ИНВЕСТИЦИИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ИНВЕСТИЦИИ by Mind Map: ИНВЕСТИЦИИ

1. КЛАСИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимост от гражданството на инвеститора :

1.1.1. Чуждестранни

1.1.2. Национални

1.2. Според начина на влагане:

1.2.1. Преки

1.2.2. Съпътстващи

1.3. Според обекта на инвестиционно вложение:

1.3.1. Реални

1.3.2. Финансови

2. МЕДОТИ

2.1. Статични

2.1.1. Метод на анализ на разходите

2.1.2. Метод на анализ на рентабилността

2.1.3. Метод на анализ на печалбата

2.2. Динамични

2.2.1. Метод на нетната настояща стойност

2.2.2. Вътрешна норма на възвращаемост

3. Участващи групи и екипи

3.1. Инвеститори

3.2. Проектанти, инженери, икономисти

3.3. Доставчици на материали и суровини

3.4. Изпълнители, които реализират инвестиционното вложение

3.5. Финансови институции

4. В зависимост от функционалната област:

4.1. Маркетингова дейност:

4.1.1. Подобряване на рекламната дейност

4.1.2. Активизиране на потребителското търсене

4.2. Инфраструктурно отношение:

4.2.1. Саниране на сгради

4.3. Насочени към човешките ресурси:

4.3.1. Различни видове обучения:

4.3.1.1. Face to face

4.3.1.2. Elearning

4.3.1.3. Blandit learning

4.4. В областта на финансовия мениджмънт:

4.4.1. Закупуване на информационни системи

4.4.2. Анализ на финансовите показатели

4.4.3. Мониторинг на плащанията