สารสนเทศทางการพยาบาล

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

1.1. วิธีการสืบค้น

1.1.1. 1.ระบบมือ Manual system : บัตรรายการ

1.1.2. 2.ระบบคอมพิวเตอร์ : ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต

1.2. ฐานข้อมูล

1.2.1. ความหมาย

1.2.1.1. มวลสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันเก็บไว้อย่างเป็นระบบในสื่อที่ค้นหา และอ่านด้วยคอมพิวเตอร์

1.2.2. รูปแบบ

1.2.2.1. 1.ฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดีรอม : สร้างเพื่อคนทั่วไป เนื้อหาไม่ลึกมาก

1.2.2.2. 2.ฐานข้อมูลออนไลน์ : ให้บริการผ่านระบบออนไลน์

2. ระบบสารสนเทศในห้องสมุด

2.1. ทรัพยากรสารสนเทศ

2.1.1. 1.วัสดุตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร

2.1.2. 2.วัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น รูปภาพ หุ่น

2.1.3. 3.ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ ฐานข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์

2.2. ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

2.2.1. 1.Dewey decimal classification (D.C.) : จัดโดยใช้ตัวเลขในระบบทศนิยม แบ่งเป็น 10 หมวดใหญ่ๆ มักใช้ในห้องสมุดโรงเรียน

2.2.2. 2.Library of congress classification (L.C.) : แบ่งหนังสือเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้อักษารโรมันและแบ่งประเภทโดยการใช้เลขอารบิค นิยมใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

2.2.3. 3.National library of medicine classification (NLM) : จัดหมวดหมู่หนังสือทางการแพทย์ ตั้งแต่ QS-QZ คือหนังสือพรีคลินิก และ W-WZ เป็นหนังสือทางการแพทย์

2.3. องค์ประกอบของห้องสมุด

2.3.1. 1. อาคารสถานที่

2.3.2. 2. ทรัพยากรสารสนเทศ

2.3.3. 3.บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่

2.3.4. 4. งบประมาณ

3. สารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา

3.1. ทรัพยากรสารสนเทศ

3.1.1. สื่อสิ่งพิมพ์

3.1.1.1. หนังสือ

3.1.1.2. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : รายวัน รายสัปดาห์

3.1.1.3. จุลสาร : ไม่เกิน 5-48 หน้า

3.1.1.4. กฤตภาค : บทความ ข่าว หรือภาพที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์

3.2. ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง

3.2.1. ประเภทให้สารสนเทศ

3.2.1.1. พจนานุกรม

3.2.1.2. สารานุกรม

3.2.1.3. นามานุกรม

3.2.1.4. อัตนุชีวประวัติ

3.2.1.5. อ้างอิงทางภูมิศาสตร์

3.2.2. ประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ

3.2.2.1. บรรณานุกรม

3.2.2.2. ดรรชนีและสาระสังเขป

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

4.1. ความหมาย

4.1.1. ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีการบันทึก จัดพิมพ์เป็นตัวอักษร เช่น ตัวอักษร ตัวเลข

4.2. ความสำคัญของสารสนเทศ

4.2.1. ต่อบุคคล : ใช้ในการเรียนการสอน

4.2.2. ต่อองค์กร : การบริหาร การวางแผน

4.2.3. ต่อเศรษฐกิจ : วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน

4.3. ประเภทของสารสนเทศ

4.3.1. ปฐมภูมิ : ได้จากแหล่งกำเนิดโดยตรง

4.3.2. ทุติยภูมิ : ได้จากการนำข้อมูลปฐมภูมิมารวบรวม เรียบเรียงใหม่

4.3.3. ตติยภูมิ : จัดทำหรือพัฒนาขึ้นจากข้อมูลทุติยภูมิ