СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО by Mind Map: СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Пълна себестойност

1.1. Разходи за администрация и управление

1.2. Разходи за реализация

2. Разходи по икономически елементи

2.1. Разходи, свързани с предмети на труда суровини, материали и др.;

2.2. Разходи, свързани със средствата на труда амортизационни отчисления;

2.3. Разходи, свързани с работната сила работна заплата зависи от системите и формите на заплащане; разходи за социални осигуровки зависят от категорията труд и от методиката;

2.4. Разходи, свързани с външните услуги информация, разработване и др.

2.5. Други видове разходи.

3. В промишлените предприятия калкулацията включва:

3.1. Разходи за материали

3.2. Разходи за работни заплати

3.3. Разходи за осигуровки

3.4. Амортизационни отчисления

3.5. Други видове разходи

4. Същност и видове

4.1. Себестойността е икономическа категория, която отразява съвкупността на паричните разходи за производството и реализацията на продукцията на предприятието. Тя отразява индивидуалните разходи в отделното предприятие.

4.1.1. Видове

4.1.1.1. производствена (технологична) себестойност включва производствените разходи в цеха, в предприятието

4.1.1.2. пълна себестойност включва и разходите извън предприятието.

4.1.1.3. В зависимост от времето, за което се разработва различаваме три вида себестойност:

4.1.1.3.1. проектна себестойност в инвестиционни проекти;

4.1.1.3.2. планова себестойност различава се от проектната;

4.1.1.3.3. нормативна себестойност базира се на научно обосновани нормативи.

4.1.1.4. В зависимост от обекта различаваме четири вида себестойност:

4.1.1.4.1. себестойност на продукцията в производствения участък;

4.1.1.4.2. цехова себестойност;

4.1.1.4.3. себестойност на продукцията в предприятието;

4.1.1.4.4. отраслова себестойност.