Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień by Mind Map: TRIZ (PL) - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień

1. Reguły formułowania IWK (4)

1.1. Reguła 1

1.1.1. Nie wolno zawczasu myśleć o tym, czy możliwe lub niemożliwe jest uzyskanie wyniku idealnego.

1.2. Reguła 2

1.2.1. Nie wolno zawczasu myśleć o tym, jaką drogą można osiągnąć wynik idealny.

1.3. Reguła 3

1.3.1. Sformułowanie IWK nie powinno być wyrażone językiem fachowym; należy użyć słów potocznych, prostych, ogólnie znanych.

1.4. Reguła 4

1.4.1. IWK należy formułować, posługując się minimalną, konieczną ilością słów.

2. Idealny Wynik Końcowy (IWK)

2.1. Idealny system techniczny to taki, który nie istniejąc, spełnia jego funkcję.

2.2. Rozwiązanie innowacyjne rozpoczyna się od zdefiniowania idealnego wyniku, niezależnego od sposobu realizacji.

2.3. Kwestia sformułowania zadania i nie opieraniu się sugestii.

2.3.1. Samo postawienie zadania zawiera w sobie sugestię, która natychmiast zaczyna budować wektor inercji, wiążący wyobraźnię twórcy z niekoniecznie owocnym kierunkiem poszukiwań.

2.4. IWK to pierwszy istotny fragment ARIZ, który jest elementem TRIZ, pozwalającym na usystematyzowane podejście do rozwiązywania problemów.

2.5. Innowacyjne rozwiązanie ma w wyższym stopniu spełniać charakterystykę Idealnego rezultatu końcowego, czyli

2.5.1. Eliminacja wad oryginalnego / aktualnego systemu.

2.5.2. Zachowywać zalety rozwiązania oryginalnego / aktualnego.

2.5.3. Nie powiększać komplikacji w porównaniu z rozwiązaniem aktualnym.

2.5.4. Nie wprowadzać nowych wad (niedostatków).

2.5.5. Podejście takie przeciwdziała psychicznej inercji i zachęca do tworzenia z użyciem wyobraźni, a nie wiedzy.

2.6. Przykład w praktyce - ewolucja ekranu telefonu komórkowego

3. Książki (EN)

3.1. Simplified TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers and Manufacturing Professionals, Second Edition

3.1.1. ISBN-13: 978-1420062731

3.1.2. Published: 2007

3.1.3. Pages: 272

3.1.4. http://www.amazon.com/Simplified-TRIZ-Applications-Manufacturing-Professionals/dp/1420062735

3.2. Pobierz: "Da Vinci and 40 Answers - A Playbook for creativity and Fresh Ideas" by Mark L. Fox

4. Wektor inercji

4.1. Psychologiczne zjawisko polegające na szukaniu rozwiązania w wąskim „klinie" znanej problematyki, podczas gdy dobrego rozwiązania trzeba szukać w zupełnie innym kierunku (por. drukarki komputerowe i przejście od czcionkowych, później igłowych, do atramentowych);

4.2. Przedsiębiorca rozwiązując problemy w firmie, wykorzystuje doświadczenie i wiedzę zdobytą w procesie edukacji.

4.2.1. Często jednak pojawia się wektor inercji psychologicznej, który przeszkadza w znalezieniu rozwiązania.

4.2.1.1. Trudno zrezygnować z wygodnych, dobrze znanych i bezpiecznych schematów.

5. Algorytmy Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (tzw. ARIZ-y)

5.1. Znane również jako:

5.1.1. Algorytmy Rozwiązywania Problemów Wynalazczych

5.2. Kolejno ulepszane: od ARIZ-56 do ARIZ 85c

5.2.1. ARIZ-85

5.2.1.1. Ostatnia, opracowana przez Altszullera, wersja algorytmu rozwiązywania zadań wynalazczych.

5.3. Porządkują pracę wynalazcy, prowadząc go krok po kroku, oszczędzając czas i eliminując kierunki bezowocnych poszukiwań.

