หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ by Mind Map: หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

1. การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ำกันขององค์ประกอบ

2. ดุลยภาพแบบสมมาตร

3. ดุลยภาพแบบอสมมาตร

4. ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน

5. ความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้ง ด้วยการเพิ่ม หรือลดความสำคัญ ความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้งกัน

6. รูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่าแม่ลาย การนำแม่ลายมาจัดวางซ้ำ ๆ

7. ความสมดุล

8. จังหวะลีลา

9. สัดส่วน

9.1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน

9.2. สัดส่วนจากความรู้สึก

10. เอกภาพ

10.1. เอกภาพของการแสดงออก

10.2. เอกภาพของรูปทรง

10.2.1. กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง

10.2.1.1. การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย

10.2.1.2. การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

10.2.2. กฎเกณฑ์ของการประสาน

10.2.2.1. การเป็นตัวกลาง

10.2.2.2. การซ้ำ

10.2.2.2.1. การขัดแย้งของขนาด

10.3. การขัดแย้งของทิศทาง

11. ความเป็นเด่น

12. การเปลี่ยนแปร

12.1. การปลี่ยนแปรของจังหวะ

12.2. การปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ

12.3. การปลี่ยนแปรของทิศทาง

12.3.1. O