Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

M_o_R® (PL) - Zarządzanie Ryzykiem by Mind Map: M_o_R® (PL) - Zarządzanie
Ryzykiem
5.0 stars - 29 reviews range from 0 to 5

M_o_R® (PL) - Zarządzanie Ryzykiem

M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki AXELOS. Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

M_o_R® Interaktywny glosariusz

Interaktywny glosariusz M_o_R® (PL)

M_o_R® Pryncypia (8)

Page 13

1. Zgodność z celami (ang. Align with objectives)

Zarządzanie Ryzykiem jest przez cały czas zgodne z celami organizacji.

Uncertainty is only important and becomes risk if it impacts (positively or negatively) organization objectives.

2. Dopasowanie do kontekstu (ang. Fits the context)

Zarządzanie ryzykiem jest zaprojektowane tak, aby było dopasowane do bieżącego kontekstu., Adapting the M_o_R® Approach documents cost-effectively to meet the needs of the specific organizational activity (programme, project, business as usual)., Adapting software for Risk Management suited and tailored to meet the needs of the specific organizational activity (programme, project, business as usual).

3. Angażowanie Interesariuszy (ang. Engage stakeholders)

Zarządzanie ryzykiem angażuje interesariuszy i zajmuje się różnicowaniem postrzegania ryzyka.

Each organization activity has it's own set of stakeholders and decision-makers., Każdy z innymi celami i oczekiwaniami.

4. Jasne reguły (ang. Provides clear guidance)

Zarządzanie ryzykiem daje interesariuszom jasne i spójne wytyczne.

5. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji (ang. Informs decision-making)

Zarządzanie ryzykiem łączy się i wspiera proces podejmowania decyzji w całej organizacji.

6. Ciągłe doskonalenie (ang. Facilitates continual improvement)

Zarządzanie ryzykiem wykorzystuje dane historyczne i ułatwia uczenie się i ciągłe doskonalenie.

7. Wspierająca kultura (ang. Creates a supportive culture)

Zarządzanie ryzykiem tworzy kulturę pozwalającą rozpoznawać niepewności i wspiera świadome podejmowanie ryzyka.

8. Wymierne efekty (ang. Achieves measurable value)

Zarządzanie ryzykiem umożliwia organizacji osiąganie wymiernych efektów., Tracks the performance of the organization with regard to regulatory controls.

Universally applicable statements.

They provide guidance to organizations..

The first 7 principles are enablers. The final principle is the result of implementing risk management well.

Because M_o_R® is principles-based, it is able to provide a framework for risk management that can be applied to any organization regardless of its size, complexity, location, or the sector within which it operates.

Principles are essential for the development and maintenance of good risk management practice.

Principles are based on UK Corporate Governance Code and are aligned to ISO 31000:2009

see official M_o_R® White Paper, Management of Risk: Guidance for Practitioners and the international standard on risk management, ISO 31000:2009, http://www.axelos.com/gempdf/Management_of_Risk_Guidance_for_Practitioners_and_the_International_Standard_on_Risk_Management_ISO31000_2009.pdf

Each M_o_R® Principle is applied accross 4 different Perspectives separately

M_o_R® Podejście (9)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Centralne dokumenty

Polityka Zarządzania Ryzykiem (A.1), Przeznaczenie, Polityka Zarządzania Ryzykiem wyraża zaangażowanie organizacji do zarządzania ryzykiem i wyjaśnia jej ogólny kierunek lub zamiar., Komunikuje POWODY i SPOSOBY, w jakie zarządzanie ryzykiem będzie wdrażane w organizacji (lub w jej części) by wspomóc realizację jej celów., Rekomendowana zawartość, Wstęp, Ryzyko tolerowane i dopuszczalne, Progi tolerancji ryzyka, Procedura eskalacja i delegacji, Role i odpowiedzialność, Słownik terminów, Opis procesu zarządzania ryzykiem, KWE i KWWO, Kiedy zarządzanie ryzykiem powinno być podejmowane, Raportowanie, Budżet, Zapewnienie jakości, Coroczne przeglądy

