Ensenyar i aprendre en línia PAC 4 (Marta Gómez Domingo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ensenyar i aprendre en línia PAC 4 (Marta Gómez Domingo) by Mind Map: Ensenyar i aprendre en línia PAC 4 (Marta Gómez Domingo)

1. L’educació a distància, l’e-learning i l’educació en obert

1.1. L'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA

1.1.1. És l’educació formal, basada en una institució en què el grup d’aprenentatge se separa i en què s’utilitzen sistemes de telecomunicacions interactius (síncrons i asíncrons) per connectar estudiants, recursos i instructors.(Simonson 2006)

1.2. L'E-LEARNING

1.2.1. És una aproximació a l'ensenyament i l'aprenentatge, que representa la totalitat o una part del model educatiu aplicat, que es basa en la utilització de mitjans i dispositius electrònics com a eines per millorar l'accés a la formació, la comunicació i la interacció que faciliti l'adopció de noves formes d'entendre i desenvolupar l'aprenentatge. (Sangrà, Vlachopoulos i Cabrera, 2012).

1.3. L'EDUCACIÓ EN OBERT

1.3.1. Apareix per primer cop l’any 2002 i el menta la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació), qui defineix els recursos educatius en obert com “els materials didàctics, d’aprenentatge o de recerca que estan en el domini públic i poden ser usats mitjançant una llicència de propietat intel•lectual que permet la seva reutilització o adaptació” (Torras 2013)

1.4. TENDÈNCIES DE FUTUR

1.4.1. M-learning.

1.4.2. Entorns personals d'aprenentatge.

1.4.3. MOOC.

1.4.4. Geolocalització.

1.4.5. Entorns col·laboratius.

1.4.6. Realitat i societat augmentada.

2. L'estudiant i el docent en línia

2.1. L'ESTUDIANT EN LÍNIA

2.1.1. Es converteix en el protagonista de les accions formatives amb més autonomia i control al llarg del seu propi procés d'aprenentatge. D'aquesta manera es basa en un aprenentatge constructivista on s'autocontrola el seu pla d'estudi.

2.1.2. Esdevé un alumne actiu, participatiu i col·laboratiu on construeix el seu propi coneixement a partir del material ofert i de la relació amb els companys i el professor.

2.1.3. Aprèn d'una forma més ràpida i s'absenta del treball repetitiu.

2.1.4. Disposa de molts recursos digitals per afavorir el seu aprenentatge.

2.1.5. Es motiva per aprendre i manté constància en els seus estudis.

2.1.6. Aprèn a cercar, seleccionar i analitzar la informació trobada en la xarxa.

2.1.7. Flexibilitat en l'espai i temps a l'hora d'estudiar.

2.1.8. Domina amb facilitat la nova tecnologia.

2.1.9. Té la possibilitat de seguir formant-se encara que disposi de poc temps, ja que li permet estudiar quan li sigui viable.

2.2. EL DOCENT EN LÍNIA

2.2.1. Organitza el coneixementper tal d’oferir-lo als alumnes de la manera més intel·ligible possible.

2.2.2. Es converteix en elfacilitador, guia, intermediari, moderador i tutor del procés d’aprenentatge. Ja no és la única font de saber.

2.2.3. Requereix decomprensió dels processos en línia; d’habilitats tècniques; d’habilitats comunicatives en línia; de contingut expert; i de característiques personals.

2.2.4. És l’encarregatd’oferir propostes docents innovadores;d’organitzar les activitats; de facilitar els continguts, el materials, els recursos, etc.

2.2.5. Dinamitza els processos d’ensenyament aprenentatge a la xarxa.

2.2.6. Anima a la participació i processos de comunicació virtual i fomenta la motivació i creació d'un clima agradable d'aprenentatge.

2.2.7. És l’encarregat de coordinar els equips de treball i supervisar i avaluar les tasques dels alumnes.

2.2.8. Ajuda i dóna suport als alumnesque ho requereixen en relació als continguts, la metodologia, les noves tecnologies, entre d'altres.

2.2.9. És l'encarregat d'assessorar, orientar i aconsellar als seus alumnes. Així com també ajuda a la superació de la possible sensació d'aïllament per part de l'alumne.

2.3. ENTORNS VIRTUALS D'ARPENENTATGE

2.3.1. No coincidència en temps i lloc dels estudiants.

2.3.2. Calendari flexible.

2.3.3. Currículum divers i personalitzat.

2.3.4. Varietat de ritmes i itineraris.

2.3.5. Educació centrada en l'estudiant.

2.3.6. Els participants hi troben comoditat i flexibilitat a causa de les seves característiques a distància i asincronia.

2.4. CANVI DE PARADIGMES

2.4.1. Per a canviar els rols de docents i discents no importa si l’ensenyament és presencial o virtual, el que importa és la concepció de l’ensenyament que tinguin tant els professors com les institucions.

3. Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC

3.1. CONDUCTISME

3.1.1. AUTORS PRINCIPALS

3.1.1.1. Paulov

3.1.1.2. Watson

3.1.1.3. B.F. Skinner

3.1.2. OBJECTIU

3.1.2.1. Aconseguir una conducta determinada com a resposta a un estímul específic.

3.1.3. CARACTERÍSTIQUES

3.1.3.1. Mètodes de recompensa i càstig.

3.1.3.2. Activitats d'imitació i repetició.

3.1.3.3. Ensenyament programat per el professor.

3.1.3.4. Continguts segmentats en unitats bàsiques amb dificultat progressiva.

3.1.3.5. Mecanisme d’arpenentatge és l’associació i seqüencia: estímul – resposta – conducte.

3.1.4. ROL DEL PROFESSOR

3.1.4.1. Dirigeix el procés d’E-A.

3.1.4.2. Programa amb detall les activitats.

3.1.4.3. Determina la consecució d’objectius mesurables.

3.1.4.4. Avalua els resultats segons estàndards establerts.

3.1.5. ROL DE L'ALUMNE

3.1.5.1. Receptor passiu en el procés d’E-A.

3.1.5.2. L’estudiant depèn del mestre i obeeix les seves instruccions.

3.1.6. INTEGRACIÓ DE LES TIC

3.1.6.1. Ensenyament assistit per ordinador (EAO)

3.1.6.1.1. Feedback immediat.

3.1.6.1.2. Resposta associada a reforçaments sonors, de text, símbols.

3.1.6.1.3. Individualització del procés d’aprenentatge.

3.1.6.1.4. Software de pràctica i exercitació.

3.2. COGNITIVISME

3.2.1. AUTORS PRINCIPALS

3.2.1.1. J.S. Bruner.

3.2.1.2. R. M. Gagné.

3.2.1.3. J. Piaget.

3.2.1.4. D. Ausubel.

3.2.1.5. L.S. Vigotsky.

3.2.2. OBJECTIU

3.2.2.1. Conèixer les estructures cognitives per adaptar-se al context i esquemes mentals de cada alumne, podent estimular així les estratègies d'arpenentatge.

