Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3

1. Funkcija za generiranje niza od R trojki slučajnih brojeva

1.1. ai

1.1.1. Raspon od 1-1000

1.2. bi

1.2.1. Raspon od 1-1000

1.3. ci

1.3.1. Raspon od 1-4

1.3.1.1. 1 – kritični slučaj

1.3.1.2. 2 – rizičnii slučaj

1.3.1.3. 3 – slučaj niskog rizika

1.3.1.4. 4 – nije hitan slučaj

2. Simulacija hitne službe

2.1. ai- vrijeme između dolaska trenutnog i odlaska prethodnog pacijenta

2.2. bi- vrijeme boravka kod doktora

2.3. Maksimalno 20 pacijenata u redu

2.4. Dolazak na red prema prioritetu odnosno vremenu dolaska

2.4.1. 1 – kritični slučaj

2.4.2. 2 – rizičnii slučaj

2.4.3. 3 – slučaj niskog rizika

2.4.4. 4 – nije hitan slučaj

3. Implementacija reda

3.1. Pomoću polja

3.1.1. FrontQ

3.1.2. EnQueueQ

3.1.3. DeQueueQ

3.1.4. InitQ

3.1.5. IsEmptyQ

3.2. Pomoću pokazivaća

3.2.1. FrontQ

3.2.2. EnQueueQ

3.2.3. DeQueueQ

3.2.4. InitQ

3.2.5. IsEmptyQ

4. Provjera prioriteta

4.1. Viši prioritet od drugih u redu

4.1.1. Postavljanje na početak reda

4.2. Isti prioritet kao i drugi u redu

4.2.1. Ispis redosljedom kojim su upisani