Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

hun toekomst by Mind Map: hun toekomst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

hun toekomst

doel

duurzaamheid

a.      De ChristenUnie wil het leven, wonen en werken in Zwolle niet alleen voor het hier en nu maar vooral ook voor de toekomst duurzaam versterken. Een duurzaam leven voor onze kinderen vraagt vandaag om keuzes. Om die reden vinden we dat het bestuur van Zwolle duurzame keuzes moet maken bij de in- en uitbreidingsvraagstukken waardoor het wonen, leven en werken in de komende decennia een duurzame kwaliteitsimpuls krijgt. b.      Meer aandacht voor ons milieu vermindert, hoe klein ook, de huidige klimaatproblemen. Concrete milieumaatregelen zijn daarvoor nodig waarbij de Zwollenaar zijn eigen consumptie kritisch tegen het licht houdt. De ecologische voetafdruk[1]) moet in de komende jaren steeds kleiner worden. c.      In de toekomst zullen de energiebronnen opdrogen, dat vraagt vandaag om ingrijpen. De ChristenUnie wil het energieverbruik in Zwolle sterk verminderen, dat vraagt om het bevorderen van bewust consumeren en dat mobiliteitsvraagstukken toekomstgericht worden  opgelost. d.      Zwolle groeit in de komende jaren. Naast de natuurlijke groei en de komst van nieuwe Zwollenaren wil de ChristenUnie deze groei faciliteren, waarbij kwaliteit en vraag naar prettig en goed leven in Zwolle centraal staan. De groei kan pas goed worden opgevangen als er een duurzaam antwoord wordt geformuleerd op de bereikbaarheid van nieuwe- maar ook de huidige bestaande stadsdelen. e.      De ChristenUnie hecht grote waarde aan een gezond ondernemersklimaat. Groei in de sector van het midden- en kleinbedrijf is belangrijk als motor van de lokale economie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. [1] ) De ecologische voetafdruk voor een bepaald jaar, is het getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken (Wikipedia)

leefklimaat

a.      Een gezonde leefomgeving in de komende jaren vraagt om een doorbreking van huidige leefpatronen die leiden tot problemen bij kinderen, jongeren en ouderen. In wijken en buurten moet er meer aandacht zijn voor een gezond leefmilieu. De ChristenUnie wil het onderling contact en hulp krachtig versterken. Daarnaast wil de ChristenUnie sport en beweging in de buurten en wijken actief stimuleren. b.      De onderlinge verbondenheid van Zwollenaren in de woonbuurten wil de ChristenUnie versterken, waardoor er samenhang en sociale netwerken ontstaan. c.      Toekomstige nieuwe technologische ontwikkelingen wil de ChristenUnie actief inzetten om het leefklimaat in Zwolle te verbeteren.

thema's

groei

a.      Met de bouw van het nieuwe stadsdeel Stadshagen heeft Zwolle in de afgelopen jaren een groeispurt doorgemaakt. De komende jaren zal de bevolkingsgroei in Zwolle doorzetten. Het opvangen van de natuurlijke groei is nodig en het aantrekkelijke woon- en leefklimaat creëert vraag naar goede en betaalbare woningen. De ChristenUnie wil nadrukkelijk investeren zodat de leefbaarheid in woonbuurten wordt versterkt.  De behoefte naar woningen wil de ChristenUnie faciliteren, waarbij we besluiten willen baseren op de situatie in 2015 en niet op knelpunten die we nu ervaren. b.      Over in- en uitbreidingslocaties wordt pas definitief besloten als duidelijk is over het opvangen van de verkeerseffecten en de benodigde ontsluitingen. De ChristenUnie vindt dat alle nieuwe of bestaande delen van de stad nu of in de toekomst bereikbaar moet blijven.  

structuurplan

a.      Met de bouw van het nieuwe stadsdeel Stadshagen heeft Zwolle in de afgelopen jaren een groeispurt doorgemaakt. De komende jaren zal de bevolkingsgroei in Zwolle doorzetten. Het opvangen van de natuurlijke groei is nodig en het aantrekkelijke woon- en leefklimaat creëert vraag naar goede en betaalbare woningen. De ChristenUnie wil nadrukkelijk investeren zodat de leefbaarheid in woonbuurten wordt versterkt.  De behoefte naar woningen wil de ChristenUnie faciliteren, waarbij we besluiten willen baseren op de situatie in 2015 en niet op knelpunten die we nu ervaren. b.      Over in- en uitbreidingslocaties wordt pas definitief besloten als duidelijk is over het opvangen van de verkeerseffecten en de benodigde ontsluitingen. De ChristenUnie vindt dat alle nieuwe of bestaande delen van de stad nu of in de toekomst bereikbaar moet blijven.  

bereikbaarheid

duurzaamheid

Evenwicht tussen de bebouwde omgeving, het aanwezige water en groen is een enorme uitdaging voor de komende jaren. Leefbaarheid in de stad is voor de ChristenUnie een belangrijk thema waarbij we de groene vingers en het buitengebied koesteren. Het toepassen van nieuwe energiebronnen zal een belangrijk gespreksthema voor de ChristenUnie zijn.

mobiliteit

Om mobiliteit ook in de toekomst beheersbaar te houden is de ChristenUnie een pleitbezorger van oplossingen die (de groei van) mobiliteit kunnen verminderen. We denken aan het actief bevorderen van thuiswerken en de mogelijkheid om dichter bij het werk wonen. Algemene mobiliteitsbevorderende maatregelen kennen een energiezuinige component.    

beleid

milieubeleid

a.      Ons huidig milieuklimaat vraagt om een krachtig optreden. De ChristenUnie zet in het milieubeleid meer in op bewust consumeren en investeren in allerlei maatregelen waardoor onze lucht schoner wordt. Dit is nodig om het leefklimaat over tien jaar te verbeteren. b.      Alle toekomstige raads- en collegebesluiten worden getoetst of het besluit een actieve bijdrage levert aan de vermindering van onze ecologische voetafdruk.  

millennium

a.      Gemeentelijk beleid voorkomt extreme armoede in Zwolle en bevordert dat alle kinderen naar school (kunnen) gaan. In het economisch beleid wordt eerlijke handel bevorderd. b.      Via het Zwolse onderwijs en met inzet van aanwezige kennis wordt de Zwolse jeugd voorgehouden dat kinderen wereldwijd recht hebben op onderwijs en scholing. c.      De gemeente kan haar ambitie als millenniumgemeente waar maken door de in Zwolle aanwezige kennis te delen met hen die daarom vragen. De ChristenUnie denkt dan vooral aan gemeenten uit ontwikkelingslanden, waardoor zij zich op een duurzame manier en op eigen kracht kunnen ontwikkelen.  

leefbaarheid

Bij toekomstige nieuwbouwwijken of herstructurering van oude wijken staat iedere investering in het teken van de leefbaarheid. In Zwolle blijft ook in de toekomst volop ruimte voor goed samen leven.

gezond financieel beleid

a.      De ChristenUnie hanteert als uitgangspunt bij het financieel beleid eerst verdienen, dan pas uitgeven. De huidige economische situatie vraagt om een gezond financieel beleid, waarbij voortdurend gekeken dient te worden naar effectiviteit en doelmatigheid van beleid. In tijden van economische tegenspoed wil de ChristenUnie geen extra reserves vormen. Alle mee- en tegenvallers worden opgevangen via de algemene reserve. b.      De ChristenUnie is terughoudend met het verhogen van de OZB. Correcties met betrekking tot inflatie wordt door de ChristenUnie gesteund. c.      Op alle financiële stukken in de beleidscyclus[1]) zal de ChristenUnie op hoofdlijnen haar controlerende taak uitoefenen. Bij het vaststellen van heffingen en tarieven hanteren wij het principe van kostendekkendheid voor dienstverlening. d.      Het gemeentelijk vastgoed heeft als doel rechtvaardig grondbeleid en heeft niet als uitgangspunt maximalisatie van de winstgevendheid. De meerjaren prognose vastgoed (MPV) moet voorzien in een adequaat risicomanagement. De te nemen risico´s moeten goed afgewogen worden en helder inzichtelijk worden gemaakt.   [1] ) elk begrotingsjaar kent: de perspectiefnota (strategie voor de komende 4 jaar), de jaarrekening (financieel verslag van het vorig jaar), de berap (beleidsrapportage halverwege het lopende jaar) en de begroting (de plannen voor het komende jaar). Deze cyclus wordt de beleidscyclus genoemd.

organisatie

a.      Herinrichting van de ambtelijke organisatie wordt overwogen om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals Beginspraak, Samen Maken We De Stad en de ontwikkelingen van uitvoering naar regie. b.      Eerst wordt er een modelkeuze voor de ambtelijke organisatie gemaakt en daarna volgt de ruimtelijke consequenties van de modelkeuze.  

we gaan voor

rentmeesterschap

leefklimaat

duurzaamheid

rol burgers

buitengebied