Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień by Mind Map: TRIZ (PL) - Teoria
Rozwiązywania Innowacyjnych
Zagadnień
5.0 stars - 26 reviews range from 0 to 5

TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień

Reguły formułowania IWK (4)

Reguła 1

Nie wolno zawczasu myśleć o tym, czy możliwe lub niemożliwe jest uzyskanie wyniku idealnego.

Reguła 2

Nie wolno zawczasu myśleć o tym, jaką drogą można osiągnąć wynik idealny.

Reguła 3

Sformułowanie IWK nie powinno być wyrażone językiem fachowym; należy użyć słów potocznych, prostych, ogólnie znanych.

Reguła 4

IWK należy formułować, posługując się minimalną, konieczną ilością słów.

Idealny Wynik Końcowy (IWK)

Idealny system techniczny to taki, który nie istniejąc, spełnia jego funkcję.

Rozwiązanie innowacyjne rozpoczyna się od zdefiniowania idealnego wyniku, niezależnego od sposobu realizacji.

Kwestia sformułowania zadania i nie opieraniu się sugestii.

Samo postawienie zadania zawiera w sobie sugestię, która natychmiast zaczyna budować wektor inercji, wiążący wyobraźnię twórcy z niekoniecznie owocnym kierunkiem poszukiwań.

IWK to pierwszy istotny fragment ARIZ, który jest elementem TRIZ, pozwalającym na usystematyzowane podejście do rozwiązywania problemów.

Innowacyjne rozwiązanie ma w wyższym stopniu spełniać charakterystykę Idealnego rezultatu końcowego, czyli

Eliminacja wad oryginalnego / aktualnego systemu.

Zachowywać zalety rozwiązania oryginalnego / aktualnego.

Nie powiększać komplikacji w porównaniu z rozwiązaniem aktualnym.

Nie wprowadzać nowych wad (niedostatków).

Podejście takie przeciwdziała psychicznej inercji i zachęca do tworzenia z użyciem wyobraźni, a nie wiedzy.

Przykład w praktyce - ewolucja ekranu telefonu komórkowego

Książki (EN)

Simplified TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers and Manufacturing Professionals, Second Edition

ISBN-13: 978-1420062731

Published: 2007

Pages: 272

http://www.amazon.com/Simplified-TRIZ-Applications-Manufacturing-Professionals/dp/1420062735

Pobierz: "Da Vinci and 40 Answers - A Playbook for creativity and Fresh Ideas" by Mark L. Fox

Wektor inercji

Psychologiczne zjawisko polegające na szukaniu rozwiązania w wąskim „klinie" znanej problematyki, podczas gdy dobrego rozwiązania trzeba szukać w zupełnie innym kierunku (por. drukarki komputerowe i przejście od czcionkowych, później igłowych, do atramentowych);

Przedsiębiorca rozwiązując problemy w firmie, wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą w procesie edukacji.

Często jednak pojawia się wektor inercji psychologicznej, który przeszkadza w znalezieniu rozwiązania., Trudno zrezygnować z wygodnych, dobrze znanych i bezpiecznych schematów.

Algorytmy Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (tzw. ARIZ-y)

Znane również jako:

Algorytmy Rozwiązywania Problemów Wynalazczych

Kolejno ulepszane: od ARIZ-56 do ARIZ 85c

ARIZ-85, Ostatnia, opracowana przez Altszullera, wersja algorytmu rozwiązywania zadań wynalazczych.

Porządkują pracę wynalazcy, prowadząc go krok po kroku, oszczędzając czas i eliminując kierunki bezowocnych poszukiwań.

ARIZ był początkiem TRIZa

Ogólny schemat działania algorytmu ARIZ

Ostatnim algorytmem (powstałym już po śmierci Altszullera) jest ARIP-2009 (Gennadija Iwanowa)

Narzędzia twórczości (zwane również jako: instrumenty wynalazcy, "chwyty wynalazcze", zasady) (50)

Henryk Altszuller zauważył, że wszystkie wynalazki powstały w wyniku zastosowania niewielkiej liczby powtarzających się idei, zasad wynalazczych, inaczej „chwytów inżynierskich”.

Po analizie ponad 1 200 000 wynalazków, stwierdził, że tych „chwytów” wynalazczych jest około 40, Później doszło jeszcze 10 nowych oraz tzw. "efekty":, Fizyczne, fizefekty, Chemiczne, chemefekty, Biologiczne, bioefekty, Geometryczne, geoefekty

Wymienione zasady dotyczą przede wszystkim dziedzin istotnych w latach 50-tych i 60-tych, a więc np. mechaniki i budownictwa.