5.4. ARIZ był początkiem TRIZa

5.5. Ogólny schemat działania algorytmu ARIZ

5.6. Ostatnim algorytmem (powstałym już po śmierci Altszullera) jest ARIP-2009 (Gennadija Iwanowa)

6. Narzędzia twórczości (zwane również jako: instrumenty wynalazcy, "chwyty wynalazcze", zasady) (50)

6.1. Henryk Altszuller zauważył, że wszystkie wynalazki powstały w wyniku zastosowania niewielkiej liczby powtarzających się idei, zasad wynalazczych, inaczej „chwytów inżynierskich”.

6.1.1. Po analizie ponad 1 200 000 wynalazków, stwierdził, że tych „chwytów” wynalazczych jest około 40

6.1.1.1. Później doszło jeszcze 10 nowych oraz tzw. "efekty":

6.1.1.1.1. Fizyczne

6.1.1.1.2. Chemiczne

6.1.1.1.3. Biologiczne

6.1.1.1.4. Geometryczne

6.2. Wymienione zasady dotyczą przede wszystkim dziedzin istotnych w latach 50-tych i 60-tych, a więc np. mechaniki i budownictwa.

6.3. 1. Segmentacja

6.3.1. znana również jako

6.3.1.1. zasada rozdrobnienia

6.4. 2. Wydzielenie

6.4.1. znana również jako

6.4.1.1. zasada wyodrębnienia

6.5. 3. Lokalna jakość

6.5.1. znana również jako

6.5.1.1. zasada miejscowej jakości

6.6. 4. Asymetria

6.6.1. znana również jako

6.6.1.1. zasada asymetrii

6.7. 5. Łączenie

6.7.1. znana również jako

6.7.1.1. zasada jednoczenia

6.8. 6. Uniwersalność

6.8.1. znana również jako

6.8.1.1. zasada uniwersalności

6.9. 7. "Matrioszka"

6.9.1. znana również jako

6.9.1.1. zasada matrioszki

6.10. 8. Przeciwciężar

6.10.1. znana również jako

6.10.1.1. zasada antyciężaru

6.11. 9. Przeciwdziałanie zapobiegawcze

6.11.1. znana również jako

6.11.1.1. zasada wstępnego naprężenia

6.12. 10. Zapobieganie

6.12.1. znana również jako

6.12.1.1. zasada wstępnej aranżacji

6.13. 11. Wcześniejsze wytłumienie

6.13.1. znana również jako

6.13.1.1. zasada "zawczasu podłożonej poduszki"

6.14. 12. Ekwipotencjalność

6.14.1. znana również jako

6.14.1.1. zasada ekwipotencjalności

6.15. 13. Wykonanie w "na odwrót"

6.15.1. znana również jako

6.15.1.1. zasada "na odwrót"

6.16. 14. Sferoidalność

6.16.1. znana również jako

6.16.1.1. zasada sferoidalności

6.17. 15. Dynamika

6.17.1. znana również jako

6.17.1.1. zasada dynamiki

6.18. 16. Częściowe lub nadmierne działanie

6.18.1. znana również jako

6.18.1.1. zasada częściowego lub nadmiernego działania

6.19. 17. Inny wymiar

6.19.1. znana również jako

6.19.1.1. zasada przejścia w inny pomiar

6.20. 18. Wibracje/drgania

6.20.1. znana również jako

6.20.1.1. zasada wykorzystania drgań mechanicznych

6.21. 19. Działanie impulsowe

6.21.1. znana również jako

6.21.1.1. zasada periodycznego działania

6.22. 20. Ciągłość

6.22.1. znana również jako

6.22.1.1. zasada nieprzerywanego dodatniego działania

6.23. 21. Przeskok

6.23.1. znana również jako

6.23.1.1. zasada „przeskoku”

6.24. 22. Straty na korzyści

6.24.1. znana również jako

6.24.1.1. zasada przekształcić „stratę w zysk”

6.25. 23. Sprzężenie zwrotne

6.25.1. znana również jako

6.25.1.1. zasada relacji odwrotnej

6.26. 24. Pośrednik

6.26.1. znana również jako

6.26.1.1. zasada "pośrednika"