Opis Procesu Zarządzania Ryzykiem (A.2), Przeznaczenie, Przedstawienie zamierzeń organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem., Role i zakresy odpowiedzialności w zakresie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem., Zakres odpowiedzialności wymienionego z imienia i nazwiska odpowiedniego członka wyższego kierownictwa., Rekomendowana zawartość, Wstęp, Role odpowiedzialności, Kroki w procesie, Narzędzia i techniki, Szablony, Słownik terminów, referencja do słownika terminów z Polityki Zarządzania Ryzykiem

Strategia Zarządzania Ryzykiem (A.3), Przeznaczenie, Describes risk categories for a particular activity (programme, project, business as usual / BaU), Explain the amount of risk an organizational activity wants to take in particular activity (programme, project, business as usual), Communicate the amount of risk that can be taken in practicular activity (programme, project, business as usual) without escalation, Gain a common understanding of the definition of a medium impact, Rekomendowana zawartość, Wstęp, Podsumowanie procesu zarządzania ryzykiem w zastosowaniu do przedsięwzięcia, Narzędzia i techniki, Zapisy, Raportowanie, Role i odpowiedzialność, Skale do oceny prawdopodobieństwa i wpływu, Progi tolerancji na ryzyko, Kategorie ryzyka, Wymagany budżet, Szablony, KWWO (EWIs) dla KWE (KPIs), Harmonogram działań dotyczących zarządzania ryzykiem, Słownik terminów

Dokumenty wspierające

Zapisy, Rejestr Ryzyka (A.4), Przeznaczenie, Dokumentowanie wszystkich ryzyk, które zidentyfikowano jako posiadające wpływ na cele przedsięwzięć w organizacji., Rekomendowana zawartość, Identyfikator ryzyka, Kategoria ryzyka, Data zgłoszenia, Osoba zgłaszająca, Opis ryzyka, Prawdopodobieństwo:, Przed reakcją, Po reakcji, Wpływ:, Przed reakcją, Po reakcji, Wartość oczekiwana:, Przed reakcją, Po reakcji, Bliskość, Możliwa reakcja na ryzyko, Działania w reakcji na ryzyko, Ryzyko rezydualne:, Prawdopodobieństwo, Wpływ, Wartość oczekiwana, Bliskość, Ryzyka wtórne, Status zaplanowanych działań, Status ryzyka, Właściciel ryzyka, Wykonawca reakcji na ryzyko, Rejestr Zagadnień (A.5), Przeznaczenie, Rejestrowanie i utrzymanie w spójny oraz ustrukturyzowany sposób informacji na temat wszelkich zidentyfikowanych zagadnień, które już zaistniały (dzieją się teraz) i które wymagają podjęcia działań., Rekomendowana zawartość, Identyfikator zagadnienia, Typ zagadnienia, Data zgłoszenia, Zgłoszone przez, Opis zagadnienia, Istotność, Priorytet, Wymagane działanie, Termin rozpoczęcia działań, Status działań, Właściciel zagadnienia

Plany, Plan Rozwoju Zarządzania Ryzykiem (A.6), Przeznaczenie, Jest zapisem wszystkich działań, potrzebnych do poprawy metod zarządzania ryzykiem w organizacji., Obejmuje doskonalenie kultury i kontekstu, w ramach których proces zarządzania ryzykiem może dać wartość dodaną., Rekomendowana zawartość, Data uzgodnienia planu., Grupa, Obecne nastawienie i zachowania, Docelowe nastawienie i zachowania, Termin przeprowadzenia zmian, Mechanizmy, Pomiar, Plan Komunikacji w Zarządzaniu Ryzykiem (A.7), Przeznaczenie, To describe how information will be disseminated to, and received from, all relevant stakeholders of a particular organizational activity (programme, project, business as usual), Rekomendowana zawartość, Kluczowe elementy udostępnianych informacji, Role i zakresy odpowiedzialności w związku z komunikacją, Wymogi dotyczące interesariuszy i informacji, Mechanizmy komunikacji, Proces przetwarzania informacji zwrotnej, Harmonogram działań komunikacyjnych, Planu Reakcji na Ryzyko (A.8), Przeznaczenie, Rozrzerzenie Rejestru Ryzyka., Powiązany z polem Rejestru Ryzyka dotyczącym reakcji na ryzyko., Ma on na celu szczegółowe przedstawienie planów reakcji na pojedyncze lub połączone zbiory ryzyk., Może być dokumentem inicjującym odrębny projekt będący wdrożeniem reakcji na ryzyko lub na zbiór powiązanych ze sobą ryzyk., Rekomendowana zawartość, Identyfikator ryzyka, Opis(y) ryzyka, Prawdopodobieństwo i wpływ, Bliskość, Właściciel ryzyka, Plany reakcji (kto, co, kiedy, gdzie w detalach), Ryzyko rezydualne:, Prawdopodobieństwo, Wpływ, Wartość oczekiwana, Bliskość, Bliskość rezydualna, Koszty reakcji

Raporty, Raport o Stanie Ryzyka (A.9), Przeznaczenie, Compares actual performance of risk response actions to planned outcomes (in implement step in M_o_R® Process), To provide regular progress information to management on risk management within a particular organizational activity (programme, project, business as usual)., Rekomendowana zawartość, Trendy całkowitej ekspozycji na ryzyko, Liczba i trendy zagrożeń i okazji w poszczególnych kategoriach, Przewidywane nowe zagrożenia i okazje

The way in which the M_o_R® Principles are implemented will vary from organization to organization. Collectively the principles provide a foundation from which risk management practices can be developed.

These practices describe how risk management will be applied throughout an organization – the M_o_R® Approach.

M_o_R® Role i odpowiedzialności (6)

Wyższe kierownictwo (ang. Senior Team)

może występować w organizacji jako ..., Board, Executive team, C-level executives, Steering group, Project Steering Committee (or Project Board), Program Steering Committee, Sponsoring group, ...

Zobowiązania, Owns the Risk Management Policy., Defines Risk appetite., Monitors the risk profile, Clarify roles and responsibilities., Establishes governance., ...

Członek wyższego kierownictwa (ang. The Senior Manager appointed to represent the senior team)

może występować w organizacji jako ..., Sponsor, Senior Responsible Owner (SRO), e.g. Executive in PRINCE2® methodology, e.g. Senior Responsible Owner in MSP® standard, Chief Risk Officer (CRO), Chief Information Risk Officer (CIRO), ...

Zobowiązania

Kierownik (ang. Manager)

może występować w organizacji jako ..., Programme Manager, Project Manager, Risk Manager, Operations Manager, Support Manager, Customer Relationships Manager, ...

Zobowiązania

Nadzór (ang. Assurance)

może występować w organizacji jako ..., Portfolio Office, Programme Office, Project Office, Internal Auditor, ...

Zobowiązania

Specjalista ds. Ryzyka (ang. Risk Specialist)

może występować w organizacji jako ..., Risk Practitioner, Risk Coordinator, Risk Facilitator, ...

Zobowiązania

Zespół (ang. Team)

może występować w organizacji jako ..., Company employees, Project / Programme team memebers, ...

Zobowiązania

M_o_R® Proces (1)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Proces M_o_R® jest sekwencyjny.

Każdy krok procesu składa się z:

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Celu, Główne rezultaty procesu

Wejścia, Informacje (dokumenty) przetwarzane przez proces

Wyjścia, Informacje (dokumenty) wytwarzane przez proces, wejścia dla kolejnych procesów

Technik, Narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem, które mogą być stosowane w ramach danego kroku w procesie w celu uzyskania wyników. Mogą być stosowane jako wsparcie przy realizacji procesu

Zadań, Działania powodujące przetworzenie wejść w wyjścia przy pomocy technik i ograniczone przez bariery

Komunikacja nie jest odrębnym krokiek, a ciągłym działaniem.

