Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Các dự án của Amser by Mind Map: Các dự án của Amser
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Các dự án của Amser

Giới thiệu chung về các dự án trong 3 năm gần đây

Hello Hanoi

Hanoi flash

High school volunter

Bring a smile

Quy trình chung để hình thành 1 dự án

Leader của những dự án này là ai??

Đó là những amser năng động,muốn khẳng định mình

Ý tưởng của họ xuất phát từ đâu

Những khó khăn ban đầu

Pháp lý

Nhà tài trợ ,bảo hộ

Cơ cấu hoạt động

Sứ mệnh

bộ máy

quản lí thành viên

Thành công và phát triển