6.27. 25. Samoobsługa

6.27.1. znana również jako

6.27.1.1. zasada samoobsługi

6.28. 26. Kopiowanie

6.28.1. znana również jako

6.28.1.1. zasada kopiowania

6.29. 27. Tania nietrwałość

6.29.1. znana również jako

6.29.1.1. zasada taniej nietrwałości w zamian za drogą długowieczność

6.30. 28. Zastąpienie mechaniki

6.30.1. znana również jako

6.30.1.1. zasada zamiany mechanicznego schematu

6.31. 29. Pneumatyka i Hydraulika

6.31.1. znana również jako

6.31.1.1. zasada wykorzystania konstrukcji pneumo i hydrodynamicznych

6.32. 30. Elastyczne powłoki i błony

6.32.1. znana również jako

6.32.1.1. zasada wykorzystania elastycznych powłok i cienkich błon

6.33. 31. Materiały porowate

6.33.1. znana również jako

6.33.1.1. zasada zastosowania porowatych materiałów

6.34. 32. Zmiana kolorów

6.34.1. znana również jako

6.34.1.1. zasada zmiany zabarwienia

6.35. 33. Homogeniczność

6.35.1. znana również jako

6.35.1.1. zasada jednorodności

6.36. 34. Odrzucenie i regeneracja

6.36.1. znana również jako

6.36.1.1. zasada odrzucania i regeneracji części

6.37. 35. Zmiana parametrów

6.37.1. znana również jako

6.37.1.1. zasada zmiany fizykochemicznych parametrów obiektu

6.38. 36. Fazy przejściowe

6.38.1. znana również jako

6.38.1.1. zasada zastosowania fazowych przejść

6.39. 37. Rozszerzanie cieplne

6.39.1. znana również jako

6.39.1.1. zasada zastosowania termicznego rozszerzenia

6.40. 38. Utleniacze

6.40.1. znana również jako

6.40.1.1. zasada zastosowania silnych utleniaczy

6.41. 39. Neutralne środowisko

6.41.1. znana również jako

6.41.1.1. zasada zastosowania inercjalnego środowiska

6.42. 40. Materiały kompozytowe

6.42.1. znana również jako

6.42.1.1. zasada zastosowania materiałów kompozytowych

6.43. 41. Wykorzytsanie pauz

6.43.1. znana również jako

6.43.1.1. zasada wykorzytsania pauz

6.44. 42. Działanie wielpostopniowe

6.44.1. znana również jako

6.44.1.1. zasada działania wielpostopniowego

6.45. 43. Stosowanie piany

6.45.1. znana również jako

6.45.1.1. zasada stosowania piany

6.46. 44. Stosowanie wstawek

6.46.1. znana również jako

6.46.1.1. zasada stosowania wstawek

6.47. 45. Bi - zasada

6.47.1. znana również jako

6.47.1.1. Bi - zasada

6.48. 46. Zastosowanie substancji wybuchowych i prochów

6.48.1. znana również jako

6.48.1.1. zasada zastosowania substancji wybuchowych i prochów

6.49. 47. Manipulacja w wodzie

6.49.1. znana również jako

6.49.1.1. zasada manipulacji w wodzie

6.50. 48. Wykorzystanie próźni

6.50.1. znana również jako

6.50.1.1. zasada wykorzystania próżni

6.51. 49. Dysocjacja - asocjacja

6.51.1. znana również jako

6.51.1.1. zasada dysocjacja - asocjacja

6.52. 50. Samoporganizacja

6.52.1. znana również jako

6.52.1.1. zasada samoporganizacji

7. Twórca TRIZ

7.1. Henryk Saulowicz Altszuller

7.2. 15.10.1926 - 24.09.1998

7.3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gienrich_Altszuller

7.4. http://www.dcosbim.pl/bio_hsa.html

7.5. http://www.triz-innowacje.pl/triz/z-zycia-henryka-altszullera/henryk-saulowicz-altszuller---biografia.html

8. Słownik terminologii TRIZ

8.1. Algorytm Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

8.2. Analiza wepolowa

8.3. Analogiczne zadanie

8.4. Antysystem

8.5. Baza informacji

8.6. Bi-system

8.7. Biologiczny efekt

8.8. Burzenie wepola

8.9. Chwyt, zasada

8.9.1. „Chwyt“ na mikropoziomie

8.9.2. „Chwyt“ na makropoziomie

8.10. Czas operacyjny

8.11. Czteropoziomowy system kreowania fantastycznych idei

8.12. Duża niespodzianka

8.13. Efekt

8.13.1. Efekt chemiczny

8.13.2. Efekt fizyczny

8.13.3. Efekt geometryczny

8.14. Epole

8.15. Fantograma

8.16. Fepole

8.17. Graficzny zapis wepola

8.18. Główny proces technologiczny (produkcyjny)

8.19. Heurystyka

8.20. Idealna maszyna

8.21. Idealny wynik końcowy (IWK)

8.22. Inercja myślenia

8.23. Koncepcja maksymalnego dążenia w górę

8.24. Krok wstecz od IWK

8.25. Maksymalne zadanie (maksizadanie)

8.26. Metoda modelowania maleńkimi ludzikami

8.27. Metody niealgorytmiczne

8.28. Mikrozadanie

8.29. Model zadania wynalazczego, innowacyjnego

8.30. Monosystem

8.31. Narzędzie

8.32. Nietypowe zadanie

8.33. Obiekt, przedmiot

8.34. Ocena opracowań wykonanych wg. TRIZ

8.35. Operator RSP

8.36. Operator systemowy

8.37. Pole

8.38. Polisystem

8.39. Poważny cel

8.40. Poziomy zadań wynalazczych

8.41. Prawa rozwoju systemów technicznych

8.42. Prognoza

8.43. Pustka

8.44. Rejestr idei SF

8.45. Resursy

8.46. Resursy substancjalno - polowe

8.47. Rie sprzeczności

8.48. Rozwój Twórczej Wyobraźni (RTW)

8.49. S- kształtna krzywa, sinusoidalna krzywa

8.50. Schemat sprzeczności technicznej (ST)

8.51. Schemat wieloekranowy

8.52. Schematy typowych konfliktów w modelach zadań

8.53. Sformułowanie zadania

8.54. Skonfliktowana para

8.55. Sprzeczność

8.55.1. Sprzeczność administracyjna

8.55.2. Sprzeczność techniczna

8.55.3. Sprzeczność fizyczna

8.56. Standard rozwiązywania zadań wynalazczych

8.57. Strefa operacyjna

8.58. Substancja

8.59. Suchronizacja rytmu

8.60. System techniczny

8.61. System „chwytów”, zasad elementarnych,

8.62. Sytuacja innowacyjna, wynalazcza

8.63. TRIZ

8.64. Tabela podstawowych zasad likwidacji sprzeczności technicznych

8.65. Taktyka Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

8.66. Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej (TROT)

8.67. Tepole

8.68. Termin specjalistyczny

8.69. Typowe konflikty

8.70. Typowe zadanie

8.71. Uzupełnienie wepola

8.72. Warunki zewnętrzne

8.73. Wepole

8.74. Wiodąca dziedzina techniki

8.75. Wskaźniki efektów

8.76. Wzmocnienie sprzeczności

8.77. Wzmocnione sformułowania sprzeczności

8.78. X-element

8.79. Zadanie

8.79.1. Zadanie minimum (minizadanie)

8.79.2. Zadanie inżynierskie

8.79.3. Zadanie wynalazcze

8.80. Zalety twórczej osobowości

8.81. Zapis wepolowy

8.82. Zasada

8.82.1. Zasada energetycznej drożności systemu

8.82.2. Zasada kompletności elementów systemu

8.82.3. Zasada nierównomiernego rozwoju elementów systemu

8.82.4. Zasada podnoszenia stopnia doskonałości systemu

8.82.5. Zasada podnoszenia stopnia struktury wepolowej

8.82.6. Zasada przechodzenia z makropoziomu na mikropoziom

8.82.7. Zasada przejścia do nadsystemu

8.82.8. Zasada rozwoju wg S-krzywej

8.82.9. Zasada synchronizacji elementów systemu

8.83. Zbiorcza kartoteka

8.84. Zbiór godnych, poważnych celów

9. MATRIZ

9.1. Poziomy certyfikacji TRIZ wg. MATIZ (5)

9.1.1. http://triz-guide.com/

9.1.2. Poziom 1 - Men

9.1.2.1. Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 1 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:

