SWOT มิวเซียมสยาม

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT มิวเซียมสยาม by Mind Map: SWOT มิวเซียมสยาม

1. จุดแข็ง

1.1. - มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอด สร้างจุดสนใจให้กับผู้เข้าชม

1.2. - มีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มานำเสนอเรื่องราว เกิดการดึงดูดแก่ผู้เข้าชม

1.3. - นำเสนอเนื้อหาด้วยสื่อผสมหลายรูปแบบ อธิบายเกี่ยวกับความเป็นไทยได้น่าสนใจ

1.4. เนื้อหาที่นำมาจัดแสดงให้ความรู้ มีความน่าสนใจดีมาก มีความต่อเนื่องของวิถีชีวิต บ่งบอกถึงความงดงามของอารยธรรมไทยเรา ที่มีมาแต่ช้านาน

2. อุปสรรค

2.1. - มีคู่แข่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่ๆ

2.2. - การประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

2.3. - พิพิธภัณฑ์อยู่ในซอยแคบ และอยู่ในระหว่างการสร้างรถไฟฟ้า การเดินทางจึงไม่ค่อยสะดวก

2.4. สถานที่ตั้งอยู่พื้นที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ ทำให้การก่อสร้างการต่อเติม ตัวพิพิธภัณฑ์มีเงื่อนไขในการพัฒนา

3. จุดอ่อน

3.1. -นิทรรศการบางจุด อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

3.2. - สิ่งแวดล้อมโดยรอบอยู่ในระหว่าง การก่อสร้างจึง ทำให้บดบังทัศนวิสัยของอาคารพิพิธภัณฑ์

3.3. อุปกรณ์บางชนิดขาดการดูแลรักษา ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร

3.4. ห้องจัดแสดงนิทรรศการหลักดูนิ่ง ไม่มีความเคลื่อนไหวของนิทรรศการ

3.5. - สื่อบางอันภาพไม่ค่อยชัด เสียงประกอบการนำเสนอเบาไป ขาดการดึงดูดผู้ชม

3.6. - บางจุดยังขาดผู้ให้ความรู้

4. โอกาส

4.1. ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว และในอนาคตมีรถไฟฟ้าทำให้การเดินทางสะดวก

4.2. -

4.3. ถ้ามีการขยายพื้นที่ หรือทำให้สถานที่สามารถรองรับจำนวนคนได้มากขึ้น อาจทำให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

5. ข้อเสนอแนะ

5.1. - บางจุดมีอุปกรณ์ที่เสียหาย ควรปรับปรุงอยู่เสมอ เพราะบางจุดไม่มีป้ายบอกว่า ชำรุด

5.2. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องนิทรรศการมากมาย