การอ้างอิงที่อยู่เว็บ และวิธีการค้นหาผ่านเว็บ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การอ้างอิงที่อยู่เว็บ และวิธีการค้นหาผ่านเว็บ by Mind Map: การอ้างอิงที่อยู่เว็บ และวิธีการค้นหาผ่านเว็บ

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail)

1.1. ป็นบริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล (e-mail address) เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่ายเปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้และส่งจดหมาย

2. การสื่อสารในเวลาจริง (Realtime Communication)

2.1. แชท (chat)

2.2. ห้องคุย (chat room)

2.3. วอยซ์โอเวอร์ไอพี หรือวีโอไอพี (Voice over IP: VoIP)

3. เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (Social networking Web sites)

3.1. เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน

4. บล็อก (blog)

4.1. เป็นระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์

5. ไมโครบล็อก (microblog)

5.1. เป็นบล็อกที่มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นที่กระชับ กะทัดรัด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสามารถเลือกหัวข้อจากบล็อกอื่นให้มาปรากฏในไมโครบล็อกของตนเอง

6. วิกิ (wiki)

6.1. เป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ข้อมูลใหม่

7. อาร์เอสเอส (Really Simple Syndication: RSS)

7.1. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ต้องขอรับบริการ (subscribe)

8. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce หรือ e-commerce)

8.1. เป็นการทำธุรกรรมซื้้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต