Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zadatak 3

Izrada bilješki

Proučiti temu

Koristiti bilješke sa seminara

Koristiti dodatnu literaturu

Izrada mentalne mape

Proučiti alat

Proučiti zadatak

Izrada toka dijagrama

Proučiti alat

Proučiti zadatak

Izrada zadatka

Implementacije

Pomoću polja

Pomoću pokazivača

Funkcije

FrontQ(Q)

EnQueueQ(x,Q)

DeQueueQ(Q)

InitQ(Q)

IsEmptyQ(Q)

Generiranje slučajnih brojeva

Trojka brojeva

a-vrijeme proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji

b-vrijeme koje pacijent provede kod lječnika

c-hitnost slučajeva, 1-kritični, 2-rizični, 3-slučaj niskog rizika