Управление на риска

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управление на риска by Mind Map: Управление на риска

1. Aнализ на заинтересованите страни

1.1. Кои са заинтересованите страни

1.2. Въпроси дефиниращи кои са заинтересованите страни

1.3. защо е полезен

1.4. От анализа можем да

1.5. Дефиниране обхвата за анализа

1.6. Процеса за анализа

1.7. Видове заинтересовани страни

1.7.1. Основни

1.7.2. Вторични:

1.7.3. Ключови

1.8. Профилиране на заинтересованите страни

1.9. Видове матрици

1.9.1. Матрицата на заинтересованите страни

1.9.1.1. Характеристики и степени за оценката

1.10. Стълбата на участието

1.10.1. Споделяне на информация

1.10.2. Участие на консултация

1.10.3. Участие чрез материално стимулиране

1.10.4. Функционално Участие

1.10.5. Интерактивно Участие / Сътрудничество

1.10.6. Себеактуализация / Овластяване

1.11. Методи за привличане

1.12. Профили и начини за комуникация

2. Категоризация на риска

2.1. Подход №1

2.1.1. Проектни рискове

2.1.2. Технически рискове

2.1.3. Бизнес рискове

2.1.3.1. Пазарен риск

2.1.3.2. Стратегически риск

2.1.3.3. Търговски риск

2.1.3.4. Мениджърски риск

2.1.3.5. Бюджет риск

2.2. Подход №2

2.2.1. Познати рискове

2.2.2. Предвидими рискове

2.2.3. Непредвидими рискове

2.3. Човешки рискове

2.3.1. Стратегически риск

2.3.2. Операционен риск

2.3.3. Финансов риск

2.3.4. Риск Съвместимост

3. Риск

3.1. Две основни характеристики

3.1.1. Неопределеност

3.1.2. Загуба

3.2. Стратегии на Риска

3.2.1. Реактивни стратегии

3.2.2. Проактивни стратегии

3.3. Риск/възможност

3.3.1. Риск

3.3.1.1. Риск/цена

3.3.2. Възможност

3.3.2.1. Възможност/цена

4. Ползи

4.1. проактивен срещу реактивен подход

4.2. намаляване на негативните последици

4.3. подготовка за поемане на предимство от подходящи рискове

4.4. по-добър контрол в бъдещи събития

4.5. подобряване на шансовете за постигане на проектните цели, спазвайки бюджета и времедиаграмата

5. Различни практики

5.1. DoD

5.1.1. Риск

5.1.2. Risk Management

5.1.3. Оценка и Управление на Риска

5.1.4. Рискове по Разходи, Планиране и Изпълнение

5.2. PMI

5.2.1. Управление на проект

5.2.1.1. Полета на знание

5.2.2. Диаграма за УР

5.2.2.1. Планиране на УР

5.2.2.1.1. пригоден процес за УР

5.2.2.1.2. прагове на риска

5.2.2.1.3. процесуални правила

5.2.2.1.4. план за УР

5.2.2.2. Идентифициране на рисковете

5.2.2.2.1. списък на рисковете

5.2.2.2.2. собствениците на рискове

5.2.2.2.3. Регистър на рисковете

5.2.2.2.4. Критични фактори за успеха. успешното идентифициране трябва да

5.2.2.2.5. Времето при идентифициране на рискове

5.2.2.2.6. Техники за идентифициране на рискове

5.2.2.3. Качествен анализ

5.2.2.3.1. вероятност

5.2.2.3.2. въздействие / ефект

5.2.2.3.3. първопричините

5.2.2.3.4. значение

5.2.2.3.5. списък с приоритети

5.2.2.4. Количествен анализ

5.2.2.4.1. числени модели

5.2.2.4.2. комбинирани резултати

5.2.2.4.3. граници на доверителност

5.2.2.4.4. анализ на чувствителността

5.2.2.4.5. актуализиран списък с приоритети

5.2.2.5. Планиране на реакциите

5.2.2.5.1. стратегии

5.2.2.5.2. мерки / действия

5.2.2.5.3. собственици на действията

5.2.2.5.4. синхронизиране

5.2.2.5.5. анализ

5.2.2.5.6. актуализация на плана за проекта

5.2.2.6. Мониторинг и контрол на рисковете

5.2.2.6.1. състояние и тенденции

5.2.2.6.2. докладване

5.2.2.6.3. тенденции в излагането на риск

5.3. ISO

5.3.1. ISO 31000:2009 is to provide principles and generic guidelines on risk management.