M_o_R® Process has 4 primary process steps. First two steps (Identify and Assess) have 2 substeps (Identify - Context, Identify - Risks and Assess - Estimate, Assess - Evaluate) ... yes it's quite bizzare, and for some uncleer but that's how M_o_R Process is designed.

1. Identyfikuj, 1. Identyfikuj - Kontekst, Określenie przedsięwzięcia, w którym mamy zarządzać ryzykiem, analiza jego otoczenia, analiza interesariuszy, dostosowanie podejścia do zarządzania ryzykiem., Goal, Understanding the stakeholders and their objectives, Describe the roles and responsibilities for a specific activity (portfolio, programme, project or business as usual), Obtain information about the external and internal factors that may affect the planned activity (portfolio, programme, project or business as usual), Developed Risk Management Strategy, Recommended techniques by M_o_R®, Stakeholder analysis (category), PESTLE analysis, SWOT analysis, Horizon scanning, Define the Probability Impact Grid, 1. Identyfikuj - Ryzyko, Identyfikacja ryzyka w ramach zarządzanego przedsięwzięcia., Goal, Identify and describe the threats / opportunities to the organization activity that may reduce / increase the likelihood of an activity succeeding, Defining key performance indicators (KPIs) for the activity's objectives, Recommended techniques by M_o_R®, Checklists, Prompt list, Cause and effect diagram, Group techniques, Questionnaires, Individual interviews, Assumptions analysis, Constraints analysis, Risk descriptions

2. Oceniaj, 2. Oceniaj - Szacowanie, Oszacowanie podstawowych parametrów ryzyka., Goal, Assess the probability and impact of risks that may occur during the activity, Recommended techniques by M_o_R®, Probability assessment, Impact assessment, Proximity assessment, Expected value assessment, EV, 2. Oceniaj - Ewaluacja, Analiza korelacji i współzależności zaobserwowanego ryzyka oraz jego całkowitego wpływu na przedsięwzięcie., Goal, Calculate the net effect of an activity’s risks, Calculate the total risk exposure faced by the activity, Recommended techniques by M_o_R®, Summary risk profiles, Summary expected value assessment, Probabilistic risk models, Probability trees, Sensitivity analysis

3. Planuj, 3. Planuj, Wybór i zaplanowanie dedykowanych reakcji na zidentyfikowane ryzyko., Goal, Prepare and evaluate risk responses, Estimated residual value of each risk in Risk Register, Recommended techniques by M_o_R®, Risk response planning, Cost-benefit analysis, Decision trees

4. Wdrażaj, 4. Wdrażaj, Wdrożenie zaplanowanych reakcji i monitorowanie., Goal, Perform additional actions where the residual risk is not within an acceptable level, Recommended techniques by M_o_R®, Update summary risk profiles, Risk exposure trends, Update probabilistic risk models

https://www.youtube.com/watch?v=YtUkePfNFQ8#t=285

M_o_R® Process is based on process defined in UK Orange Book [2004]

Each M_o_R® Process exists in one Perspective - each M_o_R® Process is dedicated to specific organizational activity (programme, project, business as usual).

e.g. each programme, project has it's own M_o_R® Process with dedicated process owner - in M_o_R® known as Manager (e.g. Programme Manager, Project Manager)

Powszechnie spotykane bariery w stosowaniu procesu M_o_R®

Niedojrzałe praktyki zarządzania ryzykiem oraz brak:, Kultury organizacyjnej, w ramach której doceniane są korzyści z zarządzania ryzykiem., Wsparcia w odniesieniu do ryzyka, zasobów i czasu., Polityki, procesów, strategii i planów., Wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa., Szkoleń, wiedzy oraz formalnych narządzi i technik., Jasnych wytycznych dla kierownictwa i personelu., Zachęt do uczestnictwa w zarządzaniu ryzykiem.

M_o_R® Techniki (27)

Techniki stosowane i zalecane przez M_o_R®, ale nie występujące jedynie w M_o_R®.

