Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Uuden tiedon luominen ja teknologian opetuskäyttö by Mind Map: Uuden tiedon
luominen ja
teknologian
opetuskäyttö
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Uuden tiedon luominen ja teknologian opetuskäyttö

ei tietotekniikkaa opetukseen vanhojen mallien mukaan

VERKKOTYÖSKENTELYN VAIHEISTAMINEN

Tavoite (Teknologia)

Sosiialisesti jaetun osaamisen kehittäminen

Oman ajattelun kehittäminen

uuden tiedon luominen

Välineet ajattelun ulkoistamiseen, Vaihtoehtoisten ratkaisujen tutkimiseen, Kokeiluun, Kysymiseen, Selittämiseen, Perustelemiseen, Itsearviointiin, Toiminnan jaettuun arviointiin, Kommunikointiin asiantuntijoiden kanssa

Tavoite (Yhteisöllinen)

Tiedon luominen

koordinoitua yhdessä työskentelyä

Sitoutumista tavoitteisiin

Toiminnan jaettu arviointi

Positiivinen riippuvuus

Edellyttää

Aito tarve yhteisölliselle oppimiselle

Tilaa neuvotteluille

Tilaa väärinymmärrykselle

Kognitiivista diversiteettiä

VAIHEISTUS

Episteemiset skriptit (tehtäratkaisuun keskittyvä)

Sosiaaliset skriptit (sosiaalisen toiminnan tukeminen)

Skriptiperheet, 1. Tiedollisen riippuvuuden tavoittelu, Jigsaw, Jigsaw II, 2. Vastavuoroiseen opettamiseen hajautuva, Vaikuttava rooli, Vastaanottav rooli, 2.1 Hajautettu asiantuntijuus, Esim. Case-skripti, 3. Kognitiivinen konflikti ja ratkaisu, Esim. ArgueGraph-skripti

tutkivan oppimisen mallit

oppimisen 3 vertauskuvaa

Monologinen tiedonluomisen malli, mielen sisäinen malli

Dialoginen tiedonluomisen malli, vuorovaikutuksen korostuminen

Trialoginen tiedonluomisen malli, jaettujen kohteiden yhteinen kehittäminen, pitkäaikaiset yhteisen työskentelyn kohteet, vuorovaikutukseen autautumnen, työskentelyn taltiointi, pohdinta, arvointi, aiemman osaamisen ylittäminen, yhteisöllinen oppiminen, Peircen merkkiteoria, indeksikaaliset kohteet, rajapinnat, yhteiset perustat

tutkimuksen teon kaltainen prosessi

1. tutkimuskohde/-ongelma

2. kysymykset ja selitykset

3. luodaan uusi jaettu tieto/ymmärrys

4. uuden tiedon/ymmärryksen arviointi

pohjana Hintikan interrogatiivimalli, kysymys/vastaamis-aksellilla etenevä oppimiprosessi, miksi-kysymykset

Knowledege Forum-verkkoympäristö, www.ikit.org

keskeistä jaettu asiantuntijuus

Käsitteellinen muutos oppimisessa - uusi tieto

Uusi oivallus- vallankumuoksellinen muutos ajattelussa

Uuden tiedon omaksuminen- käsitteellinen muutos, Uuden tiedon ja ajattelun ymmärtäminen, Uusien ydinkäsitteiden ymmärtäminen, Uusien selityksien ymmärtäminen, Uuden näkökulman ymmärtäminen, Tietoisen mentaalisen rinnakkaismallin rakentaminen, Uuden tiedon edellyttämä toimintatapojen muutos, Uuden toimintamallin oppiminen ja sisäistäminen, Vanhojen sisäistettyjen ja automatisoituneiden toimintatapojen hylkääminen

Vanhasta tiedosta luopuminen, Vanhoista ja virheellisistä käsityksistä luopuminen, Käsittellisen muutoksen ongelma- aikaisemman ja uuden tiedon yhteensopimattomuus, Uudet ydinkäsitteet, Uudet selitykset, Uusi näkökulma, Tietoisen mentaalisen rinnakkaismallin konstruointi, Vanhojen toimintatapojen ja -mallien hylkääminen (poisoppiminen), Uuden toimintamallin oppiminen ja sisäistäminen, Vanhojen sisäistettyjen ja automatisoituneiden toimintatapojen hylkääminen, Vanhojen käsitysten unohtuminen, Uuden tiedon tuottamat tavat korvaavat vanhat toimintatavat - vanhat toimintatavat unohtuvat

Oppimisstrategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä

Ajattelun näkyväksi tekeminen

Prosessit tietoisia ja havaittavia

Jäljittäminen (Tracing)

Tietoisuustyövälineet, vaiheittaisuus

Oppimisalustan ajattelutyypit

Mallipohjat, Tiedon kehittely, Organisointi, Yhteyksien tekeminen, Kriittinen ajattelu

Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

Tiedon organisointi

Representaatioiden luominen

Tiedon visualisointi

Mallipohjat, Tiedon kehittely, Organisointi, Yhteyksien tekeminen, Kriittinen ajattelu

Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

Simulaatiot

Kognitiivisen kuorman helpottaminen

Näytölle aktivoituvat vinkit

Hakutoiminnot

Apuvälineet

Ohjeet

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Tutorointijärjestelmät

Pedagogiset agentit

Haasteet

Tärkeää taito käyttää alustaa

Strategioiden oppiminen hidasta

Motivaation merkitys suuri

Opetuksen uudistaminen TVT:n myötä

PEDAGOGISET MUUTOKSET VAATIVAT OPETTAJALTA

oppimiskäsitys, mihin oppiminen perustuu

tietokäsitys, miten tieto kehittyy, mihin tieto perustuu

3–5 vuotta työtä!

kiinnostus

resurssit

osaaminen

vaikea keskittyä uudistukseen, jos teknisiä ongelmia