Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

การศึกษาค้นคว้าเพื่อนำเสนอผลงานในแบบรูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้น by Mind Map: การศึกษาค้นคว้าเพื่อนำเสนอผลงานในแบบรูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้น
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

การศึกษาค้นคว้าเพื่อนำเสนอผลงานในแบบรูปเล่มรายงานและการนำเสนอหน้าชั้น

การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อ

Power Point, ใน 1 slide ไม่ควรมีเกิร 12 บรรทัด, ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน, สรุปให้ได้ประเด็นสำคัญ, มีรูปภาพประกอบชัดเจน

บุคลิกภาพที่ดี

ภายใน, ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้, มีความเชื่อมั่นในตนเอง, มีทัศนคติที่ดี, มีความเฉลียวฉลาด

ภายนอก, การแต่งกาย, สะอาด, สุภาพ, ถูกต้องตามกาลเทศะ, ความสะอาดของร่างกาย, มีมารยาทที่ดี รู้จักกาลเทศะ

การพูดนำเสนอหน้าชั้น

ข้อควรกระทำในการพูด, มีการใช้สายตากับผู้ฟัง, ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย ชัดเจน, มีอุปกรณ์ในการพูด, พูดตรงประเด็น ได้ใจความ, น้ำเสียงชัดถ้อยคำ เสียงดัง ฟังชัด, มีการกล่าวคำทักทายกับผู้ฟัง, ท่วงท่าของผู้พูดเป็นสง่า, มีเริ่มการบรรยายให้ดูน่าสนใจ, ตรงต่อเวลา

การเตรียมความพร้อมในการพูด, วิเคราะห์ผู้ฟัง, ตั้งจุดประสงค์, เลือกเรื่องที่จะพูด, รวบรวมเนื้อหา, วางโครงเรื่อง, การทักทาย, คำนำ, เนื้อเรื่อง, บทสรูป

มารยาทในการเป็นผู้ฟัง

ไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นระหว่างการพูด

มีการซักถาม

ไม่ควรถามเรื่องที่ซ้ำกับที่ถามไปแล้ว

ปรบมือให้เกียรติผู้พูด

เคารพผู้พูด

ไม่ควรนำน้ำหรืออาหารเข้ามารับประทาน ในขณะมีกาพูดนำเสนอ

หากจำเป็นต้องออกก่อน ควรทำความเคารพผู้พูดก่อนออกไป

การจัดทำรูปเล่มรายงาน

การเลือกและกำหนดหัวข้อ

เลือกเรื่องที่ผู้ศึกษาสนใจ

มีความรู้ในเรื่องที่ทำรายงาน

มีแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า

หัวข้อที่เลือกไม่กว้างหรือแคบเกินไป

กำหนดชื่อเรื่องให้กระชับ กะทัดรัด ได้ใจความ

วางโครงเรื่อง

ความสำคัญ, เพื่อระบุส่วนต่างๆ ของเนื้อเรื่อง, จัดลำคับความสำคัญของเนื้อหาเป็นหัวข้อ, ทำให้สามารถเขียนรายละเอียดได้คลอบคลุม ไม่ซ้ำซ้อน

องค์ประกอบ, บทนำ, หัวข้อใหญ่, หัวข้อรอง, หัวข้อย่อย, สรุป

วิธีการจัดหัวข้อเรื่อง, จัดตามความสัมพันธ์ของเนื้อหา, จัดตามลำดับเวลา, จัดตามความสัมพันธ์ของเนื้อหาและลำดับเวลา

การสำรวจแหล่งข้อมูล

ห้องสมุด

อินเตอร์เน็ต

สอบถามผู้รู้

การวิเคราะห์ข้อมูล

เนื้อหาต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้

เนื้อหาใหม่ ทันต่อเหตุการณ์

เนื้อหาตรงกับหัวข้อที่ต้องการ

หากมีภาพประกอบ กราฟ หรือแผนที่ ควรมีความถูกต้องชัดเจน

ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน แจ่มแจ้ง

การรวบรวมและจดบันทึกข้อมูล

บันทึกความ, สรุปความ, ถอนความ, อัญพจน์ หรือการคัดลอกข้อความมาโดยตรง

การเชื่อมโยงข้อมูล

เพื่อให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน

การเรียบเรียงและเขียนรายงาน

ข้อควาที่ใช้เขียนเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ชัดเจน

ใช้ภาษาที่ถูกต้อง สุภาพ

เป็นสำนวนการเขียนของตนเอง

การเขียนอ้างอิง

การเขียนบรรณานุกรมและเขียนอ้างอิง

บรรณานุกรม คือรายชื่อของทรัพยากรทางสารนิเทศทางหมดที่ผู้ทำรายงานใช้ค้นคว้า

อ้างอิง คือ รายชื่อของทรัพยากรทางสารนิเทศ เฉพาะที่ผู้ทำรายงานใช้มาอ้างอิงเนื้อหาของการทำรายงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

การจัดทำรูปเล่มรายงาน

องค์ประกอบของรูปเล่มรายงาน

ปกนอก

ใบรองปก

หน้าปกใน

คำนำ

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

คำนำ

เนื้อเรื่อง

สรุป

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

อภิธานศัพท์

ดรรชนี

ใบรองปกหลัง

ปกหลัง