Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TPCĐ by Mind Map: TPCĐ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TPCĐ

TPCĐ Anh

A.Smith

Lt. Gtrị lđ

lt. tiền tệ

lt. thu nhập

lt. giá cả ruộng đất

W.Petty

lt bàn tay vô hình và tư tưởng tự do

lt phân công lđ

lt tiền tệ, Ql lưu thông t tệ

lt giá trị

lt thu nhập, tiền công, lợi nhuận, địa tô

lt về tư bản

lt tái sx

D.Ricardo

lt giá trị, New node, New node, New node, New node

Manthus

lt nhân khẩu

lt giá trị

lợi nhuận và người thứ 3

TPCĐ Pháp

Quesney

lt quyền trật tự tự nhiên, ql vật lý, ql luân lý

lt sản phẩm ròng

lt về tư bản, tp. biểu kt

J.B.Say

lt về giá trị, lt. tính hữu dụng

lt bồi hoàn

lt 3 nhân tố sx

lt thực hiện (thuyết tiêu thụ), ql thị trường--->

H.C. Carey

thuyết hòa hợp, ql phân phối