3.2.3. CARACTERÍSTIQUES

3.2.3.1. Aprenentatge rellevant i significatiu.

3.2.3.2. Feedback informatiu no penalitzador.

3.2.3.3. Atenció en la singularitat de l'alumne.

3.2.3.4. Impuls de l'autonomia de l'alumne per a desenvolupar habilitats cognitives.

3.2.3.5. Focalització en les estructures cognitives: Caixa oberta / Caixa tancada.

3.2.4. ROL DEL PROFESSOR

3.2.4.1. Guia del procés d’E-A.

3.2.4.2. Interessat en ensenyar de manera efectiva.

3.2.4.3. Proporciona recolzament i retroalimentacions contínues.

3.2.4.4. Promou la reflexió i el desenvolupament d'aptituds.

3.2.5. ROL DE L'ALUMNE

3.2.5.1. Participant actiu en el procés d’E-A.

3.2.5.2. Assimila la informació segons els seus mapes mentals, estratègies, etc.

3.2.5.3. Construeix el seu coneixement.

3.2.6. INTEGRACIÓ DE LES TIC

3.2.6.1. Eines que guien, donen suport i amplien els processos cognitius.

3.2.6.1.1. Aplicacions per a que els estudiants expressin els seus coneixements.

3.2.6.1.2. Mapes conceptuals, micromons, eines de visualització, etc.

3.3. CONSTRUCTIVISME

3.3.1. AUTORS PRINCIPALS

3.3.1.1. J.S. BRUNER

3.3.1.2. D. Kolb.

3.3.1.3. J. Piaget.

3.3.1.4. D. Ausubel.

3.3.1.5. L. S. Vigotsky.

3.3.2. OBJECTIU

3.3.2.1. Fomentar un aprenentatge significatiu, contextualitzat, reflexiu i social, tot impulsant a l'alumne a construir el propi coneixement a partir de coneixements previs.

3.3.3. CARACTERÍSTIQUES

3.3.3.1. Construcció col·laborativa de l'aprenentatge.

3.3.3.2. El coneixement no es transmet el construeix l'alumne.

3.3.3.3. Aprenentatge reflexiu.

3.3.3.4. Activitats autèntiques dins d'un context significatiu.

3.3.4. ROL DEL PROFESSOR

3.3.4.1. Adquireix les funcions de guia, facilitador i mentor.

3.3.4.2. Acompanya a l'alumne en tot el procés d'E-A.

3.3.4.3. Adapta els recursos i estratègies a la situació d'aprenentatge.

3.3.5. ROL DE L'ALUMNE

3.3.5.1. Responsable i compromès amb l'aprenentatge.

3.3.5.2. Propietari del coneixement, construeix el significat.

3.3.5.3. L’estudiant reflexiona sobre el procés d'E-A i pren decisions.

3.3.6. INTEGRACIÓ DE LES TIC

3.3.6.1. Eines per a la resolució de problemes, modelatge, argumentació i col·laboració.

3.3.6.1.1. Plataformes virtuals d'aprenentatge.

3.3.6.1.2. Blogs.

3.3.6.1.3. Xarxes socials.

3.3.6.1.4. Wikis.

3.4. CONNECTIVISME

3.4.1. AUTORS PRINCIPALS

3.4.1.1. G. Siemens.

3.4.2. OBJECTIU

3.4.2.1. Respondre als nous reptes de l'era digital, tot superant les limitacions de les altres teories d'aprenentatge.

3.4.3. CARACTERÍSTIQUES

3.4.3.1. La intenció de totes les activitats d’aprenentatge és mantenir actualitzada la informació i el coneixement.

3.4.3.2. La capacitat per veure les connexions entre camps, idees i conceptes es una habilitat bàsica.

3.4.3.3. Relació entre aprenentatge individual i organitzatiu.

3.4.3.4. L’aprenentatge és un procés de connexió de fonts de informació especialitzades.

3.4.4. ROL DEL PROFESSOR

3.4.4.1. No poseeix el coneixement.

3.4.4.2. Encarregat de gestionar el coneixement i la seva complexitat.

3.4.5. ROL DE L'ALUMNE

3.4.5.1. Actiu i responsable envers el procés d'E-A.

3.4.5.2. Optimitza el seu temps segons el valor útil del coneixement.

3.4.5.3. Co-crea coneixement organitzatiu o públic.

3.4.5.4. Conscient de la limitació del seu coneixement.

3.4.5.5. Gestiona l'incertesa, recorrent al coneixement extern.

3.4.6. INTEGRACIÓ DE LES TIC

3.4.6.1. Eines per a la gestió i localitzaciói del coneixement (estructurat i desestructurat).