КОНТРОЛІНГ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КОНТРОЛІНГ by Mind Map: КОНТРОЛІНГ

1. ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ

1.1. прийняття рішення

1.2. входження контролінгу в «двері» підприємства

1.2.1. розробка системи планування і бюджетування на підприємстві

1.2.2. розробка методики розрахунку маржинального прибуток на підприємстві в цілому, по окремим підрозділам, продуктам, клієнтам і ринкам;

1.2.3. розробка методів розрахунку витрат за видами, місцями виникнення і продуктів

1.2.4. розробка системи звітності, орієнтованої на конкретних користувачів всередині підприємства

1.2.5. розробка методики розрахунку ефективності інвестицій та поточної діяльності підприємства

1.2.6. розробка методики аналізу відхилень планових і фактичних показників

1.3. впровадження контролінгу в поточну діяльність підприємства

1.3.1. умови

1.3.1.1. чітка і ясна мова надання результатів діяльності аналізованих об'єктів

1.3.1.2. переконлива для менеджерів підприємства інтерпретація результатів діяльності їх підрозділів

1.3.1.3. поява у контролерів певної незалежності та елементів наполегливості в аргументації

1.3.1.4. прояв з боку «клієнтів» (менеджерів) дружнього і довірчого ставлення до контролерів

1.3.1.5. готовність до співпраці та комунікацій

1.4. зміцнення позицій

1.4.1. фази

1.4.1.1. задоволення менеджерів результатами діяльності контролерів помітно зростає

1.4.1.2. взаємна довіра, зростання обсяг спільних робіт та комунікацій

1.4.1.3. керівництво підрозділів підприємства у своїй оперативній діяльності не може більше обходитися без контролерів

1.4.1.4. служба контролінгу отримує більш високий ієрархічний рівень в організаційній структурі підприємства, розширюється спектр розв'язуваних завдань

1.4.1.5. контролери стають визнаними партнерами менеджерів

1.5. зростання значущості та обсягу функцій контролінгу

1.5.1. контролер виступає в якості лідера і модератора при формуванні рамкових показників діяльності підприємства на плановий період

1.5.2. контролери освоюють нові сфери діяльності на підприємстві (контролінг маркетингу, контролінг логістики)

1.5.3. співробітництво з вищими менеджерами при розробці довгострокових цілей підприємства

1.5.4. в рамках служби контролінгу з'являються підрозділи стратегічного контролінгу

2. ЕФЕКТИВНІСТЬ

2.1. відповідність результатів поставленим цілям

2.2. швидкість дії

2.3. гнучкість системи інструментів

2.4. можливість виявлення резервів економії витрат

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Стратегічні

3.1.1. відповідальність за стратегічне планування

3.1.2. розробка системи альтернативних стратегій

3.1.3. визначення критичних точок в зовнішньому і внутрішньому середовищі для системи альтернативних стратегі стратегій

3.1.4. управління «вузькими» і «слабкими місцями»

3.1.5. управління відхиленнями

3.1.6. управління системою мотивації

3.1.7. управління економічним потенціалом підприємства

3.2. Оперативні

3.2.1. поточне й оперативне планування

3.2.2. тактичне керування

3.2.3. визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до установленими поточними цілями

3.2.4. порівняння планових і фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців і наслідків відхилень

3.2.5. аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів

3.2.6. мотивація і створення систем інформації для прийняття поточних управлінських рішень

4. ІНСТРУМЕНТИ

4.1. Стратегічні

4.1.1. Макрорівень

4.1.1.1. PEST-аналіз

4.1.1.2. портфельний аналіз

4.1.1.3. аналіз потенціалу

4.1.1.4. аналіз стратегічного позиціонування

4.1.1.5. побудова сценаріїв

4.1.1.6. фінансове планування

4.1.1.7. лінійне програмування

4.1.2. Мезорівень

4.1.2.1. SWOT-аналіз

4.1.2.2. бенчмаркінг

4.1.2.3. аналіз конкурентних переваг за Портером

4.1.2.4. аналіз життєвого циклу

4.1.2.5. аналіз чутливості

4.1.2.6. функціонально-вартісний аналіз

4.1.3. Мікрорівень

4.1.3.1. аналіз ланцюга доставки

4.1.3.2. функціональна калькуляція витрат

4.1.3.3. розрахунок повних витрат

4.1.3.4. аналіз цінності капіталу

4.1.3.5. сіткове планування

4.1.3.6. ціноутворення

4.1.3.7. інструментарій логістики

4.2. Оперативні

4.2.1. Макрорівень

4.2.1.1. планування завантаження потужностей

4.2.1.2. маржинальний аналіз

4.2.1.3. аналіз точки беззбитковості

4.2.1.4. інвестиційні розрахунки

4.2.2. Мезорівень

4.2.2.1. визначення показників ефективності за підрозділами

4.2.2.2. аналіз відхилень фактичних показників від планових

4.2.3. Мікрорівень

4.2.3.1. АВС-аналіз

4.2.3.2. аналіз вузьких місць

4.2.3.3. аналіз сум покриття

5. ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ

5.1. Електронні таблиці

5.1.1. Microsoft Excel

5.1.2. Lotus Notes

5.2. Блоки корпоративних інформаційних систем

5.2.1. 1С:Підприємство

5.2.2. SAP R/3

5.2.3. Navison Axapta

5.2.4. BAAN

5.3. Спеціалізовані системи

5.3.1. Hyperion Pillar

5.3.2. Compshare MPS

5.3.3. Adaytum

6. CУТНІСТЬ (ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ)

6.1. контролінг

6.2. управлінський облік

7. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ

7.1. Німеччина

7.2. США

7.3. Польща

7.4. Російська Федерація