สารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. ความหมายของสารสนเทศ

1.1. ความรู้ ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ที่มีการบันทึก จัดพิมพ์ เช่นตัวอักษร ข้อความ รูปภาพและเสียง

2. แหล่งสารสนเทศ

2.1. จัดตามแหล่งกำเนิด

2.1.1. แหล่งปฐมภูมิ : ได้จากแหล่งกำเนิดโดยตรง

2.1.2. แหล่งทุติยภูมิ : การนำสารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิ มารวบรวมโดยใช้วิธี การสรุปย่อ จัดหมวดหมู่

2.1.3. แหล่งตติยภูมิ : สารสนเทศที่จัดทำหรือพัฒนาเพื่อใช้ค้นหาสารสนเทศ

2.2. จัดตามการจัดเก็บข้อมูล

2.2.1. กระดาษวัตถุย่อส่วน

2.2.2. สื่อแม่เหล็กและสื่อออปติก

3. ประเภทสารสนเทศ

3.1. วัสดุตีพิมพ์

3.1.1. หนังสือ

3.1.2. วารสาร

3.1.3. หนังสือพิมพ์

3.1.4. กฤตภาค

3.2. วัสดุไม่ตีพิมพ์

3.2.1. จารึก

3.2.2. โมเดล

3.3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3.3.1. ฐานข้อมูลออฟไลน์

3.3.2. ฐานข้อมูลออนไลน์

4. องค์ประกอบของการเรียนรู้สารสนเทศ

4.1. การเข้าถึงสารสนเทศ

4.2. การประเมินสารสนเทศ

4.3. การใช้สารสนเทศ

4.4. การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ

5. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี

5.1. เนื้อหาถูกต้อง

5.2. ตรงตามความต้องการ

5.3. ครบถ้วนสมบูรณ์

5.4. เข้าใจได้ง่าย

5.5. เชื่อถือได้

5.6. ทันต่อเหตุการณ์

6. แหล่งบริการสารสนเทศ

6.1. ห้องสมุด

6.1.1. หอสุดแห่งชาติ

6.1.2. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

6.1.3. ห้องสมุดเฉพาะ

6.1.4. ห้องสมุดประชาชน

6.2. ศูนย์สารสนเทศ

6.3. พิพิธภัณฑ์

6.4. หอจดหมายเหตุ

6.5. สถาบัน

6.6. อินเตอร์เน็ต

6.7. สื่อมวลชน

7. ระบบสารสนเทศในห้องสมุด Libary

7.1. ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

7.1.1. ระบบทศนิยมดิวอี้ : ใช้ตัวเลขแทนเนื้อหาของหนังสือ

7.1.2. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน : ใช้ตัวเลขโรมันเป็นสัญลักษณ์

7.1.3. ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน : หนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ใช้ตัวเลขประกอบ

7.2. วิธีการค้นหา

7.2.1. ค้นหาในรูปแบบเอกสาร

7.2.2. ค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์