Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Производителност на труда

1.1. Същност - количеството произведена продукция (извършени услуги) за време необходимо за производство на определено количество продукция (извършване на услуги). Производителността на труда е качествена характеристика - има качество (високо или ниско). Повишаването на производителността на труда има голямо значение за възвръщаемостта на инвестициите, повишаването на работната заплата, намалението на работното време.

1.2. Методи (начини) за измерване на производителността на труда

1.2.1. Натурален

1.2.1.1. Delivery Timeline

1.2.1.2. Предимстово - дава ясна и нагледна представа на труда

1.2.1.3. Недостатък - не можем да сравняваме производителността на труда при разнородни дейности.

1.2.1.4. Трудов метод - приложението на този метод изисква точно нормиране на труда при единица продукция. Ако нормирането е грешно, нямаме правилна представа за производителността на труда

1.2.1.5. Този метод има модификация - условно - натурален за продукти от сходен характер единият се приема за еталон, а другите се изразяват с процент от него. Продуктите трябва да са еднородни. Тр

1.3. Фактори, влияещи върху производителността на труда

1.4. Фактори, свързани с технологиите, които се прилагат в производителността на труда

1.5. Фактори със социален характер

1.5.1. Фактори с технически характер

1.5.1.1. Икономически фактори, свързани с материално стимулиране на работника за по - висока производителност на труда

2. Работна сила

2.1. Същност-Работната сила е съвкупност от физически, морално-волеви и други качества на персонала, които в трудовия процес осигуряват производство на продукция, извършване на услуга и други.

2.2. Хората имат различни физически, духовни, морално-волеви качества, опит и други. Индивидуални (различни) са и предприятията.

2.2.1. Индивидуалност

2.2.2. Динамичен Характер

2.2.2.1. Могат да се подобрят или влошат определени качества

3. Работна заплата

3.1. Социално - икономически - работната заплата е основен източник на доходи за възпроизводството на работната сила. Работната заплата трябва да съответства на екзистенц минимума.

3.1.1. Dependencies

3.1.2. Milestones

3.2. Функции

3.2.1. Стимулираща функция - работникът да произведе повече по количество, да получи по-голяма заплата, да закупи повече стока или стока с по-добро качество.

3.2.2. Разпределителна функция - фондът работна заплата се разпределя между участниците (в цеха, бригадата и други). Трябва да съответства на количеството и качеството на положения труд.

3.3. Принцип по образуване на работната заплата

3.3.1. Принцип за диференциране на работна заплата спрямо условията на труда

3.3.1.1. Наличие на прах

3.3.1.2. Вибрации

3.3.1.3. Физическо натоварване

3.3.1.4. Производствен рис

3.3.1.5. Йонизиращи лъчения

3.3.1.6. Микроклимат (например работа наоткрито).

3.3.2. Принцип за диференциране на работна заплата по образователно и квалификационно равнище и други подобни

3.3.2.1. Принцип за динамичност и нарастване на работната заплата в съответствие с нарастването цена на стоката работна сила, но с по-ниски темпове, спрямо темповете на нарастването производителността на труда

3.3.3. Форми и системи на заплащане на труда

3.3.3.1. Заплащане на труда по време

3.3.3.2. Резултатът от труда не зависи от работника

3.3.3.2.1. Работната заплата е функция на времето Т

3.3.3.3. Заплащане на труда по време

4. Разделение на труда

4.1. Обособяване на отделни области на труд, изискващи специфични знания, опит, умения и други подобни.

4.2. Форми на разделение на труда

4.2.1. Общо разделение на труда

4.2.1.1. Материално производство - промишленост (индустрия), строителство, селско стопанство, горско стопанство, транспорт.

4.2.1.2. Нематериално производство - здравеопазване, култура, военно дело, полицейско дело и други.

4.2.2. Частно разделение на труда - металургия (черна и цветна), машиностроителна и металообработваща, електроника и електротехническа промишленост, химическа, целулозно - хартиена, текстилна, шивашка, кожарска, кожухарска, дървообработваща, хранително - вкусова, стъкларска, порцеланово - фаянсова промишленост и други.

4.2.3. Функционално разделение на труда - обособяване на определени функции в предприятието и хора, които да ги изпълняват (подготовка на производството (конструкция, технология, организация), снабдяване с материали, производство, реализация, юрист, личен състав, хора за ремонт и други).

4.2.3.1. Квалификационно разделение на труда - отразява отговорност, сложност, необходими знания и умения за дадена работа.

4.3. Коопериране на труда

4.3.1. Същност - изразява обеденяване на разделения труд в организационни единици като бригада, екип.

4.3.2. При съвместяване на труда едно лице изпълнява различни трудови дейности.

4.4. Структура на персонала

4.4.1. Същност - относителният дял на отделните видове персонал в общата съвкупност.

4.4.2. Структурата на персонала може да се разглежда по категории, степени на образование, професии и специалности, пол