целулозно – хартиена индустрия, полиграфическа, текстилна, кожухарска, обувна, хранително – вкусова индустрия. Машиностроинтелната индустрия има 19 подвида – производство на коли, метални конструкции, метални изделия и др.

1.3.2. Единично разделение- Обособяване на отделни предприятия в рамките на 1 вид производство.

1.4. • Професионално разделение

1.4.1. В 1 професия се обособяват подгрупи изискващи специални знания, умения, опит, трудови навици, професионална подготовка.

1.4.2. Квалификационно разделение- Изразява степента на знания, умения, опит на персонала (Младши –Старши – Главен – Държавен експерт).

2. Работна заплата

2.1. Това представлява цена на стоката „Работна Сила”

2.2. Принципи на образуване

2.2.1. Принцип за договаряне на работната заплата То се осъществява на три равнища: Тристранно (национално – Държава, синдикати, работодател) Двустранно (бранш – Синдикати, работодател) Едностранно (в БП)

2.2.2. Принцип за постоянното нарастване Увеличава се Работната Заплата, но с по – ниски темпове от производството на труда

2.2.3. Принцип за диференциране от работната заплата Зависи от квалификацията и сложноста на работата, рисковете и условията на работа. Те се взимат впредвид независимо от пол, раса, възраст, националност.

2.2.4. Принцип на гъвкавост за заплатите

2.3. Форми на плащане

2.3.1. Повременно заплащане

2.3.2. Заплащане на парче

2.3.3. Акорд – производство за количество продукция за определено време

2.4. Система на заплащане

2.4.1. Образува се като към съответната форма се добавят качество на извършената работа, икономия, участие в предприятието

3. Работна сила

3.1. Тя е съвкупност от физически, духовни, морални и др. качества на персонала, които използват в трудовият процес, извършвайки услуги и др. подобни дейности.

3.2. Индивидуалност - различия в качествата

3.2.1. Task 1

3.2.2. Task 2

3.3. Динамичност – качествата с променят с времето

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

3.4. Професионална ориентираност – качествата са фокусирани върху определени дейности

3.4.1. Meeting 1

3.4.2. Meeting 2

4. Производителност на труда

4.1. Количеството продукция, произведено за определено време или времето, необходимо за производство на дадено количество продукция.

4.2. Начини на измерване производителноста

4.2.1. Натурален метод- Броики, метри, тонове.... Дава се нагледна, ясна представа за труда. Но не се сравняват различни дейности

4.2.2. Условно – натурален метод- Дадена продукция се избира за база, а друга продукция = база*коефициент

4.2.3. Трудов метод- Представя се чрез човекочасове/минути.... за производство на единица продукция. Изисква точно нормиране за разходите на труда.

4.2.4. Стойностен метод- Съпоставят се различни дейности. Недостатък са промените в цените 2009 – 4 детайла за 2лв. всеки. 2010 – 4 детайла за 3лв. всеки.

4.3. Фактори, определящи производителноста

4.3.1. С технически характер

4.3.2. С технологията

4.3.3. С икономически характер

4.3.4. Със социален характер

4.3.5. и др.