Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TPCĐ by Mind Map: TPCĐ

1. TPCĐ Anh

1.1. A.Smith

1.1.1. Lt. Gtrị lđ

1.1.2. lt. tiền tệ

1.1.3. lt. thu nhập

1.1.4. lt. giá cả ruộng đất

1.2. W.Petty

1.2.1. lt bàn tay vô hình và tư tưởng tự do

1.2.2. lt phân công lđ

1.2.3. lt tiền tệ

1.2.3.1. Ql lưu thông t tệ

1.2.4. lt giá trị

1.2.5. lt thu nhập

1.2.5.1. tiền công

1.2.5.2. lợi nhuận

1.2.5.3. địa tô

1.2.6. lt về tư bản

1.2.7. lt tái sx

1.3. D.Ricardo

1.3.1. lt giá trị

1.3.1.1. New node

1.3.1.2. New node

1.3.1.3. New node

1.3.1.4. New node

1.4. Manthus

1.4.1. lt nhân khẩu

1.4.2. lt giá trị

1.4.3. lợi nhuận và người thứ 3

2. TPCĐ Pháp

2.1. Quesney

2.1.1. lt quyền trật tự tự nhiên

2.1.1.1. ql vật lý

2.1.1.2. ql luân lý

2.1.2. lt sản phẩm ròng

2.1.3. lt về tư bản

2.1.3.1. tp. biểu kt

2.2. J.B.Say

2.2.1. lt về giá trị

2.2.1.1. lt. tính hữu dụng

2.2.2. lt bồi hoàn

2.2.3. lt 3 nhân tố sx

2.2.4. lt thực hiện (thuyết tiêu thụ)

2.2.4.1. ql thị trường--->

2.3. H.C. Carey

2.3.1. thuyết hòa hợp

2.3.1.1. ql phân phối