Các dự án của Amser

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các dự án của Amser by Mind Map: Các dự án của Amser

1. Leader của những dự án này là ai??

1.1. Đó là những amser năng động,muốn khẳng định mình

1.2. Ý tưởng của họ xuất phát từ đâu

2. Những khó khăn ban đầu

2.1. Pháp lý

2.2. Nhà tài trợ ,bảo hộ

3. Cơ cấu hoạt động

3.1. Sứ mệnh

3.2. bộ máy

3.3. quản lí thành viên

4. Giới thiệu chung về các dự án trong 3 năm gần đây

4.1. Hello Hanoi

4.2. Hanoi flash

4.3. High school volunter

4.4. Bring a smile

4.5. Quy trình chung để hình thành 1 dự án

5. Thành công và phát triển