Techniki służące analizy interesariuszy (ang. techniques for stakeholder analysis)

Diagram RACI (ang. RACI), warianty, RACI, Responsible, Assists, Consulted, Informed, RACI, Recommends, Approves, Consulted, Informed, alternatywy, RASCI, RACI-VS, RACIO, DACI, RAPID®

Mapa interesariuszy (ang. Staholder Map)

Matryca wpływ/interes (ang. Influence / Interest matrix / Power-impact matrix / Power-impact grid), Identifies the importance of stakeholders to an activity, example

Analiza PESTLE (ang. PESTLE analysis)

Help to capture understanding about aspects of the context by using the prompts, Political, Economic, Sociological, Technological Legal and Environmental (or similar alternative)

warianty, PESTLE, PESTELI, PESTLESS

Analiza SWOT (ang. SWOT analysis)

External factors that may affect the organization's objectives

Obserwacja horyzontu zdarzeń (ang. Horizon scanning)

Systematic examination of likely future developments that are at the margins of current thinking and planning

Definicja siatki prawdopodobieństwo-wpływ (ang. Probability impact grid)

Risks across the organization’s portfolio can be compared

Listy kontrolne (ang. Checklists)

Listy obszarów (ang. Prompt list)

Help ensure all aspects are covered when attempting to identify risks

Similar to checklists

Rather than seeking to pre-identify every risk , prompt lists simply identify the various categories of risk that should be considered

The classic prompt list categories where political, economic, social and technological, giving rise to PEST analysis

example, Risk Breakdown Structure (RBS)

Diagramy przyczynowo - skutkowe (ang. Cause and effect diagrams)

Techniki grupowe (ang. group techniques)

Burza mózgów (ang. Brainstorming), Unrestrained or unstructured group discussion, Discussion should be led by an experienced facilitator, Ideas are not initially censored, all ideas should be recorded no matter how relevant they initially appear to be, Even bad ideas may trigger good suggestions from other members of the group

Grupy nominalne (ang. Nominal group)

Technika Delficka (ang. Delphi), Another type of survey, Acknowledged experts are asked to comment on risks anonymously and independently

Kwestionariusze (ang. Questionnaires)

Measuring the effect that risk management is having on the culture of an organization

Wywiady indywidualne (ang. Individual interviews)

Analiza założeń (ang. Assumptions analysis)

Analiza ograniczeń (ang. Constraints analysis)

Zasada opisu ryzyka (ang. Risk descriptions)

Ocena prawdopodobieństwa (ang. Probability assessment)

Estimating the likelihood of a risk occurring

Ocena wpływu (ang. Impact assessment)

Ocena bliskości (ang. Proximity assessmen)

Wyliczenie wartości oczekiwanej (ang. Expected value assessment)

Wynikowe profile ryzyka (ang. Summary risk profiles)

Obliczanie całkowitej wartości oczekiwanej (ang. Summary expected value assessment)

Probabilistyczne modele ryzyka (ang. Probabilistic risk models)

Drzewa prawdopodobieństwa (ang. Probability trees)

Analiza wrażliwości (ang. Sensitivity analysis)

Planowanie reakcji na ryzyko (ang. Risk response planning)

Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-benefit analysis)

Drzewa decyzyjne (ang. Decision trees)

Graficzna metoda wyznaczania najbardziej optymalnej decyzji oparta na oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV).

Trendy ekspozycji na ryzyko (ang. Risk exposure trends)

M_o_R® Oficjalne publikacje

Management of Risk: Guidance for Practitioners

ISBN-13: 978-0113312740

Data wydania: 2010

Strony: 154

http://www.amazon.co.uk/Management-risk-guidance-practitioners-Government/dp/0113312741/

The most important, key position on M_o_R® preparing for exams Foundation and Practitioner.

