CONCEPTES LOGICOMATEMÀTICS A L'ESCOLA INFANTIL

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CONCEPTES LOGICOMATEMÀTICS A L'ESCOLA INFANTIL by Mind Map: CONCEPTES LOGICOMATEMÀTICS A L'ESCOLA INFANTIL

1. L'escola ha d'oferir,una gran varietat de materials no tan sols didàctics,sinó també d'elaboració pròpia i objectes de la vida quotidiana o de la natura,com la panera dels tresors,el joc heurístic i els racons de joc.

2. ELS BLOCS LÒGICS

3. EL CONCEPTE D'ESPAI

3.1. La noció espacial i l'esquema corporal: Aquestes nocions estan relacionades amb l'esquema corporal i la motricitat.Per orientar-se en l'espai,cal orientar-se en el propi cos,trobant-hi els punts d'orientació amb referència a les tres dimensions:a dalt/a baix;al davant/al darrere;a un costat(dreta) o a l'altre (esquerra).

3.2. L'organització de l'espai i els materials: A l'escola es bàsic l'organització de l'espai-classe depenent de l'edat dels infants, i cal pensar quins materials ens faciliten aquest coneixement. L'ús de materials específics al centre faciliten l'experimentació amb l'espai.

3.3. Nocions bàsiques relaciondes amb l'orientació espacial: Juntament amb les nocions d'espai relacionades amb l'esquema corporal,n'hi ha d'altres que l'infant descobreix i que cal potenciar amb les activitats:-Nocions d'orientació estàtica.-Vivenciar la direccionalitat que neix del propi cos.-Situar els objectes a l'espai i reconèixer la posició que ocupen.-Observar en el món objectes de diferents dimensions.-Distinguir línees obertes i tancades.-Vivenciar les nocions de frontera i regió en el pla i en els cossos.-Dominar i denominar les nocions bàsiques relacionades amb la topologia.

4. RELACIONS OPERACIONALS

4.1. Treballar les agrupacions a l'escola,vol dir aconseguir que els infants facin un exercici mental per mitjà de la manipulació,de la paraula i de la imaginació.Es pot començar per agrupacions per qualitats que permetin reconeixer les diferents característiques dels objectes. Primer els agrupa de manera espontànea,més tard serà capaç de mantenir el criteri i organitzar tot el material a partir d'un criteri i finalment fer agrupacions seguint una consigna que se li indici.Apartir dels 3 anys l'infant començarà a manejar agrupacions amb dues variables,aquest procés es pot realitzar partin d'una característica,a partir de la qual es forma un conjunt,i d'una agrupació d'objectes,a partir de la qual s'indica la característica que tenen en comú.

4.2. Agrupacions per relacions quantitatives:Després de realitzar agrupacions per atributs es poden proposar agrupacions per relacions quantitatives.Espoden establir relacions segons la similitud o la diferència quantitativa,després ordenar segons la quantitat de més a menys,el pas seguent consisteix en verbalitzar les relacions establertes,denominar-les correctament i evocar-les a través d'activitats. Més endavant podran fer les mateixes activitats amb els conceptes de mesura,establint relacions d'equivalència.

5. EL CONCEPTE DE TEMPS

5.1. L'organització temporal es pot treballar aprofitant les situacions de la vida quotidiana (rutines i activitats).

5.2. Els esdeveniments discontinus: Els'estableixen quan es compten unitats. Els esdeveniments continus: es realitzen quan es mesura l'espai,el volum,el temps...

5.3. Models d'activitats per treballar l'organització temporal: Saludar segons el moment del dia,diferenciar el dia de la nit,verbalitzar accions que es duen a terme en aquell moment,formular preguntes sobre accions succesives que s'hagin realitzat a classe,comparar activitats que requereixen molt de temps i d'altres que requereixen poc,efectuar moviments a ritmes diferents per comprendre el concepte de rapidesa o lentitud...

6. EL CONCEPTE DE MESURA

6.1. El concepte de mesura es una comparació de dues quantitats d'una mateixa magnitud,en la qual una es pren arbitrariament com a unitat.

6.2. Al'escola infantil la proposta didàctica ha d'optar per establir les nocions bàsiques relacionades amb la mesura i fitxar unes relacions de similitud o de diferència perceptibles.

6.3. Nocions que es treballen a l'etapa de infantil:De longitud, de superfície,de volum i de pes.

7. CONCEPTE DE QUANTITAT

7.1. Procés de quantificació:Requereix un procés llarg que pot sorgir amb el joc lliure,les activitats quotidianes,perquè l'entorn ofereix als infants moltes possibilitats.

7.2. Fases per a l'assimilació i el domini del concepte de quantitat:1.Sensacions a través del tacte del propi cos. Experimentació amb materials diversos.2.Reconeixement de les parts del cos.Experimentació amb materials de les mateixes qualitats.3.Experimentació amb materials que tenen alguna diferència en alguna de les seves qualitats.4.Les educadores quantifiquen les seves accions.Demanen a l'infant la quantitat que vol.Demanen que quantifiqui amb l'acció. Després de l'acció,li demanen que ho verbalitzi.

8. PRINCIPALS CONCEPTES:NOCIONS ESPACIALS

8.1. TEMPORALS

8.1.1. Detail 1

8.1.2. Detail 2

8.2. FORMA,NOMBRE,MESURA I D'ORDRE.

8.2.1. Detail 1

8.2.2. Detail 2

8.3. Relacions lògiques fonamentals:el tot i les parts,les classes,etc.

8.3.1. Detail 1

8.3.2. Detail 2

9. EL CONCEPTE DE QUALITAT

9.1. Les qualitats són les propietats,els atributs o les característiques que tenen els objectes.Els infants en edats primerenques manipulen els diferents objectes i n'experimenten les diferents qualitats per mitjà dels sentits.

10. L'adquisició del concepte de nombre per part dels alumnes d'Infantil és un procés molt complex, així, els nens d'Educació Infantil quan arriben a l'escola, tenen experiències adquirides amb els números; saben els anys que tenen, el nombre de germans, nombre de joguines que els han portat els reis, però realment, no tenen adquirit el concepte de nombre.Convé estimular als infants treballant amb activitats, amb tota mena de classificacions.

10.1. Tests

11. EL CONCEPTE DE NOMBRE

12. Els blocs lògics constitueixen un recurs pedagògic bàsic per treballar amb els infants els primers conceptes logico-matemàtics.Es tracta d'un conjunt de peces que es caracteritza per presentar unes qualitats com són la forma,el color,la mida i el gruix. Està ideat de manera que els diferents atributs o variants de cadascuna d'aquestes qualitats es combinin de totes les maneres posibles. Hi han tres colors diferents, quatre formes,dues mesures:gran i petits,i dos gruixos.Les possibilitats de combinació són,48,per tant,els blocs lògics consten de 48 peces,cadascuna caracteritzada per quatre atributs i totes diferents al menys en una qualitat.Es pot estructurar segons el que es vulgui treballar.