Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

de stad by Mind Map: de stad
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

de stad

doel

goed wonen

Zwolle is allereerst een prettige woonstad. Daarom investeert de ChristenUnie in een goed leefklimaat om het zo te houden. We geven prioriteit aan het groen en water in de stad en aan een schone lucht. We willen overzichtelijke woonwijken en heldere stratenplannen. We richten nieuwe wijken zó in, dat het buitengebied vanuit elk stadsdeel op korte afstand bereikbaar is. We creëren kindvriendelijke buurten met speelplaatsen die kinderen uitdagen om buiten te spelen, te bewegen en te leren van de natuur. In de woonwijken willen we brede stoepen en langzaamverkeer-gebieden, zodat kinderen, ouderen, eigenlijk gewoon alle inwoners prettig buiten kunnen verblijven.

prettig verblijven

De stad is er voor haar inwoners, én ook voor de bezoekers. De ChristenUnie is trots op Zwolle en wil graag dat inwoners én bezoekers prettig kunnen verblijven in de stad. Om die reden zetten we in op de versterking en het behoud van de historische binnenstad. Met respect voor de context van de omgeving mag er in de binnenstad met eigentijds inzichten en technieken worden gebouwd. Om in Zwolle prettig te verblijven ondersteunt de ChristenUnie kleinschalige en afwisselende culturele activiteiten en een rijk en gevarieerd uitgaansleven. We stimuleren een ruime en verrassende keuze aan winkels en markten.

ontwikkelkansen

Zwolle is een echte onderwijsstad. De ChristenUnie streeft kwalitatief goed onderwijs na. We willen onderwijs dat optimaal aansluit bij zowel de behoeften van kinderen en jongeren als de wensen van ouders uit de stad en de regio. Het onderwijs moet een goede basis voor leggen voor het ontplooien van het eigen leven en de eigen toekomst. Dat lukt alleen wanneer het onderwijs passend is en aansluit bij specifieke behoeften van de leerlingen.

biedt werkgelegenheid aan

a.      Zwolle heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties. De ChristenUnie draagt daaraan bij. Wij maken het mogelijk dat nieuwe organisaties zich vestigen in de stad. Daarbij gaat het vooral om banen in de overheidssector, het onderwijs, de gezondheids- en welzijnszorg. Wat de ChristenUnie betreft vergroten we ons aandeel in de zware maakindustrie niet. b.      Naast betaalde arbeid hecht de ChristenUnie sterk aan het stimuleren en waarderen van de niet-betaalde arbeid.

is bereikbaar

Zwolle staat door de eeuwen heen bekend om haar goede bereikbaarheid. Daardoor heeft Zwolle een bovenregionale knooppuntfunctie voor zowel het OV als de auto. De ChristenUnie is daar trots op. We zien goede mogelijkheden om het OV in de stad te versterken en zo adequaat mogelijk in te richten. Ook zijn wij er trots op dat Zwolle en de binnenstad een goede fietsbereikbaarheid hebben. De ChristenUnie blijft zich ervoor sterk maken dat het gebruik van de fiets in de stad zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd vinden we het van belang dat de stad goed bereikbaar is voor hen die met de auto komen.

thema's

spoorzone

De Spoorzone is één van de majeure herontwikkelingsgebieden in Zwolle. Primair willen we in dit gebied de goede bereikbaarheid met OV, auto, fiets, tram en te voet faciliteren. Op die manier stimuleren we het gebruik van schoon en duurzaam vervoer. Daarvoor is het onder meer nodig om goede overstapfaciliteiten te creëren voor automobilisten op het OV alsmede voor bus- tram- en treinreizigers. Stedenbouwkundig willen we dat de nieuwbouw in de Spoorzone bijdraagt aan het versterken van de identiteit van de aangrenzende wijken. In het kerngebied van de Spoorzone ziet de ChristenUnie graag in het beeld springende hoogwaardige architectuur. De centrumzijde van de Spoorzone wordt zodanig ingericht dat je als het ware wordt uitgenodigd om de binnenstad te bezoeken. Een goede, comfortabele en uitnodigende routing is daarvoor essentieel.

bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de stad is een factor van belang voor de aantrekkelijkheid van Zwolle op tal van terreinen. Omdat de bereikbaarheid in de toekomst niet optimaal blijft zonder investeringen in het heden zet de ChristenUnie dit onderwerp ook de komende periode centraal. Het gaat ons dan om: Fiets: fietsinfrastructuur verbeteren met bufferstroken tussen fietspad en rijbaan, meer vrije fietsstraten, meer ongelijke kruisingen en meer stallingmogelijkheden. Bus: vrije busbanen op de belangrijke en drukke aanrijroutes, dekking van busroutes over de hele stad, optimale frequentie, optimale reizigersinformatie en goede instap- en wachtfaciliteiten. Tram: doortrekken van de tramverbinding tussen Zwolle en Kampen naar Voorsterpoort en Oosterenk/Isala. Trein: een voorstadhalte op de treinlijn Deventer-Zwolle, in de Spoorzone een reizigersvriendelijke overstapfaciliteit. Auto: een goede bereikbaarheid vanuit regio, dus om goede aanrijroutes, voldoende parkeerfaciliteiten op logische plekken, een betere doorstroming van het autoverkeer door de verbreding van de toeleidingswegen, scheiding van doorgaand en lokaal verkeer op de A28 en vrije busbanen. Parkeren: de parkeerdruk in de binnenstad willen we verminderen door transferia te realiseren in de periferie, door het creëren van een goede P&R-faciliteit in de Spoorzone én door het verder doortrekken van de elektrische tramverbindingen in de stad.

economie

Het stimuleren van de economie zal de komende jaren op de agenda moeten staan. Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt in Zwolle de bedrijvigheid gefaciliteerd. We zorgen voor een goed vestigingsklimaat en zetten ons in voor heldere communicatie en het beperkt houden van de bureaucratie. We bevorderen de deelname aan het arbeidsproces om de economische zelfstandigheid van zowel gezinnen als individuen na te streven. Daarbij hecht de ChristenUnie veel waarde aan een goede balans tussen betaald en onbetaald werk.

structuurplan

De uitwerking van het structuurplan krijgt vorm in de komende jaren. De ChristenUnie draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming rond de zoeklocaties[1]). Een keuze voor de zoeklocaties vindt onder meer plaats op basis van onderzoek naar natuurwaarden en ontsluitingsmogelijkheden[2]). Herontwikkelingsprojecten die wij, naast de Spoorzone, belangrijk vinden zijn: Bagijneweide, Veerallee, Weezenlanden, Dieze en Kamperpoort. [1] ) een zoeklocatie is een gebied waar mogelijk uitbreiding van de stad gerealiseerd kan worden. [2] ) ontsluitingsmogelijkheden: de wijze waarop een wijk verkeerskundig aansluit op de bestaande wegen.

woon- en verblijfsomgeving

In Zwolle zal de komende jaren veel worden gebouwd, zowel inbreiding als uitbreiding. De ChristenUnie richt zich bij de beoordeling van deze bouwopgaven op het uiteindelijke resultaat ten aanzien van het woon- en verblijfsklimaat. Die moeten optimaal zijn, zodat je in Zwolle overal prettig kunt wonen. We willen daarom dat voorzieningen op acceptabele afstanden bereikbaar zijn. We zetten in op veiligheid in de woonomgevingen. We creëren letterlijk ruimte om te leven.

beleid

kantorenbeleid

De ChristenUnie vindt, dat de vestiging van kantoren zoveel mogelijk wordt geconcentreerd op Voorsterpoort, in de Spoorzone en Watersteeg-Oosterenk. De vormgeving van kantoorpanden moet passen in de omgeving. Zowel qua uitstraling als qua hoogte.

reclamebeleid

De ChristenUnie is voorstander van het normaliseren van reclame-uitingen door het reclamebeleid te handhaven. Maar wel met verstand en gevoel, want authentieke elementen zijn het waard om behouden te worden.

samenwerking

Samenwerking is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. We vinden dat er regionaal moet worden samengewerkt op basis van doelstellingen en/of gemeenschappelijke belangen, niet op basis van regionale grenzen.

ruimtelijke ordening

De ChristenUnie staat een goed beheer van de openbare ruimte voor. We verbeteren de rol van de burger bij de planvormingsprocessen. Voor de ChristenUnie bepaalt de kwaliteit van het buitengebied en de stadsranden mede de kwaliteit van de stad en daarom zijn we zuinig op het buitengebied. De infrastructuur is mede bepalend voor de besluitvorming over uit- en/of inbreiding. Daarom regelen we eerst de ontsluitingsmogelijkheden alvorens in- of uit te breiden.

volkshuisvesting

De ChristenUnie zet in op voldoende woningaanbod voor starters, sociale woningbouw en begeleid wonen. De gemeente heeft hier een duidelijke stimulerende rol.

recreatiebeleid

De ChristenUnie zal zo veel mogelijk het duurzaam recreëren bevorderen. Duurzaamheid staat voor ons ook centraal bij de inrichting van speelplaatsen voor kinderen. Ook voor de ontwikkeling van de Wijthmenerplas is duurzaam recreëren voor ons van essentieel belang. Diversiteit staat centraal bij onze benadering van culturele activiteiten. We zetten vooral in op afwisselende en kleinschalige culturele activiteiten en evenementen. De ChristenUnie is voor de realisatie van een stadscamping en een camperplek, bijvoorbeeld bij het Almelose Kanaal.

horecabeleid

De ChristenUnie let op het evenwicht en de diversiteit ten aanzien van drank- en eetgelegenheden in de stad. Horecagelegenheden in de wijken dragen bij aan sociale cohesie in de wijken. We stimuleren de vestiging van kleinschalige horeca, waaronder hotels en bed & breakfasts.

afvalbeleid

De ChristenUnie is blij met de pilots voor gescheiden afval. Wat ons betreft investeren we in de meest optimale afvalscheiding in de stad. Daarbij vinden we het van groot belang om uit te gaan van het gebruikersgemak van individuele huishoudens en bedrijven/organisaties. We stimuleren de komst van retourettes, zodat je op de plek waar je je dagelijkse boodschappen doet, specifiek afval kwijt kunt zoals schoenen, kleding, batterijen en dergelijke. Waar mogelijk maken we de afvalverzamelingsplekken ondergronds, zodat ze zo min mogelijk het straatbeeld bepalen.

we gaan voor

Binnenstad in blijvende ontwikkeling

De binnenstad is blijvend in ontwikkeling. In het V&D- en Xenoswinkelgebied moet een aantrekkelijke herontwikkeling komen die past bij de historische context van de binnenstad. Ook het deel van de binnenstad tussen de Luttekestraat en de Eekwal/Jufferenwal moet worden ontwikkeld tot aantrekkelijk verblijfsgebied. Het Noordereiland moet bij de binnenstad worden betrokken en als zodanig een écht onderdeel van de binnenstad worden. Ook Schaepman moet in deze ontwikkeling worden meegenomen om tot een ontwikkeling in de binnenstad te komen waar onderdelen niet los van elkaar worden gezien.

faciliteren groei van de stad

De ChristenUnie faciliteert de groei van de stad. Specifieke stadsdelen kunnen groeien, namelijk Berkum, Windesheim, Stadshagen, Kamperpoort. We hanteren als belangrijke parameters voor die gefaciliteerde groei: menselijke maat en duurzaamheid. We zetten fors in op inbreiding. Dat betekent dat we – binnen de plaatsgebonden context – de lucht durven ingaan met gebouwen.

bereikbaarheid

Zwolle staat door de eeuwen heen bekend om haar goede bereikbaarheid. Daardoor heeft Zwolle een bovenregionale knooppuntfunctie voor zowel het OV als de auto. De ChristenUnie is daar trots op. We zien goede mogelijkheden om het OV in de stad te versterken en zo adequaat mogelijk in te richten. Ook zijn wij er trots op dat Zwolle en de binnenstad een goede fietsbereikbaarheid hebben. De ChristenUnie blijft zich ervoor sterk maken dat het gebruik van de fiets in de stad zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd vinden we het van belang dat de stad goed bereikbaar is voor hen die met de auto komen.

uitbreiding

a.     De ChristenUnie is voor beperkte uitbreiding in Vechtpoort, onder voorwaarde van goede ontsluiting en versterking van Berkum. Uitbreiden in Dijklanden en Stadsbroek is niet onze eerste keus. Want bij het zoeken naar nieuwe uitbreidingslocaties vinden wij de eerder genoemde menselijk maat, duurzaamheid en onderzoek naar natuurwaarden / natuurhistorische waarden erg belangrijk. We willen een snelle keus voor de toekomstige nieuwbouwlocatie. Met deze uitbreiding anticiperen[1]) we op de effecten van de Hanzelijn (kantorenbouw en woningbouw). b.    Het opvangen van de groei vraagt daarnaast overleg met buurgemeentes. Nagaan wat de buurgemeentes aan mogelijkheden hebben om de groei regionaal op te vangen. [1]) door de Hanzelijn wordt Zwolle een nog aantrekkelijker woonstad voor de westerling. Dat geldt andersom ook voor kantoren.

woningbouw

De ChristenUnie vindt dat er een woonplek moet zijn voor ieder mens in zijn eigen specifieke situatie. Daarom willen we meer aandacht voor specifieke groepen, zoals starters, twintigers, ouderen en doelgroepen die speciale zorg nodig hebben. We zetten in op kwaliteit, dus duurzame woningbouw en gedragen afspraken met leden van het concilium. De ChristenUnie wil in de komende jaren het verdeelsysteem voor huurwoningen grondig evalueren.

afval

schone stad

De ChristenUnie legt meer nadruk op het bestrijden van graffiti en we wijzen plekken aan waar graffitikunst juist wél kan worden aangebracht. Wij hechten belang aan strikte richtlijnen en het naleven hiervan. De regelgeving rond flyeren moet dan ook strikt worden nagekomen.