Management of Risk Pocketbook

ISBN-13: 978-0113312986

Data wydania: 2010

Strony: 59

http://www.amazon.co.uk/Management-risk-pocketbook-pack-copies/dp/0113312989

Zasoby zewnętrzne (rozrzeszenia, poza zakresem standardu i egzaminów M_o_R®)

Software for Risk Management and GRC

ActiveRisk, Active Risk Manager (ARM)

Agiliance, Agiliance RiskVision, Agiliance RiskVision Platform

Archer, RSA Archer Risk Management

Bwise, BWise Risk Management

Chase Cooper Ltd., aCCelerate

Cura, Enterprise Risk Management (ERM)

Enablon RM, Enablon RM – Risk Management

Evantix GRC, LLC.

Hiperos, 3PM PLATFORM

MKinsight, ERP (Enterprise Risk Management)

LockPath

Intaver, Risky Project

MetricStream, Risk Management System

Modulo, Enterprise Risk Management (ERM)

Northwest Controlling Corporation Ltd., Enterprise Risk Manager

Risk Wizard Pty Ltd., Risk Wizard

PAN Software Pty. Ltd., RiskWare

Prevalent Networks, Prevalent Vendor Risk Manager (PVRM)

Process Unity, Enterprise Risk Management

Resolver, Ballot

Palisade, @RISK Software

Rsam, Rsam Enterprise Risk Management (ERM)

Shared Assessments

Symantec

SAS, Book Runner

Wynyard, Wynyard Risk Management for ERM

M_o_R® Perspektywy (4)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

M_o_R® posiada 4 perspektywy

Strategiczna, Określa warunki dla zarządzania ryzykiem w organizacji., Ustala zasady przepływu informacji między odpowiedzialnymi za strategię a programami i działalnością operacyjną oraz ew. projektami o specjalnym znaczeniu dla strategii., cel, Management of stakeholder perceptions that would affect the reputation of an organization., Ensuring business success of the organization., kontekst, business success, business vitality, finance, core services, organization / enterprise capabilities, resources

Programu, Ustala warunki dla zarządzanie ryzykiem w programie i projektach składowych., Ustala zasady przepływu informacji między programem a projektami oraz ew. działalnością operacyjną jeżeli pozostaje ona pod wpływem programu i vice versa., cel, Delivering business change with measurable benefits., Delivering business transformation., Delivering outcomes., kontekst, benefits, capabilities

Projektu, Wyznacza zarządzanie ryzykiem w projekcie., Ustala obieg informacji zależny od tego, czy projekt wspiera cele strategiczne, cele programu lub działalności operacyjnej lub tez ich kombinację., cel, Producing defined business change products within time, cost and scope constraints., Delivering outputs., kontekst, time, budget, quality, scope

Operacyjna, Wyznacza warunki zarządzania ryzykiem w wybranym obszarze działalności operacyjnej., Ustala warunki przepływu informacji między danym obszarem działalności operacyjnej a tymi, którzy zawiadują strategią, programami i projektami oddziaływującymi na rozważany obszar i vice versa., cel, Maintaining business services to appropriate levels., Day-to-day management., Business as Usual (BaU)., kontekst, reputation, volume, quality, internal control, revenue, staff, customer

Each organizational activity (programme, project) in each perspective has it's own M_o_R® Process

e.g. each project on Project Perspective has its own M_o_R® Process and Project Manger responsible for this process.

M_o_R® Powiązane zasoby

The Orange Book - Management of Risk - Principles and Concepts [2004]

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220647/orange_book.pdf

What is it?, Document which defines process for risk management which is a foundation of M_o_R® process. M_o_R® process is very similar to Orange Book process, Knowledge from this publication is not checked on M_o_R® exams.

UK Corporate Governance Code [09.2012]

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/UK-Corporate-Governance-Code-September-2012.aspx

What is it?, Document which is a foundation for M_o_R® and M_o_R® Principles, Knowledge from this publication is not checked on M_o_R® exams.