1. Segmentacja

znana również jako, zasada rozdrobnienia

2. Wydzielenie

znana również jako, zasada wyodrębnienia

3. Lokalna jakość

znana również jako, zasada miejscowej jakości

4. Asymetria

znana również jako, zasada asymetrii

5. Łączenie

znana również jako, zasada jednoczenia

6. Uniwersalność

znana również jako, zasada uniwersalności

7. "Matrioszka"

znana również jako, zasada matrioszki

8. Przeciwciężar

znana również jako, zasada antyciężaru

9. Przeciwdziałanie zapobiegawcze

znana również jako, zasada wstępnego naprężenia

10. Zapobieganie

znana również jako, zasada wstępnej aranżacji

11. Wcześniejsze wytłumienie

znana również jako, zasada "zawczasu podłożonej poduszki"

12. Ekwipotencjalność

znana również jako, zasada ekwipotencjalności

13. Wykonanie w "na odwrót"

znana również jako, zasada "na odwrót"

14. Sferoidalność

znana również jako, zasada sferoidalności

15. Dynamika

znana również jako, zasada dynamiki

16. Częściowe lub nadmierne działanie

znana również jako, zasada częściowego lub nadmiernego działania

17. Inny wymiar

znana również jako, zasada przejścia w inny pomiar

18. Wibracje/drgania

znana również jako, zasada wykorzystania drgań mechanicznych

19. Działanie impulsowe

znana również jako, zasada periodycznego działania

20. Ciągłość

znana również jako, zasada nieprzerywanego dodatniego działania

21. Przeskok

znana również jako, zasada „przeskoku”

22. Straty na korzyści

znana również jako, zasada przekształcić „stratę w zysk”

23. Sprzężenie zwrotne

znana również jako, zasada relacji odwrotnej

24. Pośrednik

znana również jako, zasada "pośrednika"

25. Samoobsługa

znana również jako, zasada samoobsługi

26. Kopiowanie

znana również jako, zasada kopiowania

27. Tania nietrwałość

znana również jako, zasada taniej nietrwałości w zamian za drogą długowieczność

28. Zastąpienie mechaniki

znana również jako, zasada zamiany mechanicznego schematu

29. Pneumatyka i Hydraulika

znana również jako, zasada wykorzystania konstrukcji pneumo i hydrodynamicznych

30. Elastyczne powłoki i błony

znana również jako, zasada wykorzystania elastycznych powłok i cienkich błon

31. Materiały porowate

znana również jako, zasada zastosowania porowatych materiałów

32. Zmiana kolorów

znana również jako, zasada zmiany zabarwienia

33. Homogeniczność

znana również jako, zasada jednorodności

34. Odrzucenie i regeneracja

znana również jako, zasada odrzucania i regeneracji części

35. Zmiana parametrów

znana również jako, zasada zmiany fizykochemicznych parametrów obiektu

36. Fazy przejściowe

znana również jako, zasada zastosowania fazowych przejść

37. Rozszerzanie cieplne

znana również jako, zasada zastosowania termicznego rozszerzenia

38. Utleniacze

znana również jako, zasada zastosowania silnych utleniaczy

39. Neutralne środowisko

znana również jako, zasada zastosowania inercjalnego środowiska

40. Materiały kompozytowe

znana również jako, zasada zastosowania materiałów kompozytowych

41. Wykorzytsanie pauz

znana również jako, zasada wykorzytsania pauz

42. Działanie wielpostopniowe

znana również jako, zasada działania wielpostopniowego

43. Stosowanie piany

znana również jako, zasada stosowania piany

44. Stosowanie wstawek

znana również jako, zasada stosowania wstawek

45. Bi - zasada

znana również jako, Bi - zasada

46. Zastosowanie substancji wybuchowych i prochów

znana również jako, zasada zastosowania substancji wybuchowych i prochów

47. Manipulacja w wodzie

znana również jako, zasada manipulacji w wodzie

48. Wykorzystanie próźni

znana również jako, zasada wykorzystania próżni

49. Dysocjacja - asocjacja

znana również jako, zasada dysocjacja - asocjacja

50. Samoporganizacja

znana również jako, zasada samoporganizacji

Twórca TRIZ

Henryk Saulowicz Altszuller

15.10.1926 - 24.09.1998

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gienrich_Altszuller

http://www.dcosbim.pl/bio_hsa.html

http://www.triz-innowacje.pl/triz/z-zycia-henryka-altszullera/henryk-saulowicz-altszuller---biografia.html

Słownik terminologii TRIZ

Algorytm Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

Analiza wepolowa

Analogiczne zadanie

Antysystem

Baza informacji

Bi-system

Biologiczny efekt

Burzenie wepola

Chwyt, zasada

„Chwyt“ na mikropoziomie

„Chwyt“ na makropoziomie

Czas operacyjny

Czteropoziomowy system kreowania fantastycznych idei

Duża niespodzianka

Efekt

Efekt chemiczny

Efekt fizyczny

Efekt geometryczny

Epole

Fantograma

Fepole

Graficzny zapis wepola

Główny proces technologiczny (produkcyjny)

Heurystyka

Idealna maszyna

Idealny wynik końcowy (IWK)

Inercja myślenia

Koncepcja maksymalnego dążenia w górę

Krok wstecz od IWK

Maksymalne zadanie (maksizadanie)

