Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zadatak 3

Implementacija reda

Pomoću polja

FrontQ

EnQueueQ

DeQueueQ

InitQ

IsEmptyQ

Pomoću pokazivaća

FrontQ

EnQueueQ

DeQueueQ

InitQ

IsEmptyQ

Funkcija za generiranje niza od R trojki slučajnih brojeva

ai

Raspon od 1-1000

bi

Raspon od 1-1000

ci

Raspon od 1-4, 1 – kritični slučaj, 2 – rizičnii slučaj, 3 – slučaj niskog rizika, 4 – nije hitan slučaj

Provjera prioriteta

Viši prioritet od drugih u redu

Postavljanje na početak reda

Isti prioritet kao i drugi u redu

Ispis redosljedom kojim su upisani

Simulacija hitne službe

ai- vrijeme između dolaska trenutnog i odlaska prethodnog pacijenta

bi- vrijeme boravka kod doktora

Maksimalno 20 pacijenata u redu

Dolazak na red prema prioritetu odnosno vremenu dolaska

1 – kritični slučaj

2 – rizičnii slučaj

3 – slučaj niskog rizika

4 – nije hitan slučaj