Предприемачество и Мениджмънт

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Предприемачество и Мениджмънт by Mind Map: Предприемачество и Мениджмънт

1. Организиране

1.1. Цели

1.2. Елементи

1.3. Връзки

1.4. Модел

1.5. Подбор

1.6. Обучение

1.7. Разпределение на кадрите

1.8. Комуникационни и информационни мрежи

2. Предприемаческо поведение

2.1. Наличие на мотив

2.2. Инициатива

2.3. Лични качества

2.4. Пресметнат риск

3. Предприемачески процес

3.1. Търсене

3.2. Реализация

3.3. Разтеж

4. Мениджмънт

4.1. Планиране

4.2. Организиране

4.3. Управление на персонала

4.4. Ръководство

4.5. Насочване и контролиране на организация

5. Организационни структури на управленската структура

5.1. Традиционни

5.1.1. Линейна

5.1.2. Линейно-щабна

5.1.3. Функционална

5.2. Съвременни

5.2.1. Линейно-функционална

5.2.2. Дивизионна

5.2.3. Матрична

6. Предприемачеството

6.1. Икономически феномен насочен към печалба

6.2. Основана на самостоятелна инициатива

6.3. Насочено към печалба

6.4. Отговорност

6.5. Иновационни идеи

7. Работни места по отдели в организациите

7.1. Финанси

7.2. Производствен

7.3. Търговски и Маркетингов

7.4. Правен

7.5. Отдел по иновации R&D

7.6. Счетоводен

7.7. Други

8. Стопански функции

8.1. Производствена

8.2. Маркетинг

8.3. Иновации

8.4. Финансова

8.5. Информационна

8.6. Други

9. Междуличностни роли на мениджъра

9.1. Роля на лидер

9.2. Роля на връзка

9.3. Роля на фигурант

10. Контрол

10.1. Текущ

10.2. Последващ

11. Предприемаческа дейност

11.1. Планиране

11.2. Организиране

11.3. Контрол

11.4. Ръководене