การเลือกใช้สื่อการสอน

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเลือกใช้สื่อการสอน by Mind Map: การเลือกใช้สื่อการสอน

1. สื่อประเภทของจริง

1.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนไม่สามารถใช้สื่อประเภทอื่นๆได้ดีเท่าสื่อประเภทของจริง

1.2. สามารถทำให้ผู้เรียนจดจำได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวจากการได้เห็นสื่อของจริง

1.3. เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสาธิต แบบบรรยาย-ถามตอบ

2. กระดานดำ

2.1. ใช้กรณีที่ผู้เรียนมีจำนวนน้อย

2.2. เหตุผลที่ใช้คือ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย

3. ใบเนื้อหา และใบงาน

3.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนไม่มีเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่จำสอน

3.2. เหตุผลที่ใช้คือ มีราคาประหยัด ไม่แพงมาก

3.3. เหมาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มน้อย หรือ เป็นจำนวนย่อย กิจกรรมการเรียนการสอนแบบถามตอบ

4. แผ่นภาพ

4.1. ใช้กรณีที่รูปภาพ / เนื้อหาในการเรียนการสอนซับซ้อนยุ่งยากเกินไป

4.2. สามารถใช้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าในการเรียนการสอน

4.3. กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น

4.4. เหมาะสำหรับการเรียนการสอนแบบถามตอบ / การสอนแบบบรรยาย

5. แผ่นใส

5.1. ใช้กรณีที่ต้องการขยายรูปภาพที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น

5.2. เหมาะสำหรับการเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือ แบบถามตอบ

6. โมเดลพลาสติก

6.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนต้องการแสดงผลงานที่จับต้องเคลื่อนไหวได้ / เสมือนจริง

6.2. กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาการเรียน และดึงดูดความสนใจได้ดี

6.3. เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย / แบบถามตอบ

7. ภาพสไลด์ / แผ่นภาพยนต์

7.1. สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

7.2. ใช้กรณีที่ภาพที่ผู้สอนใช้ มีความยุ่งยากและซับซ้อน

7.3. เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย / แบบถามตอบ

8. แถบวีดิทัศน์ / แผ่นวีดิทัศน์

8.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหว

8.2. สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มาก

8.3. เหมาะสำหรับการเรียนการสอนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

9. หุ่นจำลอง

9.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเห็นภาพของจริง จับต้องได้

9.2. เหมาะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย / ถามตอบ

10. ชุดทดลองสาธิต

10.1. ใช้กรณีที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

10.2. เหมาะสำหรับการเรียนการสอนแบบบรรยายและแบบอื่นๆ