Metoda modelowania maleńkimi ludzikami

Metody niealgorytmiczne

Mikrozadanie

Model zadania wynalazczego, innowacyjnego

Monosystem

Narzędzie

Nietypowe zadanie

Obiekt, przedmiot

Ocena opracowań wykonanych wg. TRIZ

Operator RSP

Operator systemowy

Pole

Polisystem

Poważny cel

Poziomy zadań wynalazczych

Prawa rozwoju systemów technicznych

Prognoza

Pustka

Rejestr idei SF

Resursy

Resursy substancjalno - polowe

Rie sprzeczności

Rozwój Twórczej Wyobraźni (RTW)

S- kształtna krzywa, sinusoidalna krzywa

Schemat sprzeczności technicznej (ST)

Schemat wieloekranowy

Schematy typowych konfliktów w modelach zadań

Sformułowanie zadania

Skonfliktowana para

Sprzeczność

Sprzeczność administracyjna

Sprzeczność techniczna

Sprzeczność fizyczna

Standard rozwiązywania zadań wynalazczych

Strefa operacyjna

Substancja

Suchronizacja rytmu

System techniczny

System „chwytów”, zasad elementarnych,

Sytuacja innowacyjna, wynalazcza

TRIZ

Tabela podstawowych zasad likwidacji sprzeczności technicznych

Taktyka Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

Tepole

Termin specjalistyczny

Typowe konflikty

Typowe zadanie

Uzupełnienie wepola

Warunki zewnętrzne

Wepole

Wiodąca dziedzina techniki

Wskaźniki efektów

Wzmocnienie sprzeczności

Wzmocnione sformułowania sprzeczności

X-element

Zadanie

Zadanie minimum (minizadanie)

Zadanie inżynierskie

Zadanie wynalazcze

Zalety twórczej osobowości

Zapis wepolowy

Zasada

Zasada energetycznej drożności systemu

Zasada kompletności elementów systemu

Zasada nierównomiernego rozwoju elementów systemu

Zasada podnoszenia stopnia doskonałości systemu

Zasada podnoszenia stopnia struktury wepolowej

Zasada przechodzenia z makropoziomu na mikropoziom

Zasada przejścia do nadsystemu

Zasada rozwoju wg S-krzywej

Zasada synchronizacji elementów systemu

Zbiorcza kartoteka

Zbiór godnych, poważnych celów

MATRIZ

Poziomy certyfikacji TRIZ wg. MATIZ (5)

http://triz-guide.com/

Poziom 1 - Men, Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 1 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:, 12 – 32 godzin zajęć, praca własna

Poziom 2 - Connoisseur, Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 2 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:, 40 – 80 godzin zajęć, praca własna w czasie nie krótszym niż 1 rok

Poziom 3 - Profit, Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 3 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:, 80 – 120 godzin zajęć, praca własna, praca dyplomowa

Poziom 4 - Ekspert, Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 4 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:, nie mniej niż 120 godzin zajęć klauzulowych, praca własna w czasie nie krótszym niż 1 rok, praca dyplomowa

Poziom 5 - Master, Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 5 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:, nie mniej niż 220 godzin zajęć klauzulowych, praca własna, minimum 1 publikacja, udział w minimum 1 konferencji z własnym referendum, w czasie nie krótszym niż 2 lata

The International TRIZ Association

http://matriz.org/

Książki (PL)

Co to jest TRIZ?

http://www.triz-innowacje.pl/nasz-ebook.html

Prawa rozwoju systemów technicznych (PRST) (9)

Systemy techniczne rozwijają się według wspólnych, ustalonych i niezmiennych praw, które można wykorzystać dla kreowania dalszego rozwoju systemów. Są to:

1. Prawo kompletności elementów technicznego systemu.

2. Prawo energetycznej przewodności systemu.

3. Prawo uzgodnienia rytmu elementów TS.

4. Prawo podnoszenia stopnia idealizacji TS.

5. Prawo nierównomiernego rozwoju części systemu.

6. Prawo przechodzenia do nadsystemu.

7. Prawo przechodzenia z makropoziomu na mikropoziom.

8. Prawo powiększenia stopnia wepolowości.

9. Prawo powiększania stopnia dynamiczności.

Odmiany TRIZa (4)

Metodyka TRIZ zorientowana pierwotnie tylko na rozwiązywanie problemów technicznych, pod nazwą TRIZ-Technika.

Obecnie mamy 4 odmiany TRIZ:

TRIZ – Management, stosunkowo nowy, jego klasyczne zasady przekształcone na „język zarządzania organizacją”, w dużym stopniu pomagają w rozwiązywaniu problemów menedżerskich

TRIZ – Science, ułatwia ukierunkowywanie badań naukowych

TRIZ – Design, w fazie tworzenia; artyści wykorzystują narzędzia TRIZ-u w działalności artystycznej

TRIZ – Pedagogika, uczy dzieci logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania zadań

http://www.opensourcetriz.com/

Ta darmowa mapa TRIZ została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji metody TIRZ. Podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce. Każda uwaga jest cenna :-), Mirosław Dąbrowski.

http://www.linkedin.com/in/miroslawdabrowski

https://www.google.com/+MiroslawDabrowski

https://play.spotify.com/user/miroslawdabrowski/

http://www.miroslawdabrowski.com

https://twitter.com/mirodabrowski

miroslaw_dabrowski