M_o_R® - standard i framework z Wielkiej Brytanii (nie metodyka) przeznaczony do ogólnego (nie branżowego np. IT, inżynieria, medycyna, lotnictwo etc.) całościowego / holistycznego zarządzania ryzykiem w organizacji, jednak (dyskusyjnie) M_o_R® nie jest uważany jako standard do zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). M_o_R® jest jednym z 7 światowo rozpoznawanych i sprawdzonych praktycznie standardów zarzadzania z rodziny AXELOS® Global Best Practice.

Wersja V1 M_o_R® została opublikowana w 05.2002.

Wersja V1 M_o_R® została opublikowana w 03.2006.

Wersja V3 M_o_R® została opublikowana w 12.2010.

Jak M_o_R® łączy się z innymi standarami z "rodziny" brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

M_o_R® w rodzinie standardów AXELOS® Global Best Practices

Rodzina brytyjskich standardów zarządzania AXELOS® Global Best Practice

PRINCE2® Agile, see PRINCE2® Agile mind map

ITIL®, see ITIL® mind map

M_o_R® - Management of Risk, see M_o_R® mind map

MoV® - Management of Value, see MoV® mind map

MoP® - Management of Portfolios, see MoP® mind map

MSP® - Managing Successful Programmes, see MSP® mind map

PRINCE2® - PRojects IN Changing Environments, see PRINCE2® mind map

P3O® - Portfolio, Programme and Project Office, see P3O® mind map

yet remember - "In reality there are no such things as best practices. There are only practices that are good within a certain context."

M_o_R® składa się z: 1 Frameworka, 8 Pryncypiów, 4 Perspektywy, 1 Proces (sekwencyjny, posiadający 4 główne kroki), 6 Ról, 9 (typów) Dokumentów, 27 Technik.

Pobierz: M_o_R®Macierz Procesy vs Techniki

M_o_R® Framework (1)

Image courtesy of the AXELOS Ltd.

Framework M_o_R® składa się z:

Prycypia M_o_R®, zewnętrzy okrąg, Derived from corporate governance principles presented in UK Corporate Governance Code [newest version, 09.2012] in the recognition that risk management is a subset of an organization's internal controls., M_o_R® Principles are guidlines / best practices but not strict rules in comparision to PRINCE2® principles., see M_o_R Principles for more information ...

Proces M_o_R®, wewnętrzny okrąg (wliczając komunikację), 4 main process steps, which describe the inputs, outputs and activities involved in ensuring that risk is managed., see M_o_R Process for more information ...

Podejście M_o_R®, strzałki, Principles need to be adapted and adopted to suit each individual organization., M_o_R® is not 'one size fits all'., M_o_R® is generic., Principles needs to be defined within M_o_R® documents like:, Risk Management Policy, Risk Management Process Guide, Risk Management Strategies, Risk Register, Issue Register, ..., see M_o_R Apporach for more information ...

Wdrożenie i przeglądy, środkowy okrąg, M_o_R® Principles, Approach and Processes, an organization needs to ensure they are consistently applied (implemented and sustained) and that their application involves continual improvement for better effectiveness and lessons learned application.

M_o_R® Nie oficjalne publikcaje

Risk Management Based on M_o_R: A Management Guide

ISBN-13: 978-9077212684

Data publikacji: 2006

Strony: 72

http://www.amazon.com/Risk-Management-Guide-Based-M_o_R/dp/907721268X

Publikacja bazuje na starszej wersji stanadardu M_o_R® - wersja 2.

M_o_R® Oficjalne zasoby

Copyright © AXELOS Limited.

M_o_R® sample exams, available online

M_o_R® Foundation, http://online.apmg-exams.com/index.aspx?subid=35&masterid=5

M_o_R® examination syllabus

EN, http://www.mor-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=432&sID=143

PL, http://www.mor-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=550&sID=143

M_o_R® glossary

EN, http://www.mor-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=398&sID=177

PL, http://www.mor-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=400&sID=177

M_o_R® White Papers

Everything you wanted to know about Management of Risk (M_o_R®) in less than 1000 words, http://www.axelos.com/gempdf/MoR_1000Words_White_Paper_Dec11.pdf

