Βασικά εμπόδια επικοινωνίας (συνέχεια)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Βασικά εμπόδια επικοινωνίας (συνέχεια) by Mind Map: Βασικά εμπόδια επικοινωνίας (συνέχεια)

1. 7. Προδιάθεση / προκατάληψη

1.1. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ από προδιαθέσεις και προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων

1.2. Όταν λειτουργεί ως δέκτης, τα μηνύματα που συλλαμβάνει περνούν μέσα από το φίλτρο των προδιαθέσεων και προκαταλήψεών του

1.2.1. Αυτό έχει συνέπεια να μη δίνεται προσοχή στο πραγματικό νόημα του μηνύματος, αλλά να διαστρεβλώνεται, σύμφωνα με την προκατάληψη του δέκτη προς τον πομπό

1.3. Για παράδειγμα, συχνά βελτιωτικές προτάσεις των εργαζομένων για αύξηση της αποτελεσματικότητας δεν κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και απορρίπτονται λόγω της προκατάληψης ότι οι εργαζόμενοι πάντα διεκδικούν εις βάρος της επιχείρησης

2. 8. Υπερευαισθησία

2.1. Ορισμένα άτομα χαρακτηρίζονται από υπερευαισθησία ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα

2.1.1. Συγκεντρώνουν λοιπόν την προσοχή τους σε αυτά τα σημεία του μηνύματος μη δίνοντας προσοχή ή σημασία στα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του νοήματος

3. 12. Υπερφόρτωση

3.1. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, σε συνδυασμό με το χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας. Οι συνέπειες είναι:

3.1.1. Η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργάζεται ένα μέρος αυτών

3.1.2. Η λανθασμένη επεξεργασία

3.1.3. Η καθυστερημένη επεξεργασία

3.1.4. Η επιλεκτική σύλληψη

3.1.5. Η αποφυγή πληροφοριών

4. 9. Διαφορετικές αντιλήψεις

4.1. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο με συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο

4.1.1. Η αντίληψή του αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αξίες, τις ανάγκες, τις επιθυμίες του

4.2. Έτσι, κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή προσωπικότητα με αντίληψη διαφορετική από αυτή των άλλων, που αποτελεί όμως φίλτρο για την αξιολόγηση και την ερμηνεία των μηνυμάτων που δέχεται

4.2.1. Συνεπώς οι διαφορετικές αντιλήψεις οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, με συνέπεια εμπόδια στην επικοινωνία

5. 10. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη

5.1. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις εξουσίας, η κοινωνική και διοικητική θέση και οι σχέσεις συμφερόντων δυσχεραίνουν την επικοινωνία

5.1.1. Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη

5.1.2. όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, μειώνεται η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας

5.1.3. Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση δεν επιτρέπει την ισότιμη και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία περιορίζεται

5.1.4. Όταν μεταξύ πομπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση ανταγωνισμού ή πόλωση συμφερόντων, η επικοινωνία περιορίζεται

6. 11. Δομές / διαδικασίες

6.1. Συχνά εμπόδιο της επικοινωνίας αποτελούν οι οργανωτικές δομές και διαδικασίες. Δεν διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά:

6.1.1. η στεγανοποίηση των διαφόρων τμημάτων

6.1.2. τα πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα

6.1.3. οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών

6.1.4. οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας (συμβούλια, επιτροπές, συναντήσεις, ακροάσεις, έγγραφα κλπ.)

7. 13. Οι κώδικες

7.1. Οι κώδικες αποτελούν παράγοντα κλειδί στη επικοινωνία. Τα πιθανά προβλήματα εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις

7.1.1. Όταν οι συνομιλητές δεν χρησιμοποιούν τους ίδιους ακριβώς κώδικες, δηλαδή λέξεις, σύμβολα, κινήσεις κτλ.

7.1.1.1. Για παράδειγμα, ο κώδικας των στρατιωτικών είναι διαφορετικός από αυτόν των γιατρών στις δουλειές τους.

7.1.2. Πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική

7.1.2.1. Για παράδειγμα, ο όρος κέρδος έχει διαφορετική σημασία για τον επιχειρηματία, τον manager και τον εργάτη

7.2. Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται από τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και την προσωπικότητά του

7.2.1. Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί από τους συνομιλητές τη συνειδητοποίηση των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδίκων