Права людини, громадянина України

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Права людини, громадянина України by Mind Map: Права людини, громадянина України

1. Підсумковий котроль

1.1. ЗАЛІК

1.1.1. 100 балів

2. Змістовний модуль ІІ. Види прав людини і громадянина

2.1. Теми лекцій

2.1.1. Лекція 3. Конституційно-правова характеристика життєвих прав і свобод громадянина

2.1.1.1. Зміст права на життя

2.1.1.1.1. 1) право народитися;

2.1.1.1.2. 2) право вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької діяльності;

2.1.1.1.3. 3) право на самозахист від реальної небезпеки;

2.1.1.1.4. 4) право на звернення за захистом до державних та міжнародних організацій;

2.1.1.1.5. 5) право на захист від умисних чи нещасних випадків, що пов'язані з катастрофами;

2.1.1.1.6. 6) право на те, що законодавство не міститиме жодних підстав для свавільного позбавлення людини життя;

2.1.1.1.7. 7) право розпоряджатися життям на власний розсуд, у тому числі піддавати його ризику.

2.1.1.2. Захист прав споживачів

2.1.1.2.1. Обов'язки: *Ознайомитися з правилами експлуатації; *Отримати роз'яснення від продавця; *Користуватися згідно з призначенням; *Дотримуватись засобів безпеки

2.1.1.2.2. Права: Захист прав; Належну якість продукції; Безпеку продукції; Доступну інформацію; Відшкодування збитків; Звернення до суду та інших органів; Об'єднання в організації споживачів

2.1.2. Лекція 4. Конституційно-правова характеристика особистісних прав і свобод людини та громадянина

2.1.2.1. Зміст свободи думки і слова

2.1.2.1.1. ніхто не може заборонити людині дотримуватися своїх думок, відображати дійсність у своїх уявленнях та публічно висловлювати ці відображення у мові

2.1.2.2. Зміст права на повагу до гідності людини

2.1.2.2.1. сукупність норм, які надають кожній людині впевненість у свої суспільні цінності, можливість усвідомлювати себе як особистість, наполягати на повазі до себе інших людей.

2.1.2.3. СВОБОДА ВІРОСПОВІДАННЯ

2.1.2.3.1. це свобода одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої,вільно приймати і не змінювати релігію за своїм вибором,входити до релігійних громад чи виходити із них,брати чи не брати участь у богослужіннях тощо.

2.1.2.4. Види особистої недоторканності

2.1.2.4.1. Тілесна

2.1.2.4.2. Статева

2.1.2.4.3. Психологічна

2.1.3. Лекція 5. Конституційно-правова характеристика політичних та економічних прав людини і громадянина

2.1.3.1. Право на громадянство

2.1.3.1.1. Право мати громадянство України Право не бути позбавленим громадянства Право змінити громадянство Право не бути вигнаним за межі України Право не бути виданим іншій державі Право на піклування та захист своєї держави за її межами

2.1.3.2. СВОБОДА ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ПОХОДІВ І ДЕМОНСТРАЦІЙ

2.1.3.2.1. Мітинг (збори) - організоване мирне зібрання громадян в одному місці із зазначеною метою.

2.1.3.2.2. Похід – це організований довготривалий мирний масовий рух громадян за маршрутом.

2.1.3.2.3. Демонстрація – мирне проходження тротуаром чи проїжджою частиною вулиці.

2.1.4. Лекція 6. Конституційно-правова характеристика гуманітарних прав та свобод громадянина

2.1.4.1. Право на освіту

2.1.4.1.1. повна загальна середня освіта є обов’язковою; громадяни мають право здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі; дошкільна, повна загальна середня, професійно-технічна, вища освіта в державних і комунальних навчальних закладах є доступними і безплатними у тій мірі, в якій це здатна забезпечити держава; держава забезпечує розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; держава забезпечує надання державних стипендій та пільг учням і студентам; громадянам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою …

2.1.5. Лекція 7. Основні обов’язки людини і громадянина

2.1.5.1. Обов’язок

2.1.5.1.1. Поняття

2.1.5.1.2. Види

2.2. Теми семінарських занять

2.2.1. Семінарське заняття 3. Конституційно-правова характеристика життєвих прав і свобод громадянина

2.2.1.1. 1. Охарактеризуйте зміст права на життя.

2.2.1.2. 2. Порівняйте зміст понять: права людини та права громадянина.

2.2.1.3. 3. Розкрийте сутність прав та обов'язків споживачів.

2.2.1.4. 4. Охарактеризуйте права споживачів у сфері споживання.

2.2.2. Семінарське заняття 4. Конституційно-правова характеристика особистісних прав і свобод людини та громадянина

2.2.2.1. 1. Визначте, що Конституцією України забороняється вчиняти у сфері права на повагу до гідності .

2.2.2.2. 2. Охарактеризуйте свободу світогляду та віросповідання.

2.2.2.3. 3. Порівняйте зміст права на захист від втручання в особисте життя від права на захист від втручання в сімейне життя.

2.2.2.4. 4. Охарактеризуйте зміст права на свободу думки і слова.

2.2.3. Семінарське заняття 5. Конституційно-правова характеристика політичних та економічних прав людини і громадянина

2.2.3.1. 1. Охарактеризуйте зміст права на працю.

2.2.3.2. 2. Порівняйте види часу відпочинку.

2.2.3.3. 3. Визначте особливості проведення страйків та мітингів на території України.

2.2.3.4. 4. Охарактеризуйте взаємодію трьох гілок влади.

2.2.4. Семінарське заняття 6. Конституційно-правова характеристика гуманітарних прав та свобод громадянина

2.2.4.1. 1. Охарактеризуйте сутність права на освіту.

2.2.4.2. 2. Порівняйте зміст видів освіти відповідно до нормативно-правової бази.

2.2.4.3. 3. Визначте особливості використання культурних прав на території України.

2.2.4.4. 4. Охарактеризуйте зміст права інтелектуальної власності.

2.2.5. Семінарське заняття 7. Основні обов’язки людини і громадянина

2.2.5.1. 1. Поясність зміст існуючих обов’язків.

2.2.5.2. 2. Охарактеризуйте різновиди обов'язків.

2.3. Самостійна робота до змістовного модуля 1.

2.3.1. Види прав людини

2.3.1.1. Завдання

2.3.1.1.1. Ознайомтесь уважно з Законами України, які вміщують основні права людини

2.3.1.1.2. Складіть карту знань з коротким описом на тему: «Різновиди прав людини»

2.3.1.1.3. Підготуйте письмовий висновок про наявний перелік прав людини.

3. Змістовний модуль І. Загальна теорія прав людини і громадянина

3.1. Теми лекцій

3.1.1. Лекція 1. Загальнотеоретична характеристика прав людини і громадянина

3.1.1.1. Теорії походження прав людини

3.1.1.1.1. Біблійна

3.1.1.1.2. Теорія первісної рівності

3.1.1.1.3. Ідея загальної рівності

3.1.1.2. Види прав людини

3.1.1.2.1. За значенням

3.1.1.2.2. За змістом

3.1.1.2.3. За суб'єктним складом

3.1.1.3. Структура конституційно-правового статусу людини і громадянина

3.1.1.3.1. Правосуб'єктність

3.1.1.3.2. Права людини

3.1.1.3.3. Обов'язки людини

3.1.1.3.4. Принципи

3.1.2. Лекція 2. Характеристика прав дитини

3.1.2.1. Різновиди прав дитини за Конвенцією ООН про права дитини

3.1.2.1.1. Соціальні

3.1.2.1.2. Особисті

3.1.2.1.3. Політичні

3.1.2.1.4. Культурні

3.1.2.2. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

3.1.2.2.1. у зв'язку з вагітністю та пологами

3.1.2.2.2. при народженні дитини

3.1.2.2.3. по догляду за дитиною до 3-х років

3.1.2.2.4. при усиновленні

3.1.2.2.5. одинокій матері

3.2. Теми семінарських занять

3.2.1. Семінарське заняття 1. Загальнотеоретична характеристика прав людини і громадянина

3.2.1.1. 1. Охарактеризуйте історію розвитку прав людини.

3.2.1.2. 2. Порівняйте зміст понять: права людини та права громадянина.

3.2.1.3. 3. Розкрийте сутність різновидів прав людини.

3.2.1.4. 4. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус людини і громадянина.

3.2.2. Семінарське заняття 2. Характеристика прав дитини

3.2.2.1. 1. Проаналізуйте основні етапи розвитку прав дитини.

3.2.2.2. 2. Порівняйте види соціальної допомоги сім'ям з дітьми.

3.2.2.3. 3. Порівняйте сутність прав дитини за Конвенцією ООН про права дитини із правами дитини за Законом України "Про охорону дитинства" .

3.2.2.4. 4. Охарактеризуйте органів захисту прав дитини.

3.3. Самостійна робота до змістовного модуля 1.

3.3.1. Загальна теорія прав людини і громадянина

3.3.1.1. Завдання

3.3.1.1.1. Ознайомтесь уважно з Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про права людини, Конвенцією ООН про права дитини.

3.3.1.1.2. Порівняйти перелік прав та їх зміст за такими нормативно-правовими документами: Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про права людини, Конвенцією ООН про права дитини

3.3.1.1.3. зробити висновок про достатність/недостатність існуючих прав людини і дитини.