การพูดคือการสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่า...

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพูดคือการสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด by Mind Map: การพูดคือการสื่อสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวสื่อความหมายของสิ่งที่พูด

1. ประเภทของการพูด   แบ่งได้  2  ประเภท

1.1. การพูดรายบุคคล เป็นการพูดตัวต่อตัว

1.2. การพูดในที่ชุมนุมชน เป็นการพูดที่มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก

2. ความสำคัญของการพูด

2.1. ด้านการติดต่อสื่อสาร

2.2. ด้านศาสนา

2.3. ด้านการเข้าสมาคม

2.4. ด้านการประกอบอาชีพ

2.5. ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ

2.6. ด้านการสอน

3. บุคลิกภาพที่ดีของผู้พูด

3.1. การใช้เสียง

3.2. ภาษา

3.3. ปฏิภาณไหวพริบ

3.4. การแสดงสีหน้า

3.5. อากัปกิริยาที่เหมาะสม