Management of Risk: Guidance for Practitioners and the international standard on risk management, ISO 31000:2009, http://www.axelos.com/gempdf/Management_of_Risk_Guidance_for_Practitioners_and_the_International_Standard_on_Risk_Management_ISO31000_2009.pdf

Corporate Governance and Management of Risk (M_o_R®), http://www.best-management-practice.com/gempdf/Corporate_Governance_and_Management_of_Risk.pdf

Applying Management of Risk (M_o_R®) for Public Services, http://www.best-management-practice.com/gempdf/Applying_Management_of_Risk_for_Public_Services_White_Paper_Dec2009.pdf

M_o_R® website

http://www.mor-officialsite.com/

Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej (ang. Business continuity management)

ISO 22301

BS 25999-1

BS 25999-2

BS 25777

Zarządzanie incydentem i kryzysem (ang. Incident and crisis management)

ISO/IEC 27035

The Business Continuity Institute, www.thebci.org

Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy (ang. Health and safety management)

BS OHSAS 18001

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną (ang. Security risk management)

ISO/EIC 27001

ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27034

Zarządzanie ryzykiem finansowym (ang. Financial risk management)

Bank for International Settlements, www.bis.org

BESEL III

ISO/IEC TR 27015

Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska (ang. Environmental risk management)

ISO 14001

Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją (ang. Reputational risk management)

Zarządzanie ryzykiem kontraktowym (ang. Contract risk management)

Model dojrzałości zarządzania ryzykiem

Maturity Models are a valuable tool in enabling organizations to benchmark their current capability and maturity (in risk, quality, project, programme management - depending on maturity model), and for understanding how and where improvement may be achieved.

Risk Maturity Model is a commonly accepted reference model or framework of mature practices for appraising an organization’s risk management competency.

Provide a well-structured and detailed guide to facilitate the progressive incremental improvement in risk management practices.

The use of maturity models is now widespread, with international adoption across multiple industries.

not only Risk Maturity Models, Quality, Integration, Project Managment, etc.

see Maturity Models mind map

Kontrola stanu zarządzania ryzykiem

Narzędzie służące do sprawdzania bieżącego stanu zarządzania ryzykiem i do identyfikacji obszarów do udoskonalenia.

The health check assesses risk management practice.

Może być stosowana do:

Samooceny.

Przeglądu partnerskiego.

Audytu zewnętrznego.

Most beneficial when carrying out an enterprise-wide assessment.

Health check presented in M_o_R® is only a starting point. It should be adopted and adapted to particular organization.

Proces przebiega według poniższych kroków:

Przygotowanie.

Zbieranie danych.

Analiza danych.

Przegląd i raport.

M_o_R® Rodzaje reakcji na ryzyko (8)

Zagrożenie

Eliminacja

Redukcja

Szansa

Wykorzystanie

Przybliżenie

Zagrożenie i Szansa

Przeniesienie

Współdzielenie

Akceptacja, Akceptacja pasywna, Akceptacja aktywna

Przygotowanie planów rezerwowych

UWAGA: Według oficjalnego tłumaczenia M_o_R®, słowo RESPONSE zostało przetłumaczone jako reakacja a nie jako odpowiedź.

Różnica między reakcją z odpowiedzią jest zasadnicza. Reakcja działa automatycznie, odpowiedź wymaga rzetelnej analizy i szacowania w celu wybrania najbardziej odpowiedniej opcji., Szerzej na ten temat pisze David Hilson: http://www.risk-doctor.com/

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszá wersją standardu M_o_R®) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji standardu M_o_R®. Mam nadzieje, że ta mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminów Foundation i Practitioner ze standardu M_o_R®. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce i przy wdrożeniach M_o_R w Twojej organizacji. Każda uwaga jest cenna.

http://www.miroslawdabrowski.com

http://www.linkedin.com/in/miroslawdabrowski

https://www.google.com/+MiroslawDabrowski

https://play.spotify.com/user/miroslawdabrowski/

https://twitter.com/mirodabrowski