สารสนเทศทางการพยาบาล

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. แหล่งของสารสนเทศ

1.1. สถาบัน

1.2. บุคคล

1.3. สื่อมวลชน

1.4. อินเตอร์เน็ต

2. ประเภทของสารสนเทศ

2.1. แหล่งปฐมภูมิ คือสารสนเทศที่ได้จากแหล่งกำเนิดโดยตรง

2.2. แหล่งตติยภูมิ คือสารสนเทศที่จัดทาหรือพัฒนาเพื่อใช้ ค้นหาสารสนเทศในระดับปฐมภูมิ

2.3. แหล่งทุติยภูมิ การนำสารสนเทศในระดับปฐมภูมิ มารวบรวมขึ้นใหม่โดยวิธีการสรุปย่อ จักหมวดหมู่

3. สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ต่างๆที่มีการบันทึก จัดพิมพ์ เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่เหมาะสมทั้งในส่วนบุคคลและสังคม สารสนเทศมีความต่อบุคคล การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และต่อองค์กรต่างๆ

4. องค์ประกอบของสารสนเทศ

4.1. การประเมินสารสนเทศ

4.1.1. Items to be Delivered

4.2. การเข้าถึงสารสนเทศ

4.2.1. Included

4.2.2. Included

4.2.3. Excluded

4.3. การใช้สารสนเทศ

4.4. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ

5. การเลือกใช้ฐานข้อมูล

5.1. ขอบเขตเนื้อหาตรงกับความต้องการ

5.1.1. Project specifications

5.1.2. End User requirements

5.1.3. Action points sign-off

5.2. ปริมาณเนื้อหามีมากพอและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ

5.2.1. Define actions as necessary

5.3. เนื้อหาทันสมัย

5.4. เครื่องมือช่วยค้นใช้งานและมีประสืทธิภาพ

5.5. ค่าใช้จ่ายน้อย

6. ฐานข้อมูล หมายถึงมวลสารสารสนเทศที่มีเนื้อหา เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเก็บไว้อย่างเป็นระบบในสื่อ ที่ค้นหาและอ่านด้วยคอมพิวเตอร์

6.1. Schedule

6.2. Budget

6.3. Resources

6.4. Delays

7. การจัดระบบและสืบค้น

7.1. NLM แพทย์แห่งชาติอเมริกัน ด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือทางการแพทย์

7.2. LC รัฐสภาอเมริกัน ห้องสมุดมหาวิทยาลัย อักษรโรมัน+ตัวเลข

8. ประเภทของฐานข้อมูล

8.1. ฐานข้อมูลต้นเรื่อง (Full Text)

8.2. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database)

8.3. ธนาคารข้อมูล (Data Bank)