Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Производителност на труда

1.1. Количеството произведена продукция или извършени услуги за определено време.

1.1.1. Методи

1.1.1.1. Натурален

1.1.1.2. Трудов

1.1.1.3. Стойностен

1.1.2. Фактори

1.1.2.1. Технически

1.1.2.2. Икономически

1.1.2.3. Социални

1.1.2.4. Технологични

2. Работна сила

2.1. Съвкупност от качества и дейности на персонала, които допринасят за производствения процес.

2.1.1. Особености

2.1.1.1. Специфична подготовка за обучение

2.1.1.2. Динамичен променлив характер

2.1.1.3. Индивидуалност

3. Работна заплата

3.1. Определя се от цената на продукцията.

3.1.1. Функции

3.1.1.1. Икономическа

3.1.1.2. Стимулираща

3.1.1.3. Разпределителна

3.1.2. Принципи на образуване

3.1.2.1. Равнопоставеност при договарянето

3.1.2.2. Единство на интересите

3.1.2.3. Упражняване условията на труд

3.1.2.4. Диференциране на работната заплата

3.1.3. Форми и система на заплащане

3.1.3.1. Повременна

3.1.3.2. Акордна

3.1.4. Елементи

3.1.4.1. Основно трудово възнаграждение

3.1.4.2. Допълнителни трудови възнаграждения

3.1.4.3. Доплащания над трудовото възнаграждение

3.1.4.4. Доплащания за социално-битови нужди

3.1.4.5. Допълнителни възнаграждения за платения отпуск

4. Разделение на труда

4.1. Обособяването на специфични области на труда, всяка от тях изискваща определени качества

4.1.1. Разделения

4.1.1.1. Общо

4.1.1.2. Единично

4.1.1.3. Частно

4.1.1.4. Квалификационно

4.1.1.5. Професионално

4.1.1.6. Функционално