9.1.2.1.1. 12 – 32 godzin zajęć

9.1.2.1.2. praca własna

9.1.3. Poziom 2 - Connoisseur

9.1.3.1. Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 2 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:

9.1.3.1.1. 40 – 80 godzin zajęć

9.1.3.1.2. praca własna w czasie nie krótszym niż 1 rok

9.1.4. Poziom 3 - Profit

9.1.4.1. Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 3 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:

9.1.4.1.1. 80 – 120 godzin zajęć

9.1.4.1.2. praca własna

9.1.4.1.3. praca dyplomowa

9.1.5. Poziom 4 - Ekspert

9.1.5.1. Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 4 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:

9.1.5.1.1. nie mniej niż 120 godzin zajęć klauzulowych

9.1.5.1.2. praca własna w czasie nie krótszym niż 1 rok

9.1.5.1.3. praca dyplomowa

9.1.6. Poziom 5 - Master

9.1.6.1. Wg. standardów MATRIZ do uzyskania 5 stopnia kwalifikacyjnego niezbędne jest odbycie szkolenia obejmującego:

9.1.6.1.1. nie mniej niż 220 godzin zajęć klauzulowych

9.1.6.1.2. praca własna

9.1.6.1.3. minimum 1 publikacja

9.1.6.1.4. udział w minimum 1 konferencji z własnym referendum

9.1.6.1.5. w czasie nie krótszym niż 2 lata

9.2. The International TRIZ Association

9.3. http://matriz.org/

10. Książki (PL)

10.1. Co to jest TRIZ?

10.1.1. http://www.triz-innowacje.pl/nasz-ebook.html

11. Prawa rozwoju systemów technicznych (PRST) (9)

11.1. Systemy techniczne rozwijają się według wspólnych, ustalonych i niezmiennych praw, które można wykorzystać dla kreowania dalszego rozwoju systemów. Są to:

11.2. 1. Prawo kompletności elementów technicznego systemu.

11.3. 2. Prawo energetycznej przewodności systemu.

11.4. 3. Prawo uzgodnienia rytmu elementów TS.

11.5. 4. Prawo podnoszenia stopnia idealizacji TS.

11.6. 5. Prawo nierównomiernego rozwoju części systemu.

11.7. 6. Prawo przechodzenia do nadsystemu.

11.8. 7. Prawo przechodzenia z makropoziomu na mikropoziom.

11.9. 8. Prawo powiększenia stopnia wepolowości.

11.10. 9. Prawo powiększania stopnia dynamiczności.

12. Odmiany TRIZa (4)

12.1. Metodyka TRIZ zorientowana pierwotnie tylko na rozwiązywanie problemów technicznych, pod nazwą TRIZ-Technika.

12.2. Obecnie mamy 4 odmiany TRIZ:

12.2.1. TRIZ – Management

12.2.1.1. stosunkowo nowy, jego klasyczne zasady przekształcone na „język zarządzania organizacją”, w dużym stopniu pomagają w rozwiązywaniu problemów menedżerskich

12.2.2. TRIZ – Science

12.2.2.1. ułatwia ukierunkowywanie badań naukowych

12.2.3. TRIZ – Design

12.2.3.1. w fazie tworzenia; artyści wykorzystują narzędzia TRIZ-u w działalności artystycznej

12.2.4. TRIZ – Pedagogika

12.2.4.1. uczy dzieci logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania zadań

13. http://www.opensourcetriz.com/

14. Ta darmowa mapa TRIZ została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji metody TIRZ. Podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

14.1. Pytania / wątpliwość / błędy? Zapraszam do kontaktu. Mapa powstała jako pomoc w Twojej nauce. Każda uwaga jest cenna :-), Mirosław Dąbrowski.

14.1.1. http://www.linkedin.com/in/miroslawdabrowski

14.1.2. https://www.google.com/+MiroslawDabrowski

14.1.3. https://play.spotify.com/user/miroslawdabrowski/

14.1.4. http://www.miroslawdabrowski.com

14.1.5. https://twitter.com/mirodabrowski

14.1.6. miroslaw_dabrowski