Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tema 4 by Mind Map: Tema 4

1. Aparell circulatori

1.1. 1. Medi Intern

1.1.1. Medi Intern

1.1.2. Plasma intersticial

1.1.3. Sang

1.1.4. Limfa

1.1.5. Homeòstasi

1.2. 2. Sistema circulatori sanguini

1.2.1. Vasos sanguinis

1.2.1.1. Artèries

1.2.1.2. Venes

1.2.1.2.1. Vàlvules

1.2.1.3. Capil·lars

1.2.2. Sang

1.2.3. Cor

1.3. 3. La sang

1.3.1. Sang

1.3.2. Funcions sang

1.3.2.1. Nutrició

1.3.2.2. Respiració

1.3.2.3. Excreció

1.3.2.4. Defensa

1.3.2.5. Regulació tèrmica

1.3.3. Composició sang

1.3.3.1. Plasma sanguini

1.3.3.1.1. Sèrum sanguini i coagulació

1.3.3.2. Cèl·lules sanguínies

1.3.3.2.1. Eritròcits o glòbuls vermells

1.3.3.2.2. Leucòcits o glòbuls blancs

1.3.3.2.3. Trombòcits o plaquetes

1.4. 4. El cor

1.4.1. Definició i funció

1.4.2. Miocardi

1.4.3. Part dreta i esquerra

1.4.4. Aurícules i ventricles

1.4.5. Vàlvules auriculoventriculars

1.4.5.1. Tricúspide

1.4.5.2. Mitral

1.4.6. Venes

1.4.6.1. Cava superior i inferior

1.4.6.2. Venes pulmonars

1.4.7. Artèries

1.4.7.1. Pulmonar

1.4.7.2. Aorta

1.4.7.3. Vàlvules sigmoides

1.4.7.4. Artèries coronàries

1.5. 5. Funcionament del cor

1.5.1. Contracció-Dilatació

1.5.2. Sístole auricular

1.5.3. Sístole ventricular

1.5.3.1. Tancament vàlvules auriculoventriculars

1.5.4. Diàstole

1.5.4.1. Tancament vàlvules sigmoides

1.5.5. Cicle cardíac i batec cardíac

1.6. 6. Circulació sang

1.6.1. Doble

1.6.2. Completa

1.6.3. Circulació pulmonar o menor

1.6.4. Circulació general o major

1.7. 7. Sistema circulatori limfàtic

1.7.1. Funció

1.7.2. Capil·lars limfàtics

1.7.3. Vasos limfàtics

1.7.4. Ganglis limfàtics

1.7.5. Limfa

1.8. 8. Malalties sistema circulatori

1.8.1. Malalties cardiovasculars

1.8.1.1. Arteriosclerosi

1.8.1.1.1. Trombosis

1.8.1.1.2. Embòlia

1.8.1.2. Infart de miocardi

1.8.1.3. Angina de pit

1.8.1.4. Salut cardiovascular

2. Aparell excretor

2.1. 9. Excreció i aparell excretor

2.1.1. Definició excreció

2.1.2. Sistema urinari

2.1.2.1. Ronyons

2.1.2.1.1. Parts

2.1.2.1.2. Orina

2.1.2.2. Vies urinàries

2.1.2.2.1. Urèters

2.1.2.2.2. Bufeta de l'orina

2.1.2.2.3. Uretra

2.1.3. Pulmons

2.1.4. Fetge

2.1.5. Glàndules sudorípares

2.2. 10. El funcionament dels ronyons

2.2.1. Nefrons

2.2.2. Filtració de substàncies

2.2.3. Reabsorció de substàncies

2.2.3.1. Selectiu

2.3. 11. Malalties de l'aparell excretor

2.3.1. Còlic nefrític

2.3.1.1. Càlculs

2.3.2. Cistitis

2.3.3. Prevenció